Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI CENTRI ZA OBVEŠČANJE


V okviru Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje deluje 13 regijskih centrov za obveščanje (v nadaljevanju ReCO), katerih 24-urno dežurstvo 365 dni v letu na evropski številki za klic v sili 112 zagotavlja učinkovito službo za nudenje pomoči v primeru naravne ali druge nesreče. Naloge ReCO so določene z zakoni in podzakonskimi akti in so na kratko naslednje:
   
Regijski center za obveščanje Ljubljana, foto: Bruno Toič

Prebivalci Slovenije, tako kot tudi ostali prebivalci Evropske unije, poznajo centre za obveščanje predvsem po telefonski številki 112, ki jo kličejo v primeru naravne ali druge nesreče oziroma drugega pojava, ki lahko ogrozi življenje in varnost ljudi ali živali ter premoženje, ko je torej potrebna nujna medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, gorskih ali jamarskih reševalcev oziroma drugih reševalnih služb. ReCO pristojnim organom in javnosti nudi informacije o stanju ter daje napotke za ravnanje, razglasi nevarnost ali pa na kraj izrednega dogodka napoti sile za zaščito, reševanje in pomoč (sile ZRP) ter obvešča za to pristojne organe in službe.

V primerih, ko je potrebna intervencija sil ZRP, je ključnega pomena hitro in pravilno ukrepanje, ki mora temeljiti na pravilnih informacijah. Prav tako pristojni ReCO sodeluje tudi pri zagotavljanju logistične podpore silam ZRP na terenu ter spremlja in beleži potek intervencije.

Za ustrezno ukrepanje ob klicu na številko 112 ReCO-ji uporabljajo samostojne in nepovezane informacijske in telekomunikacijske sisteme, ki zagotavljajo beleženje vseh vhodnih in izhodnih telefonskih klicev na ISDN telefonski centrali, za orientacijo v prostoru in iskanju lokacije nesreče si pomagajo z geografskim informacijskim sistemom GIS_UJME, kjer na podlagi sporočenega naslova nesreče (kraj, ulica, hišna številka), kot je to na primer Dunajska 123, mesta nesreče v naravnem okolju, kot je na primer Triglavska severna stena oziroma glede na sporočeni naziv poslovnega subjekta (podjetje XYZ) in območja pristojnosti sil ZRP, ki delujejo na območju ter pregled podatkov o teh silah, aktiviranje pripadnikov sil ZRP s pošiljanjem kratkih tekstovnih sporočil imetnikom sprejemnikov osebnega klica, izvajanje javnega alarmiranja in pregledovanje podatkov o najbolj pogosto uporabljanih nevarnih snoveh ter postopkov za ravnanje ob nesreči z le-to.

Leta 2016 smo na številko 112 prejeli 481.230 klicev na pomoč

Operativno-komunikacijske naloge opazovanja, obveščanje in alarmiranja opravljajo 24 ur na dan, neprekinjeno 365 dni v letu Center za obveščanje RS (CORS) in 13 regijskih centrov za obveščanje (ReCO), ki se odzivajo na klic v sili 112. Z delovanjem ReCO so vsem državljanom zagotovljeni dostopnost nujne medicinske pomoči, hitro aktiviranje reševalcev, predvsem gasilcev, ter ustrezno odzivanje različnih reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah.

V 13 ReCO smo leta 2016 prejeli 481.230 telefonskih klicev na pomoč, kar je prek 1.300 klicev na dan. V tem času so operaterji opravili tudi 225.268 povratnih klicev. Največ telefonskih klicev smo prejeli avgusta, in sicer 47.740, v preostalih mesecih pa okoli 39.000. Prejeli smo tudi 572 besedilnih klicev na pomoč v obliki SMS-sporočil.

Deleži prejetih klicev regijskih centrov za obveščanje v 2016

Ljudje so večinoma klicali podnevi, od 8. ure zjutraj do 20. ure zvečer. Največ, 119.647 klicev, je prejel po teritoriju in številu prebivalcev največji regijski center za obveščanje, ReCO Ljubljana, sledijo mu ReCO Maribor s 59.404 klici, ReCO Celje z 49.765 klici in ReCO Kranj s 42.942 klicev.

Operaterji so se na 90 odstotkov klicev odzvali v 6,03 sekunde. V 90 odstotkih vseh klicev je pogovor trajal manj kot 76,46 sekunde, torej dobro minuto, največ pa jih je trajalo okoli 12 sekund. Leta 2016 je bilo največ klicev 29. avgusta, in sicer 3.475, kar pa je približno tretjina števila klicev najbolj prometnega 2. februarja 2014 v času ekstremne vremenske ujme z žledom, ko smo imeli 9.538 klicev. V tem letu je bil povprečni odzivni čas 6,5 sekunde, klicev na 112 pa je bilo 581.314, v povprečju okoli 1600 klicev na dan.

Večina klicev na 112 pomeni intervencijo reševalnih enot. Leta 2016 je bilo največ klicev za nujno medicinsko pomoč in sicer 107.648. V teh primerih operater v regijskem centru za obveščanje takoj preveže klic v najbližji center za nujno medicinsko pomoč. Podatke, koliko klicem za nujno medicinsko pomoč je sledila intervencija, imajo centri za nujno medicinsko pomoč, ki tudi odločajo o potrebnosti intervencije.

Leta 2016 smo zabeležili ekstremni dogodek v Regijskem centru za obveščanje Maribor, ko so 29. 8. 2016 med 16:00 in 17:00 prejeli 1.056 klicev od katerih so jih zaposleni lahko obdelali le 167 klicev. Posledično je 455 različnih klicateljev tudi do trinajstkrat poskušalo vzpostaviti zvezo. Tovrstnega ekstrema nismo zabeležili niti ob najbolj obsežnem dogodku pred dvema letoma.

Vseh telefonskih pogovorov operaterjev po prejemu klicev na številko 112 je bilo nekaj več kot 700.000 (upoštevajoč dohodne in odhodne klice, ki so jih opravili operaterji za aktiviranje in obveščanje enot, služb in posameznikov, pa tudi povratne klice kličočim na 112).Pregled števila vseh klicev v letu 2016 po mesecih in Regijskih centrih za obveščanjeLeta 2016 je bilo v Republiki Sloveniji 15.826 različnih dogodkov (naravne in druge nesreče, nesreče v prometu, požari in eksplozije, onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi, jedrski in drugi dogodki, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, motnje oskrbe in poškodbe objektov ter tehnična in druga pomoč), v katerih so poleg drugih služb posredovale tudi sile ZRP.


Dogodki leta 2016


Dogodek

Število dogodkov

Naravne nesreče 1.186
Druge nesreče 1.686
Nesreče v prometu 2.687
Požari in eksplozije 4.404
Onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi 640
Jedrski in drugi dogodki 17
Najdbe NUS, motnje oskrbe in poškodbe objektov 826
Tehnična in druga pomoč 4.379
Skupaj 15.825

Opomba: Podatki o dogodkih leta 2016 temeljijo na zaključenih poročilih do 31.1. 2017.


Ob podrobnejšem pregledu dogodkov je bilo zaradi nesreč 20.137 intervencij, na katerih je sodelovalo 126.787 pripadnikov različnih sil za ZRP. Največ intervencij je bilo avgusta (2.325), sledijo april (2.152), in julij (1.884). Največ intervencij so opravila prostovoljna teritorialna gasilska društva (11.253), poklicne gasilske enote (7.617), Državna enota za varstvo pred NUS (463) in Gorska reševalna zveza Slovenije (567). S pravočasnim in učinkovitim ukrepanjem ter nudenjem pomoči prizadetim so sile za ZRP nedvomno prispevale k zmanjšanju škode in drugih posledic, ki so jih povzročile omenjene nesreče.


Naravne nesreče - intervencije v letu 2016


Dogodek

Število dogodkov

Število sodelujočih

Število poškodovanih

Visoko plimovanje morja 11 22 0
Poplave 896 6.333 0
Plazovi 103 754 0
Visok sneg 444 3.037 0
Toča 68 466 0
Močan veter 359 2.643 0
Udari strel 19 145 0
Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov 2 9 0
Skupaj 1.902 13.409 0

Opomba: Podatki o intervencijah po naravnih nesrečah leta 2016 temeljijo na zaključenih poročilih v informacijski sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN) do 31.1.2017.


Uprava za zaščito in reševanje ima podatke o intervencijah vseh ostalih reševalnih služb, od teh so največkrat posredovali gasilci. Gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev so bili aktivirani 12.232-krat, gasilci poklicnih gasilskih enot 7.666-krat. Gorska reševalna služba je bila aktivirana 662-krat, 120-krat enote reševalcev z reševalnimi psi, 35-krat podvodna reševalna služba in 21-krat jamarska reševalna služba. V vseh reševanjih je bilo udeleženih več kot 133.000 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč.


Pregled intervencij sil ZRP v letu 2016


Vrsta enote

Število aktiviranih sestavov za ZRP

Število sodelujočih

Enote reševalcev z reševalnimi psi 120 611
Gorska reševalna služba 662 4.125
Jamarska reševalna služba 21 79
Prostovoljna teritorialna gasilska društva 12.232 95.256
Poklicne gasilske enote 7.666 32.629
Prostovoljna industrijska gasilska društva 38 129
Podvodna reševalna služba 35 173
Skupaj 35 173

Opomba: Podatki o sodelujočih silah za ZRP na intervencijah temeljijo na zaključenih poročilih v SPIN do 31.1.2017.