Facebook
Twitter
YouTube

Metodologija

Programi izobraževanja in usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so izdelani skladno z metodologijo priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč, ki jo predpiše minister.Metodologija priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč