Facebook
Twitter
YouTube

Programi usposabljanja

Klikni za prijavo na usposabljanje


I. Programi usposabljanj za pripadnike CZ

Št. Ime programa Format
1. Program uvajalnega in temeljnega usposabljanja poveljnikov Civilne zaščite in njihovih namestnikov ter članov štabov Civilne zaščite v občinah in regijah
2. Program temeljnega usposabljanja poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov, članov štabov Civilne zaščite in poverjenikov za Civilno zaščito ter njihovih namestnikov v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah
3. Program uvajalnega in temeljnega usposabljanja poverjenikov za Civilno zaščito
4. Program dopolnilnega usposabljanja poveljnikov Civilne zaščite in njihovih namestnikov ter članov štabov Civilne zaščite - vodenje aktivnosti ob različnih nesrečah
5. Program dopolnilnega usposabljanja poveljnikov Civilne zaščite in njihovih namestnikov ter članov štabov Civilne zaščite - nesreče z nevarnimi snovmi
6. Program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov enot za radiološko, kemijsko in biološko zaščito
Spremembe in dopolnitve programa uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov enot za radiološko, kemijsko in biološko zaščito
7. Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov enot za radiološko, kemijsko in biološko zaščito
8. Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov enot za radiološko, kemijsko in biološko zaščito
9. Program dopolnilnega usposabljanja za radiološko, kemijsko in biološko zaščito
10. Program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov enot Civilne zaščite in Slovenske vojske za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
11. Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov enot Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
12. Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov enot za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (skladiščenje streliva, minskoeksplozivnih sredstev in neeksplodiranih ubojnih sredstev ter skladiščno poslovanje z njimi)
13. Program dopolnilnega usposabljanja za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) v vodi
14. Program uvajalnega in temeljnega usposabljanja geofonistov v sestavi tehničnih reševalnih enot Civilne zaščite
Spremembe in dopolnitve programa uvajalnega in temeljnega usposabljanja geofonistov v sestavi tehničnih reševalnih enot Civilne zaščitečite
15. Program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov reševalnih enot v sestavi tehničnih reševalnih enot Civilne zaščite
16. Program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov enot za prvo veterinarsko pomoč
Spremembe in dopolnitve programa uvajalnega in temeljnega programa usposabljanja pripadnikov enot za prvo veterinarsko pomoč
17. Program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov služb za podporo
18. Program dopolnilnega usposabljanja vodstev služb za podporo
19. Program uvajalnega in temeljnega usposabljanja - vodenje logističnih centrov
20. Program uvajalnega in temeljnega usposabljanja oddelka za zveze - v sklopu državne enote za hitre intervencije
21. Program dopolnilnega usposabljanja oddelka za zveze - v sklopu državne enote za hitre intervencije
22. Program temeljnega usposabljanja pripadnikov službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč
Spremembe in dopolnitve programa uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč
23. Program temeljnega usposabljanja potapljačev za tehnično potapljanje
24. Program usposabljanja za inštruktorje potapljanja, ki usposabljajo potapljače za tehnično potapljanje
25. Program temeljnega usposabljanja pripadnikov enot za prečrpavanje vode

II. Programi za gasilstvo

Št. Ime programa Format
1. Program usposabljanja za pridobitev poklica gasilec
Spremembe in dopolnitve Programa usposabljanja za pridobitev poklica gasilec

Razpis 2020
Potrebna oprema
Prijavni obrazec
Izjava


2. Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za uporabo izolirnega dihalnega aparata
3. Program dopolnilnega usposabljanja za uporabo hidravličnih orodij
4. Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za strojnika avtomehanskih lestev
5. Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za uporabo pnevmatskih orodij
6. Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za reševanje v daljših avtocestnih in cestnih predorih
7. Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih požarov


Spremembe programa dopolnilnega usposabljanja za gašenje notranjih požarov


8. Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi


Dopolnitev Programa dopolnilnega usposabljanja gasilcev za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi


9. Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za reševanje z višin in iz globin v urbanem okolju
10. Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za strojnika
11. Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za tehničnega reševalca
12. Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev na avtocesti
13. Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju
14. Program dopolnilnega usposabljanja za pripravo in uporabo poveljniškega vozila PV2
15. Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov Slovenske vojske za gašenje požara na plovilu
16. Program dodatnega usposabljanja kandidatov za opravljanje strokovnega izpita predstojnika gasilske enote
17. Program dodatnega usposabljanja kandidatov za opravljanje strokovnega izpita Poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote
18. Temeljni program usposabljanja prostovoljnih gasilcev
19. Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za opravljanje nalog predsednika ocenjevalne komisije
20. Program dopolnilnega usposabljanja poklicnih gasilcev, ki vodijo operativno delo v poklicni gasilski enoti

III. Programi za predavatelje

Št. Ime programa Format
1. Program dopolnilnega usposabljanja predavateljev in mentorjev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
2. Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za inštruktorja
3. Program temeljnega usposabljanja predavateljev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
4. Program temeljnega usposabljanja inštruktorjev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
5. Program dopolnilnega usposabljanja inštruktorjev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

IV. Programi za javne uslužbence s področja zaščite, reševanja in pomoči

Št. Ime programa Format
1. Program usposabljanja o izdelavi načrtov zaščite in reševanja
2. Program temeljnega usposabljanja javnih uslužbencev v centrih za obveščanje URSZR
3. Program dopolnilnega usposabljanja javnih uslužbencev v centrih za obveščanje URSZR
4. Program usposabljanja javnih uslužbencev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
5. Program usposabljanja izvajalcev izbirnega predmeta varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v osnovnih šolah
6. Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov Slovenske vojske iz vsebin zaščite, reševanja in pomoči (sodelovanje SV ob naravnih in drugih nesrečah)
7. Program usposabljanja delavcev MNZ in Policije o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami - modul
8. Program dopolnilnega usposabljanja za pripravo in izvedbo vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

V. Programi društev, pooblaščenih podjetij, zavodov in drugih nevladnih organizacij

Št. Ime programa Format
1. Temeljni program usposabljanja članov ekip za prvo pomoč
2. Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov Podvodne reševalne službe Slovenije
3. Program uvajalnega in temeljnega usposabljanja pripadnikov Podvodne reševalne službe Slovenije
4. Program dopolnilnega usposabljanja reševalcev izza sifonov podzemnih jam
5. Program dopolnilnega usposabljanja za vodje ekip prve pomoči

VI. Skupni programi za več ciljnih skupin

Št. Ime programa Format
1. Program usposabljanja uporabnikov radijskih postaj in skrbnikov v sistemih zvez ZA-RE in ZA-RE+
2. Program temeljnega usposabljanja vodij intervencij
3. Program temeljnega usposabljanja za ravnanje ob stresu
4. Program uvajalnega usposabljanja o psihosocialni pomoči
5. Program dopolnilnega usposabljanja o psihosocialni pomoči
6. Program dopolnilnega usposabljanja potapljačev reševalcev, ki so vključeni v sistem zaščite, reševanja in pomoči (program E)
7. Program temeljnega usposabljanja članov in pripadnikov služb in enot, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi (program E)
8. Program dopolnilnega usposabljanja članov in pripadnikov gasilskih, potapljaških in drugih reševalnih služb ter enot Civilne zaščite, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi
9. Program temeljnega usposabljanja za mednarodne reševalne akcije doma in v drugi državi
10. Program dopolnilnega usposabljanja - vodenje in skupinska dinamika
11. Program dopolnilnega usposabljanja o odnosih z javnostmi ob nesrečah
12. Program dopolnilnega usposabljanja - Študije primerov nesreč
13. Program dopolnilnega usposabljanja - aplikacije ZIR
14. Program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov
15. Program dopolnilnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov


Sprememba Programa dopolnilnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov


16. Program temeljnega usposabljanja enote za postavitev in vzdrževanje stacionarija
17. Program predstavitve sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
18. Program usposabljanja za skladiščenje in uporabo elektroagregatov s stolpom za razsvetljavo 'Kirsch'
19. Program usposabljanja za skladiščenje in uporabo zaščitnih oblek 'Arbin'
20. Program uvajalnega usposabljanja pripadnikov državne enote za zaščito in reševanje ob nesrečah s klorom ter drugimi jedkimi snovmi pri Tovarni kemičnih izdelkov Hrastnik
21. Program usposabljanja pripadnikov službe za proženje snežnih plazov
22. Program usposabljanja za reševalce iz vode na bazenskih kopališčih (program A/modul A1 in A2)
23. Program usposabljanja za reševalce iz vode na naravnih kopališčih (program B)
24. Program usposabljanja za reševanje iz vode za osebe, ki izposojajo plovila (program D)
25. Program usposabljanja za reševalce iz vode na divjih vodah (program C)
26. Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov reševalnih in drugih služb ter enot za ukrepanje ob jedrski ali radiološki nesreči
27. Program uvajalnega usposabljanja pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

VII. Programi za druge ciljne skupine

Št. Ime programa Format
1. Program uvajalnega in temeljnega usposabljanja članov komisij za ocenjevanje poškodovanosti objektov
2. Program dopolnilnega usposabljanja članov komisij za ocenjevanje poškodovanosti objektov
3. Program usposabljanja članov komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah
4. Program usposabljanja za izvajalce požarnega varovanja

VIII. Mednarodni programi

Št. Ime programa Format
1. Program temeljnega usposabljanja reševalcev iz jam
2. Program temeljnega usposabljanja vodnikov ter reševalnih psov iz držav JV Evrope

Višješolski študijski program GASILSTVO

Ime programa Format
Višješolski študijski program GASILSTVO