Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI CENTRI ZA OBVEŠČANJE


V okviru Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje deluje 13 regijskih centrov za obveščanje (v nadaljevanju ReCO), katerih 24-urno dežurstvo 365 dni v letu na evropski številki za klic v sili 112 zagotavlja učinkovito službo za nudenje pomoči v primeru naravne ali druge nesreče. Naloge ReCO so določene z zakoni in podzakonskimi akti in so na kratko naslednje:
   
Regijski center za obveščanje Ljubljana, foto: Bruno Toič

Prebivalci Slovenije, tako kot tudi ostali prebivalci Evropske unije, poznajo centre za obveščanje predvsem po telefonski številki 112, ki jo kličejo v primeru naravne ali druge nesreče oziroma drugega pojava, ki lahko ogrozi življenje in varnost ljudi ali živali ter premoženje, ko je torej potrebna nujna medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, gorskih ali jamarskih reševalcev oziroma drugih reševalnih služb. ReCO pristojnim organom in javnosti nudi informacije o stanju ter daje napotke za ravnanje, razglasi nevarnost ali pa na kraj izrednega dogodka napoti sile za zaščito, reševanje in pomoč (sile ZRP) ter obvešča za to pristojne organe in službe.

V primerih, ko je potrebna intervencija sil ZRP, je ključnega pomena hitro in pravilno ukrepanje, ki mora temeljiti na pravilnih informacijah. Prav tako pristojni ReCO sodeluje tudi pri zagotavljanju logistične podpore silam ZRP na terenu ter spremlja in beleži potek intervencije.

Za ustrezno ukrepanje ob klicu na številko 112 ReCO-ji uporabljajo samostojne in nepovezane informacijske in telekomunikacijske sisteme, ki zagotavljajo beleženje vseh vhodnih in izhodnih telefonskih klicev na ISDN telefonski centrali, za orientacijo v prostoru in iskanju lokacije nesreče si pomagajo z geografskim informacijskim sistemom GIS_UJME, kjer na podlagi sporočenega naslova nesreče (kraj, ulica, hišna številka), kot je to na primer Dunajska 123, mesta nesreče v naravnem okolju, kot je na primer Triglavska severna stena oziroma glede na sporočeni naziv poslovnega subjekta (podjetje XYZ) in območja pristojnosti sil ZRP, ki delujejo na območju ter pregled podatkov o teh silah, aktiviranje pripadnikov sil ZRP s pošiljanjem kratkih tekstovnih sporočil imetnikom sprejemnikov osebnega klica, izvajanje javnega alarmiranja in pregledovanje podatkov o najbolj pogosto uporabljanih nevarnih snoveh ter postopkov za ravnanje ob nesreči z le-to.

Leta 2018 smo prejeli 499.592 telefonskih klicev na pomoč

Operativno-komunikacijske naloge opazovanja, obveščanje in alarmiranja opravljajo 24 ur na dan, neprekinjeno 365 dni v letu Center za obveščanje RS (CORS) in 13 regijskih centrov za obveščanje (ReCO), ki se odzivajo na klic v sili 112. Z delovanjem ReCO so vsem državljanom zagotovljeni dostopnost nujne medicinske pomoči, hitro aktiviranje reševalcev, predvsem gasilcev, ter ustrezno odzivanje različnih reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah.

V 13 ReCO smo leta 2018 po zadnjih nerevidiranih podatkih prejeli 499.592 telefonskih klicev na pomoč, kar je prek 1.380 klicev na dan. V tem času so operaterji opravili tudi 237.046 povratnih klicev. Največ telefonskih klicev smo prejeli na dan 8. junija, in sicer 2.937. Največje število klicev v eni uri je bilo dne 3. decembra od 10.-11. ure in sicer 556 klicev. Največkrat smo aktivirali gasilce, in sicer 21.831-krat, gorske reševalce 729-krat, 130-krat pa enote z reševalnimi psi oziroma vse skupaj še z ostalimi enotami 22.726-krat.


Deleži prejetih klicev regijskih centrov za obveščanje v 2018

Ljudje so večinoma klicali podnevi, od 8. ure zjutraj do 20. ure zvečer. Največ, 120.072 klicev, je prejel po ozemlju in številu prebivalcev največji regijski center za obveščanje, ReCO Ljubljana, sledijo mu ReCO Maribor s 62.994 klici, ReCO Celje z 50.476 klici in ReCO Kranj s 47.893 klicev.

Operaterji so se na 90 odstotkov klicev odzvali v 5,78 sekunde. V 90 odstotkih vseh klicev je pogovor trajal manj kot 77,19 sekunde, največ pa je trajal pogovor okoli 128 sekund.

Večina klicev na 112 pomeni aktiviranje predvidenih reševalnih enot in intervencijo. Tudi leta 2018 so ljudje največkrat, več kot 118.441-krat, klicali, ker so potrebovali nujno medicinsko pomoč. V takšnih primerih operater v regijskem centru za obveščanje preveže klic v najbližji center za nujno medicinsko pomoč. Podatke, koliko klicem za nujno medicinsko pomoč je sledila intervencija, imajo centri za nujno medicinsko pomoč, ki tudi odločajo o nujnosti in vrsti intervencije.

URSZR hrani podatke o intervencijah vseh drugih reševalnih služb. Ob podrobnejšem pregledu dogodkov je bilo zaradi nesreč 21.102 intervencij, na katerih je sodelovalo 129.978 pripadnikov različnih sil za ZRP. Največ intervencij je bilo avgusta (2.413), sledijo junij (2.041), in julij (1.948). Največ intervencij so opravila prostovoljna teritorialna gasilska društva (11.878), poklicne gasilske enote (7.854), Gorska reševalna zveza Slovenije (556) in Državna enota za varstvo pred NUS (510).


Deleži prejetih klicev regijskih centrov za obveščanje leta 2018

Regijski center

Prejeti klici v 2018

Brežice 24.211
Celje 50.476
Koper 33.976
Kranj 47.893
Ljubljana 120.072
Maribor 62.994
Murska Sobota 23.506
Nova Gorica 27.782
Novo mesto 29.894
Postojna 27.525
Ptuj 18389
Slovenj Gradec 14.319
Trbovlje 18.555
SKUPAJ 499.592

Dogodki leta 2018

Leta 2018 je bilo v RS 16.552 različnih dogodkov (naravne in druge nesreče, nesreče v prometu, požari in eksplozije, onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi, jedrski in drugi dogodki, najdbe NUS, motnje oskrbe in poškodbe objektov ter tehnična in druga pomoč), v katerih so poleg drugih služb posredovale tudi sile ZRP.


Dogodek

Število dogodkov

Naravne nesreče 1.187
Druge nesreče 2.669
Nesreče v prometu 2.594
Požari in eksplozije 3.861
Onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi 739
Jedrski in drugi dogodki 25
Najdbe NUS, motnje oskrbe in poškodbe objektov 677
Tehnična in druga pomoč 4.908
Skupaj 16.660

Opomba: Podatki o dogodkih leta 2018 temeljijo na zaključenih končnih poročilih Centra za obveščanje RS v informacijski sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN) do 24.01.2019.


Ob podrobnejšem pregledu dogodkov je bilo zaradi nesreč 21.102 intervencij, na katerih je sodelovalo 129.978 pripadnikov različnih sil za ZRP. Največ intervencij je bilo avgusta (2.413), sledijo junij (2.041), in julij (1.948). Največ intervencij so opravila prostovoljna teritorialna gasilska društva (11.878), poklicne gasilske enote (7.854), Gorska reševalna zveza Slovenije (556) in Državna enota za varstvo pred NUS (510). S pravočasnim in učinkovitim ukrepanjem ter nudenjem pomoči prizadetim so sile za ZRP nedvomno prispevale k zmanjšanju škode in drugih posledic, ki so jih povzročile omenjene nesreče.


Naravne nesreče - intervencije v letu 2018


Dogodek

Število dogodkov

Število sodelujočih

Število poškodovanih

Poplave 1.104 8.710 2
Plazovi 59 380 0
Visok sneg 147 919 0
Toča 16 131 0
Močan veter 519 3.077 1
Udari strel 69 422 0
Prekinitev prometa zaradi naravnih pojavov 26 128 0
Skupaj 1.940 13.767 3

Opomba: Podatki o intervencijah po naravnih nesrečah leta 2018 temeljijo na zaključenih končnih poročilih Centra za obveščanje RS v informacijski sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN) do 24.01.2019.


Aktivirane so bile sile za ZRP. Ukrepale so v 16.660 dogodkih. Aktiviranih je bilo 22.726 sestav sil za ZRP oziroma skupaj 141.163 pripadnikov različnih enot, služb in drugih sestavov.


Pregled intervencij sil ZRP v letu 2018


Vrsta enote

Število aktiviranih sestavov za ZRP

Število sodelujočih

Enote reševalcev z reševalnimi psi 130 573
Gorska reševalna služba 729 4.540
Jamarska reševalna služba 19 76
Prostovoljna teritorialna gasilska društva 13.748 98.559
Poklicne gasilske enote 8.007 37.047
Prostovoljna industrijska gasilska društva 76 300
Podvodna reševalna služba 17 68
Skupaj 22.726 141.163

Opomba: Podatki o sodelujočih silah za ZRP na intervencijah leta 2018 temeljijo na vpisanih podatkih zajetih v prvih poročilih Regijskih centrov za obveščanje v informacijskem sistemu za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN) do 24.01.2019.


Arhiv

Pregled klicev na številko 112 v letu 2017

Pregled klicev na številko 112 v letu 2016