Facebook
Twitter
YouTube

CENTER ZA OBVEŠČANJE REPUBLIKE SLOVENIJE


Na državnem nivoju deluje kot krovni center za obveščanje Center za obveščanje RS (v nadaljevanju CORS), ki med drugim skrbi za koordinacijo pomoči v primeru večjih nesreč, zbira poročila o nesrečah, ki so zahtevale intervencijo in opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo. CORS spremlja in po potrebi zbira ali obdeluje podatke o opazovanjih meteoroloških, hidroloških, seizmoloških, radioloških, ekoloških, zdravstvenih, prometnih, prevoznih in drugih razmer preko opazovalnih omrežij in sistemov (Monitoring voda, Video Kras, Vispro), podatkov pristojnih organov in služb ter na podlagi sporočil organov in služb, ki opravljajo ta opazovanja.

   
Center za obveščanje Republike Slovenije, foto: Jakob Oražem

CORS obvešča pristojne državne in druge organe vključno z inšpekcijami o nevarnostih naravnih in drugih nesreč ter o drugih pojavih in dogodkih, pomembnih za varstvo pred temi nesrečami, v skladu z državnimi načrti zaščite in reševanja. CORS pripravlja in posreduje dnevne in izredne informativne biltene o naravnih in drugih nesrečah z aktualnimi opozorili. Informacije o dnevnih dogodkih in opozorilih objavlja na spletni strani URSZR in teletekstu RTVSLO.