Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI CENTRI ZA OBVEŠČANJE


V okviru Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje deluje 13 regijskih centrov za obveščanje (v nadaljevanju ReCO), katerih 24-urno dežurstvo 365 dni v letu na evropski številki za klic v sili 112 zagotavlja učinkovito službo za nudenje pomoči v primeru naravne ali druge nesreče. Naloge ReCO so določene z zakoni in podzakonskimi akti in so na kratko naslednje:
   
Regijski center za obveščanje Ljubljana, foto: Bruno Toič

Prebivalci Slovenije, tako kot tudi ostali prebivalci Evropske unije, poznajo centre za obveščanje predvsem po telefonski številki 112, ki jo kličejo v primeru naravne ali druge nesreče oziroma drugega pojava, ki lahko ogrozi življenje in varnost ljudi ali živali ter premoženje, ko je torej potrebna nujna medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, gorskih ali jamarskih reševalcev oziroma drugih reševalnih služb. ReCO pristojnim organom in javnosti nudi informacije o stanju ter daje napotke za ravnanje, razglasi nevarnost ali pa na kraj izrednega dogodka napoti sile za zaščito, reševanje in pomoč (sile ZRP) ter obvešča za to pristojne organe in službe.

V primerih, ko je potrebna intervencija sil ZRP, je ključnega pomena hitro in pravilno ukrepanje, ki mora temeljiti na pravilnih informacijah. Prav tako pristojni ReCO sodeluje tudi pri zagotavljanju logistične podpore silam ZRP na terenu ter spremlja in beleži potek intervencije.

Za ustrezno ukrepanje ob klicu na številko 112 ReCO-ji uporabljajo samostojne in nepovezane informacijske in telekomunikacijske sisteme, ki zagotavljajo beleženje vseh vhodnih in izhodnih telefonskih klicev na ISDN telefonski centrali, za orientacijo v prostoru in iskanju lokacije nesreče si pomagajo z geografskim informacijskim sistemom GIS_UJME, kjer na podlagi sporočenega naslova nesreče (kraj, ulica, hišna številka), kot je to na primer Dunajska 123, mesta nesreče v naravnem okolju, kot je na primer Triglavska severna stena oziroma glede na sporočeni naziv poslovnega subjekta (podjetje XYZ) in območja pristojnosti sil ZRP, ki delujejo na območju ter pregled podatkov o teh silah, aktiviranje pripadnikov sil ZRP s pošiljanjem kratkih tekstovnih sporočil imetnikom sprejemnikov osebnega klica, izvajanje javnega alarmiranja in pregledovanje podatkov o najbolj pogosto uporabljanih nevarnih snoveh ter postopkov za ravnanje ob nesreči z le-to.

Leta 2017 smo prejeli 519.098 telefonskih klicev na pomoč

Operativno-komunikacijske naloge opazovanja, obveščanje in alarmiranja opravljajo 24 ur na dan, neprekinjeno 365 dni v letu Center za obveščanje RS (CORS) in 13 regijskih centrov za obveščanje (ReCO), ki se odzivajo na klic v sili 112. Z delovanjem ReCO so vsem državljanom zagotovljeni dostopnost nujne medicinske pomoči, hitro aktiviranje reševalcev, predvsem gasilcev, ter ustrezno odzivanje različnih reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah.

V 13 ReCO smo leta 2017 po zadnjih nerevidiranih podatkih prejeli 519.098 telefonskih klicev na pomoč, kar je prek 1.400 klicev na dan. V tem času so operaterji opravili tudi 248.995 povratnih klicev. Največ telefonskih klicev smo prejeli na dan 12. decembra, in sicer 5.238. Največkrat smo aktivirali gasilce, in sicer skoraj 25.000-krat, več kot 640-krat gorske reševalce, 100-krat pa enote z reševalnimi psi oziroma vse skupaj še z ostalimi enotami 26.610-krat.


Deleži prejetih klicev regijskih centrov za obveščanje v 2017

Ljudje so večinoma klicali podnevi, od 8. ure zjutraj do 20. ure zvečer. Največ, 125.163 klicev, je prejel po teritoriju in številu prebivalcev največji regijski center za obveščanje ReCO Ljubljana, sledijo mu ReCO Maribor s 62.888 klici, ReCO Celje z 52.471 klici in ReCO Kranj s 46.359 klicev.

Operaterji so se na 90 odstotkov klicev odzvali v 5,97 sekunde. V 90 odstotkih vseh klicev je pogovor trajal manj kot 78,22 sekunde, najdaljši pogovor je trajal 128 sekund.

Večina klicev na 112 pomeni aktiviranje predvidenih reševalnih enot in intervencijo. Tudi leta 2017 so ljudje največkrat, več kot 116.158-krat, klicali, ker so potrebovali nujno medicinsko pomoč. V takšnih primerih operater v regijskem centru za obveščanje preveže klic v najbližji center za nujno medicinsko pomoč. Podatke, koliko klicem za nujno medicinsko pomoč je sledila intervencija, imajo centri za nujno medicinsko pomoč, ki tudi odločajo o nujnosti in vrsti intervencije.

URSZR hrani podatke o intervencijah vseh drugih reševalnih služb. Ob podrobnejšem pregledu dogodkov je bilo zaradi nesreč 25.442 intervencij, na katerih je sodelovalo 159.287 pripadnikov različnih sil za ZRP. Največ intervencij je bilo decembra (3.651), sledijo avgust (2.582), in junij (2.578). Največ intervencij so opravila prostovoljna teritorialna gasilska društva (15.404), poklicne gasilske enote (8.777), Gorska reševalna zveza Slovenije (552) in Državna enota za varstvo pred NUS (506).

Leta 2017 smo zabeležili ekstremni dogodek dne 12. 12. 2017, ko so regijski centri v 24 urah prejeli skupno 5.238 klicev, od tega v ReCO Ljubljana 1.792 klicev, v ReCO Celje 563 in v ReCO Kranj 556. Maksimalno število klicev na uro je bilo 592, in sicer ob 8. uri zjutraj.


Dogodki leta 2017

Leta 2017 je bilo v RS 18.637 različnih dogodkov (naravne in druge nesreče, nesreče v prometu, požari in eksplozije, onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi, jedrski in drugi dogodki, najdbe NUS, motnje oskrbe in poškodbe objektov ter tehnična in druga pomoč), v katerih so poleg drugih služb posredovale tudi sile ZRP.


Dogodek

Število dogodkov

Naravne nesreče 1.689
Druge nesreče 2.080
Nesreče v prometu 2.591
Požari in eksplozije 5.660
Onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi 760
Jedrski in drugi dogodki 15
Najdbe NUS, motnje oskrbe in poškodbe objektov 864
Tehnična in druga pomoč 4.978
Skupaj 18.637

Opomba: Podatki o dogodkih leta 2017 temeljijo na zaključenih poročilih do 31.1. 2018.


Ob podrobnejšem pregledu dogodkov je bilo zaradi nesreč 25.442 intervencij, na katerih je sodelovalo 159.287 pripadnikov različnih sil za ZRP. Največ intervencij je bilo decembra (3.651), sledijo avgust (2.582), in junij (2.578). Največ intervencij so opravila prostovoljna teritorialna gasilska društva (15.404), poklicne gasilske enote (8.777), Gorska reševalna zveza Slovenije (552) in Državna enota za varstvo pred NUS (506). S pravočasnim in učinkovitim ukrepanjem ter nudenjem pomoči prizadetim so sile za ZRP nedvomno prispevale k zmanjšanju škode in drugih posledic, ki so jih povzročile omenjene nesreče.


Naravne nesreče - intervencije v letu 2017


Dogodek

Število dogodkov

Število sodelujočih

Število poškodovanih

Poplave 1.058 6.667 2
Plazovi 93 512 0
Visok sneg 101 521 0
Toča 19 194 0
Močan veter 2.569 16.414 2
Udari strel 50 346 0
Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov 97 619 0
Skupaj 3.987 25.273 4

Opomba: Podatki o intervencijah po naravnih nesrečah leta 2017 temeljijo na zaključenih poročilih v informacijski sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN) do 31.1.2018.


Aktivirane so bile sile za ZRP. Ukrepale so v 18.637 dogodkih. Aktiviranih je bilo 26.610 sestav sil za ZRP oziroma skupaj 170.625 pripadnikov različnih enot, služb in drugih sestav.


Pregled intervencij sil ZRP v letu 2017


Vrsta enote

Število aktiviranih sestavov za ZRP

Število sodelujočih

Enote reševalcev z reševalnimi psi 100 432
Gorska reševalna služba 644 4.220
Jamarska reševalna služba 15 50
Prostovoljna teritorialna gasilska društva 16.959 128.545
Poklicne gasilske enote 8.811 37.089
Prostovoljna industrijska gasilska društva 59 246
Podvodna reševalna služba 14 33
Skupaj 26.602 170.615

Opomba: Podatki o sodelujočih silah za ZRP na intervencijah temeljijo na zaključenih poročilih v SPIN do 31.1.2018.


Arhiv

Pregled klicev na številko 112 v letu 2016