Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI CENTRI ZA OBVEŠČANJE


V okviru Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje deluje 13 regijskih centrov za obveščanje (v nadaljevanju ReCO), katerih 24-urno dežurstvo 365 dni v letu na evropski številki za klic v sili 112 zagotavlja učinkovito službo za nudenje pomoči v primeru naravne ali druge nesreče. Naloge ReCO so določene z zakoni in podzakonskimi akti in so na kratko naslednje:
   
Regijski center za obveščanje Ljubljana, foto: Bruno Toič

Prebivalci Slovenije, tako kot tudi ostali prebivalci Evropske unije, poznajo centre za obveščanje predvsem po telefonski številki 112, ki jo kličejo v primeru naravne ali druge nesreče oziroma drugega pojava, ki lahko ogrozi življenje in varnost ljudi ali živali ter premoženje, ko je torej potrebna nujna medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, gorskih ali jamarskih reševalcev oziroma drugih reševalnih služb. ReCO pristojnim organom in javnosti nudi informacije o stanju ter daje napotke za ravnanje, razglasi nevarnost ali pa na kraj izrednega dogodka napoti sile za zaščito, reševanje in pomoč (sile ZRP) ter obvešča za to pristojne organe in službe.

V primerih, ko je potrebna intervencija sil ZRP, je ključnega pomena hitro in pravilno ukrepanje, ki mora temeljiti na pravilnih informacijah. Prav tako pristojni ReCO sodeluje tudi pri zagotavljanju logistične podpore silam ZRP na terenu ter spremlja in beleži potek intervencije.

Za ustrezno ukrepanje ob klicu na številko 112 ReCO-ji uporabljajo samostojne in nepovezane informacijske in telekomunikacijske sisteme, ki zagotavljajo beleženje vseh vhodnih in izhodnih telefonskih klicev na ISDN telefonski centrali, za orientacijo v prostoru in iskanju lokacije nesreče si pomagajo z geografskim informacijskim sistemom GIS_UJME, kjer na podlagi sporočenega naslova nesreče (kraj, ulica, hišna številka), kot je to na primer Dunajska 123, mesta nesreče v naravnem okolju, kot je na primer Triglavska severna stena oziroma glede na sporočeni naziv poslovnega subjekta (podjetje XYZ) in območja pristojnosti sil ZRP, ki delujejo na območju ter pregled podatkov o teh silah, aktiviranje pripadnikov sil ZRP s pošiljanjem kratkih tekstovnih sporočil imetnikom sprejemnikov osebnega klica, izvajanje javnega alarmiranja in pregledovanje podatkov o najbolj pogosto uporabljanih nevarnih snoveh ter postopkov za ravnanje ob nesreči z le-to.

Leta 2019 smo prejeli 492.314 telefonskih klicev na pomoč

Operativno-komunikacijske naloge opazovanja, obveščanje in alarmiranja opravljajo 24 ur na dan, neprekinjeno 365 dni v letu Center za obveščanje RS (CORS) in 13 regijskih centrov za obveščanje (ReCO), ki se odzivajo na klic v sili 112. Z delovanjem ReCO so vsem državljanom zagotovljeni dostopnost nujne medicinske pomoči, hitro aktiviranje reševalcev, predvsem gasilcev, ter ustrezno odzivanje različnih reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah.

V 13 ReCO smo leta 2019 po zadnjih nerevidiranih podatkih prejeli 492.314 telefonskih klicev na pomoč, kar je povprečno prek 1.340 klicev na dan. V tem času so operaterji opravili tudi 242.582 povratnih klicev. Največ telefonskih klicev smo prejeli na dan 7. julija, in sicer 3.478 , največje število klicev v eni uri pa je bilo od 15.-16. ure in sicer 923 klicev.

Največkrat smo aktivirali gasilce, in sicer 23.909-krat, gorske reševalce 721-krat, 137-krat pa enote z reševalnimi psi oziroma vse skupaj še z ostalimi enotami 24.814-krat.

Regijski center

Prejeti klici v 2019

Brežice 23.694
Celje 52.822
Koper 37.023
Kranj 44.676
Ljubljana 125.774
Maribor 55.829
Murska Sobota 21.319
Nova Gorica 26.353
Novo mesto 26.294
Postojna 27.810
Ptuj 17.981
Slovenj Gradec 13.454
Trbovlje 19.285
SKUPAJ 492.314
Deleži prejetih klicev regijskih centrov za obveščanje v 2019

Ljudje so večinoma klicali podnevi, od 8. ure zjutraj do 20. ure zvečer. Največ, 125.774 klicev, je prejel po ozemlju in številu prebivalcev največji regijski center za obveščanje, ReCO Ljubljana, sledijo mu ReCO Maribor s 55.829 klici, ReCO Celje z 52.822 klici in ReCO Kranj s 44.676 klicev.

Operaterji so se na 90 odstotkov klicev odzvali v 5,73 sekunde. V 90 odstotkih vseh klicev je pogovor trajal manj kot 78,37 sekunde, največ pa je trajal pogovor okoli 127 sekund.

V 13. Regijskih centrih za obveščanje smo v letu 2019 skupno prejeli tudi 5.123 SMS klicev v sili na 112.

Večina klicev na 112 pomeni aktiviranje predvidenih reševalnih enot in intervencijo. Tudi leta 2019 so ljudje največkrat, več kot 120.844-krat, klicali, ker so potrebovali nujno medicinsko pomoč. V takšnih primerih operater v regijskem centru za obveščanje preveže klic v najbližji center za nujno medicinsko pomoč. Podatke, koliko klicem za nujno medicinsko pomoč je sledila intervencija, imajo centri za nujno medicinsko pomoč, ki tudi odločajo o nujnosti in vrsti intervencije.

URSZR hrani podatke o intervencijah vseh drugih reševalnih služb. Ob podrobnejšem pregledu dogodkov je bilo zaradi nesreč 18.960 intervencij, na katerih je sodelovalo 157.761 pripadnikov različnih sil za ZRP. Največ intervencij je bilo julija (2.636), sledijo junij (2.238), in julij (1.856). Največ posredovanj so opravila prostovoljna teritorialna gasilska društva (15.786), poklicne gasilske enote (8.038), Gorska reševalna zveza Slovenije (723) in Državna enota za varstvo pred NUS (475).


Dogodki leta 2019

Leta 2019 je bilo v RS 17.248 različnih dogodkov (naravne in druge nesreče, nesreče v prometu, požari in eksplozije, onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi, jedrski in drugi dogodki, najdbe NUS, motnje oskrbe in poškodbe objektov, tehnična in druga pomoč, nepotrebne oz. lažne intervencije), v katerih so poleg drugih služb posredovale tudi sile ZRP.


Dogodek

Število dogodkov

Naravne nesreče 425
Druge nesreče 2.350
Nesreče v prometu 2.600
Požari in eksplozije 4.381
Onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi 782
Jedrski in drugi dogodki 17
Najdbe NUS, motnje oskrbe in poškodbe objektov 596
Tehnična in druga pomoč 5.476
Nepotrebne oz. lažne intervencije 621
Skupaj 17.129

Opomba: Podatki o dogodkih leta 2019 temeljijo na vpisanih podatkih vodje intervencije in sodelujočih enot ter zaključenih končnih poročilih Centra za obveščanje RS v informacijski sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN) do 24.01.2020.


Ob podrobnejšem pregledu dogodkov je bilo zaradi nesreč 18.960 intervencij, na katerih je sodelovalo 157.761 pripadnikov različnih sil za ZRP. Največ intervencij je bilo julija (2.636), sledijo junij (2.238), in avgust (1.856). Največ posredovanj so opravila prostovoljna teritorialna gasilska društva (15.786), poklicne gasilske enote (8.038), Gorska reševalna zveza Slovenije (723) in Državna enota za varstvo pred NUS (475). S pravočasnim in učinkovitim ukrepanjem ter nudenjem pomoči prizadetim so sile za ZRP nedvomno prispevale k zmanjšanju škode in drugih posledic, ki so jih povzročile omenjene nesreče.


Naravne nesreče v letu 2019


Dogodek

Število dogodkov

Število sodelujočih

Visoko plimovanje morja 25 233
Poplave 118 12.384
Plazovi 54 949
Visok sneg 1 5
Toča 2 323
Močan veter 95 6.529
Udari strel 20 438
Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov 8 254
Skupaj 263 21.115

Opomba: Podatki o dogodkih leta 2019 temeljijo na vpisanih podatkih vodje intervencije in sodelujočih enot ter zaključenih končnih poročilih Centra za obveščanje RS v informacijski sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN) do 24.01.2020.


Aktivirane so bile sile za ZRP. Ukrepale so v 17.129 dogodkih. Aktiviranih je bilo 24.814 sestav sil za ZRP oziroma skupaj 156.703 pripadnikov različnih enot, služb in drugih sestavov.


Pregled intervencij sil ZRP v letu 2019


Vrsta enote

Število aktiviranih sestavov za ZRP

Število sodelujočih

Enote reševalcev z reševalnimi psi 137 615
Gorska reševalna služba 721 4.733
Jamarska reševalna služba 25 132
Prostovoljna teritorialna gasilska društva 15.786 116.015
Poklicne gasilske enote 8.038 34.730
Prostovoljna industrijska gasilska društva 85 384
Podvodna reševalna služba 22 94
Skupaj 24.814 156.703

Opomba: Podatki o dogodkih leta 2019 temeljijo na vpisanih podatkih vodje intervencije in sodelujočih enot ter zaključenih končnih poročilih Centra za obveščanje RS v informacijski sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN) do 24.01.2020.


Arhiv

Pregled klicev na številko 112 v letu 2018

Pregled klicev na številko 112 v letu 2017

Pregled klicev na številko 112 v letu 2016