Facebook
YouTube

REGIJSKI CENTRI ZA OBVEŠČANJE


V okviru Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje deluje 13 regijskih centrov za obveščanje (v nadaljevanju ReCO), katerih 24-urno dežurstvo 365 dni v letu na evropski številki za klic v sili 112 zagotavlja učinkovito službo za nudenje pomoči v primeru naravne ali druge nesreče. Naloge ReCO so določene z zakoni in podzakonskimi akti in so na kratko naslednje:
   
Regijski center za obveščanje Ljubljana, foto: Bruno Toič

Prebivalci Slovenije, tako kot tudi ostali prebivalci Evropske unije, poznajo centre za obveščanje predvsem po telefonski številki 112, ki jo kličejo v primeru naravne ali druge nesreče oziroma drugega pojava, ki lahko ogrozi življenje in varnost ljudi ali živali ter premoženje, ko je torej potrebna nujna medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, gorskih ali jamarskih reševalcev oziroma drugih reševalnih služb. ReCO pristojnim organom in javnosti nudi informacije o stanju ter daje napotke za ravnanje, razglasi nevarnost ali pa na kraj izrednega dogodka napoti sile za zaščito, reševanje in pomoč (sile ZRP) ter obvešča za to pristojne organe in službe.

V primerih, ko je potrebna intervencija sil ZRP, je ključnega pomena hitro in pravilno ukrepanje, ki mora temeljiti na pravilnih informacijah. Prav tako pristojni ReCO sodeluje tudi pri zagotavljanju logistične podpore silam ZRP na terenu ter spremlja in beleži potek intervencije.

Za ustrezno ukrepanje ob klicu na številko 112 ReCO-ji uporabljajo samostojne in nepovezane informacijske in telekomunikacijske sisteme, ki zagotavljajo beleženje vseh vhodnih in izhodnih telefonskih klicev na ISDN telefonski centrali, za orientacijo v prostoru in iskanju lokacije nesreče si pomagajo z geografskim informacijskim sistemom GIS_UJME, kjer na podlagi sporočenega naslova nesreče (kraj, ulica, hišna številka), kot je to na primer Dunajska 123, mesta nesreče v naravnem okolju, kot je na primer Triglavska severna stena oziroma glede na sporočeni naziv poslovnega subjekta (podjetje XYZ) in območja pristojnosti sil ZRP, ki delujejo na območju ter pregled podatkov o teh silah, aktiviranje pripadnikov sil ZRP s pošiljanjem kratkih tekstovnih sporočil imetnikom sprejemnikov osebnega klica, izvajanje javnega alarmiranja in pregledovanje podatkov o najbolj pogosto uporabljanih nevarnih snoveh ter postopkov za ravnanje ob nesreči z le-to.

Leta 2015 smo na številko 112 prejeli nekaj več kot 491.500 klicev na pomoč

V 13 regijskih centrih za obveščanje smo leta 2015 prejeli 491.508 klicev na pomoč oziroma v povprečju nekaj manj kot 1.350 klicev dnevno. Prejeli smo tudi 2.249 klicev na pomoč v obliki SMS-sporočil. S prvim dnem decembra 2015 smo v redno delovanje vključili tudi e-klic 112 in do konca leta prejeli 28 sporočil. V letu 2015 smo največ klicev prejeli julija, in sicer 41.254, v ostalih mesecih pa okrog 38.000. Največkrat so bili aktivirani gasilci, skoraj 20.000-krat, nekaj več kot 600-krat gorski reševalci, 130-krat enote z reševalni psi itd.

Deleži prejetih klicev regijskih centrov za obveščanje v 2015

Ljudje so klicali večinoma podnevi, od 8. ure zjutraj do 20. ure zvečer. Največ, 121.489 klicev, je prejel po teritoriju in številu prebivalcev največji regijski center za obveščanje, to je ReCO Ljubljana, sledijo mu ReCO Maribor s 57.418 klici, ReCO Celje z 49.535 klici in ReCO Kranj s 44.789 klicev. Operaterji so se na 90 odstotkov klicev odzvali v 6,32 sekunde. Največ klicev je bilo obdelanih v 12 do 13 sekundah. 90 odstotkov klicev je bilo opravljenih v času do 71,37 sekunde. V letu 2015 je bilo največ klicev 15. oktobra, in sicer 2.433, kar pa je občutno manj kot 2. februarja 2014 med žledom, ko smo zabeležili 9.538 klicev.

Večina klicev na 112 pomeni intervencijo reševalnih enot. Leta 2015 je bilo največ klicev za nujno medicinsko pomoč, nekaj več kot 77.000. V teh primerih operater v regijskem centru za obveščanje takoj preveže klic v najbližji center za nujno medicinsko pomoč. Podatke, koliko klicem za nujno medicinsko pomoč je sledila intervencija, imajo centri za nujno medicinsko pomoč, ki tudi odločajo o potrebnosti intervencije.

Uprava za zaščito in reševanje ima podatke o intervencijah vseh ostalih reševalnih služb, od teh so največkrat posredovali gasilci. Gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev so posredovali nekaj manj kot 12.000-krat, nekaj več kot 7.500-krat pa so posredovali gasilci poklicnih gasilskih enot. Gorska reševalna služba je bila aktivirana več kot 600-krat, 128-krat enote reševalcev z reševalnimi psi, 21-krat podvodna reševalna služba in 17-krat jamarska reševalna služba. V vseh reševanjih je bilo udeleženih več kot 122.000 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč.

V letu 2015 ni bilo tako ekstremnih dogodkov kot leta 2014. Ne glede na to pa smo največ klicev (2.433) prejeli v času poplav (med 14. in 18. oktobrom 2015), in sicer 15. oktobra 2015.

Vseh opravljenih pogovorov po prejemu klicev v sili na številko 112 (sem štejemo dohodne in odhodne klice, ki so jih opravili operaterji regijskih centrov za obveščanje za aktiviranje in obveščanje ustreznih enot, služb in oseb in tudi povratnih klicev kličočih na 112) je bilo 690.022.Vhodni in izhodni klici regijskih centrov za obveščanje v 2015