Facebook
Twitter
YouTube

NAVODILO ZA ORGANIZACIJO IN DELOVANJE NASTANITVENIH CENTROV

Navodilo v PDF formatu

UVOD

Vlada RS je na 53. redni seji dne 20. septembra 2015 pod točko 5.B sprejela Sklep v katerem je odločila, da se zaradi možnosti množičnega prihoda migrantov za postavitev začasnih nastanitvenih centrov in njihovo oskrbo zadolži Civilna zaščita.

Za izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči pri organiziranju in zagotavljanju logistične podpore v nastanitvenih centrih, sile za zaščito, reševanje in pomoč nimajo izdelanih posebnih načrtov, zato se pri izvajanju smiselno uporabljajo rešitve iz posameznih načrtov zaščite in reševanja, ki se nanašajo na namestitev in oskrbo ogroženega prebivalstva.

Pri izvajanju zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči ter drugih podpornih nalog sodelujejo tudi pristojna ministrstva, nevladne in druge organizacije v skladu s svojimi pristojnostmi in po usmeritvah Civilne zaščite.

NAMEN, ORGANIZACIJA IN LOKACIJE NASTANITVENIH CENTROV

Nastanitveni center (v nadaljevanju: center) je namenjen za začasno nastanitev migrantov. Migranti se v centru in izven njega prosto gibljejo razen če ni s strani Policije drugačnih usmeritev ali navodil oziroma ukrepov. Izkušnje kažejo, da se jim pomoč nudi na čim manj vsiljiv način, priporoča se tudi hrano in vodo deliti na način, da sami izbirajo. Izdelki, namenjeni migrantom, morajo biti jasno deklarirani (sestavine, način priprave). Vsi pomembnejši prostori v centru morajo biti označeni ter ostale pomembne informacije in navodila napisana najmanj v angleškem in arabskem jeziku. Sanitarije je treba v okviru možnosti prilagoditi navadam migrantov.

V Sloveniji je predvidenih več lokacij nastanitvenih centrov, ki so bile v fazi priprav na sprejem in nastanitev migrantov določene s strani Ministrstvo za notranje zadeve v dogovoru s predstavniki lokalnih skupnosti in Upravo RS za zaščito in reševanje.

Lokacije in kapacitete nastanitvenih in sprejemnih (navodilo se lahko smiselno uporablja tudi za sprejemni center) centrov so v prilogi 1.

NALOGE NASTANITVENIH CENTROV

V nastanitvenih centrih se izvajajo naslednje naloge:

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA NASTANITVENEGA CENTRA

Nastanitveni center vodi vodstvo centra v sestavi:

Naloge vodij in namestnikov vodij:

Vodja in namestnik vodje sta osebi, ki sta s strani poveljnika CZ RS določena za koordiniranje aktivnosti in zagotavljanje logistične podpore za sprejem in oskrbo migrantov. Člani se določijo glede na strukturo sodelujočih, ki je prisotna v posameznem centru.

Naloge članov vodstva centra:

Izvajalci nalog v centru:

NAVODILA ZA RAVNANJE OB OBISKU MEDIJEV V NASTANITVENIH CENTRIH

Novinarjem, fotoreporterjem in snemalcem je treba omogočiti, da v spremstvu odgovornih oseb centra posnamejo center in pridobijo informacije v najkrajšem možnem času, vodje centrov pa odločajo kje, kaj in kdaj lahko snemajo oziroma fotografirajo. Za vse medije morajo veljati enaka pravila.

Za snemanje / fotografiranje veljajo splošni etični standardi – ljudi se ne snema v spalnicah, umivalnicah, pri prehranjevanju in drugih intimnih opravilih, zaradi varstva zasebnosti migrantov. Prav tako velja prepoved snemanja otrok in mladoletnikov.

Za intervjuje s posameznimi migranti se morajo novinarji, snemalci in fotografi dogovoriti sami in dobiti njihov pristanek.

SHEMA ORGANIZACIJE NASTANITVENEGA CENTRA

Vsak nastanitveni center ima ločeni tako imenovano čisto stran(bivalne enote, pitna voda, kuhinja, skladišča z živili, ambulante, prostor za otroke) od nečiste strani (prostor za odpadke, sanitarije, parkirišča).

Vsak nastavitveni center ima:

Shema organiziranosti nastanitvenega centra je v prilogi 2.

Minimalna oprema nastanitvenega centra je:

ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO V NASTANITVENEM CENTRU

Nastanitveni center deluje neprekinjeno 24 ur, ko so v njem nastanjeni migranti. V primeru, da je center prazen, mora biti zagotovljeno varovanje objekta ter pripravljenost na domu za vodjo in njegovega namestnika. Delo se organizira v izmenah po 12 ur. V času, ko nastanitveni center deluje, sta v centru prisotna vodja ali njegov namestnik in najmanj en predstavnik vodstva centra. Vsi ostali delajo v centru po potrebi.

Malice se za vse sodelujoče v nastanitvenih centrih zagotavlja iz kvote toplih obrokov, ki jih pripravlja Slovenska vojska ali izbran pogodbeni ponudnik, suhe obroke pa RKS oziroma Slovenska Karitas.

AKTIVIRANJE IN PRENEHANJE DELOVANJA NASTANITVENEGA CENTRA

Nastanitveni centri so pripravljeni za sprejem migrantov. Vodstvo se aktivira po sporočilu Policije, da bo namestila migrante v centru, sicer se zagotavlja dežurstvo v centru oziroma pripravljenost. Ko migranti zapustijo nastanitveni center, vodja zagotovi, da se prostore očisti in pripravi vse potrebno za sprejem naslednje skupine migrantov.

Nastanitveni centri so v pripravljenosti za sprejem migrantov do preklica.

PRILOGE

Priloga 1: Lokacije in kapacitete nastanitvenih in sprejemnih centrov
Priloga 2: Kontaktni podatki vodstva nastanitvenega centra
Priloga 3: Shema nastanitvenega centra
Priloga 4: Matrica potreb pri načrtovanju nastanitvenega centra
Priloga 5: Evidenca izvajalcev nalog v nastanitvenem centru
Priloga 6: Evidenca prisotnosti v nastanitvenem centru
Priloga 7: Evidenca razdelitve identifikacijskih priponk prostovoljcem
Priloga 8: Navodila za delo prostovoljcev v nastanitvenih centrih
Priloga 9: Dnevno poročilo o aktivnostih v nastanitvenem centru