Facebook
Twitter
YouTube

STROKOVNI IZPITI POKLICNIH GASILCEV

Skladno z določbo 13. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) morajo kandidati za gasilce, ki poklicno opravljajo naloge gasilstva, v določenem roku opraviti predpisan strokovni izpit. Program in postopek opravljanja strokovnih izpitov za poklicne gasilce sta določena v Pravilniku o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev (Uradni list RS, št. 31/00, 108/11 in 35/14).

Strokovni izpit za gasilca in gasilskega inženirja obsega strokovno-teoretični in praktični del, strokovni izpit za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote in predstojnika gasilske enote pa strokovno-teoretični del.

Strokovno-teoretični del izpita opravljajo kandidati ustno, razen priprave pisne naloge o izvedbi večje gasilske intervencije, ki jo gasilski inženir opravi pisno. Praktični del izpita opravljajo kandidati za gasilca v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS.


Strokovni izpit za poklicnega gasilca

Pregled vsebin strokovnega izpita za poklicnega gasilca

Pregled predpisov, strokovne literature in drugih virov, iz katerih kandidati pridobijo potrebno znanje, zahtevano za opravljanje strokovnega izpita za poklicnega gasilca

Poklicnemu gasilcu, ki je po zaključenem usposabljanju za pridobitev poklica gasilec v Gasilski šoli uspešno opravil zaključni izpit, se lahko na njegovo vlogo tiste vsebine, ki so enake vsebinam programa strokovnega izpita, deloma ali v celoti priznajo tudi kot opravljena obveznost na strokovnem izpitu.


Strokovni izpit za predstojnika gasilske enote

Pregled vsebin strokovnega izpita za predstojnika gasilske enote

Pregled predpisov, strokovne literature in drugih virov, iz katerih kandidati pridobijo potrebno znanje, zahtevano za opravljanje strokovnega izpita za predstojnika gasilske enote

Program dodatnega usposabljanja kandidatov za opravljanje strokovnega izpita predstojnika gasilske enote

Pogoj za pristop k izpitu je dejansko opravljanje dolžnosti predstojnika poklicne gasilske enote.


Strokovni izpit za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote

Pregled vsebin strokovnega izpita za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote

Pregled predpisov, strokovne literature in drugih virov, iz katerih kandidati pridobijo potrebno znanje, zahtevano za opravljanje strokovnega izpita za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote

Program dodatnega usposabljanja kandidatov za opravljanje strokovnega izpita poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote

Pogoji za pristop k izpitu so:


Prijava k izpitu

Kandidat, ki želi opravljati izpit, vloži pisno prijavo za izpit na Upravo RS za zaščito in reševanje.

Prijavi mora predložiti:

a. za strokovni izpit predstojnika gasilske enote: b. za strokovni izpit poveljnika ali operativnega vodjo:

Kandidati se k izpitu lahko prijavljajo celo leto s predpisano prijavnico, ki jo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana, ali po e-pošti na urszr@urszr.si.


Priprava na izpit

Kandidati za opravljanje strokovnega izpita poklicnega gasilca se na izpit pripravljajo samostojno, kandidati za opravljanje strokovnega izpita poveljnika ali operativnega vodje in predstojnika gasilske enote pa se lahko udeležijo tudi dodatnega usposabljanja, ki ga po posebnem programu organizira Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS.


Stroški izpita

Kandidati, ki opravljajo strokovne izpite poklicnih gasilcev, ne nosijo neposrednih stroškov njihove izvedbe.