Facebook
Twitter
YouTube
URSZR: Literatura: UJMA: vsebina - letnik 2017

UJMA št. 31 / letnik 2017

Na začetno stran revije Ujma

Vsebina

Naslovna stran

Vsebina

Stran

Tip datoteke
I. UVODNIK
   
Humanistika - nevidni temelj za boljše razumevanje
našega razmerja do naravnih in drugih nesreč

Blaž Komac

4

II. VREMENSKE, VODNE IN DRUGE RAZMERE
   
Podnebne razmere v svetu leta 2016
Tanja Cegnar

8

Podnebne razmere v Sloveniji leta 2016
Tanja Cegnar

16

Vodnatost površinskih voda leta 2016
Igor Strojan

29

III. NARAVNE IN DRUGE NESREČE V SLOVENIJI    
Visoke vode v Sloveniji leta 2016
Andrej Golob, Janez Polajnar

36

Poplavljena obala pomladi in podaljšano kopalno obdobje leta 2016
Igor Strojan

39

Mraz, pozeba in sneg konec aprila 2016
Gregor Vertačnik, Mojca Dolinar, Andreja Sušnik, Gregor Gregorič

44

Potresi v Sloveniji leta 2016
Tamara Jesenko, Barbara Šket Motnikar, Ina Cecić, Mladen Živčić

54

Intervencije Jamarske reševalne službe Slovenije v letu 2016 in reševanje iz jame Primadona
Maks Merela

64

IV. VEČJE NARAVNE IN DRUGE NESREČE V TUJINI
   
Najmočnejši potresi po svetu leta 2016
Tamara Jesenko

72

Poplave po svetu leta 2016
Peter Frantar

78

Sodelovanje Slovenije v mednarodnih reševalnih intervencijah leta 2016
Milena Dobnik Jeraj, Borut Horvat, Lucija Jereb

93

V. HUMANITARNE KRIZE
   
Mednarodna pomoč ob migrantski situaciji v Sloveniji 2015-2016
Milena Dobnik Jeraj

102

VI. NEVARNOSTI IN OGROŽENOST
   
Vpliv radiološko onesnaženega okolja na rastline
Petra Planinšek, Borut Smodiš, Ljudmila Benedik

114

Obremenjenost slovenskih delavcev z vročinskim stresom
Tjaša Pogačar, Lučka Kajfež Bogataj

124

VII. RAZISKAVE IN RAZVOJ
   
Novi pristopi pri sledenju suše v Podonavju - mednarodni projekt DriDanube
Andreja Sušnik, Gregor Gregorič, Gal Oblišar, Maja Žun

133

Preboj zvočnega zidu dveh letal na zapisih državne mreže potresnih opazovalnic
Polona Zupančič, Jurij Pahor

138

Potresna mikrorajonizacija - osnove, metode, uporaba in stanje v Sloveniji
Andrej Gosar

142

Likvifakcija sedimentov ob potresu
Andrej Gosar

151

Zvoki potresov
Izidor Tasič

157

Preučevanje zemeljskih plazov v Sloveniji v preteklih dveh desetletjih z vidika geologije in sorodnih ved ter predstavitev primera metodologije prostorske analize pojavljanja zemeljskih plazov
Marko Komac

161

Prostorsko urejanje v okolici nevarnih industrijskih obratov
Branko Kontić, Davor Kontić

171

Projekt RECALL: odpornost evropskih skupnosti ob lokalnih zemeljskih plazovih
Mateja Jemec Auflič, Špela Kumelj, Tina Peternel, Blaž Milanič, Jernej Jež

181

Analiza varnostnega stanja na območju dolvodno od pregrade Loče
Stanislav Lenart, Matjaž Četina, Andrej Širca, Mojca Ravnikar Turk, Jože Papež, Matija Brenčič, Rudolf Rajar

187

VIII. PRIPRAVLJENOST NA NESREČE
   
Spremljanje motnosti rek za ustreznejše vrednotenje kakovostnega stanja površinskih voda
Florjana Ulaga

196

45 let delovanja kratkoperiodnega analognega seizmografa na vidni zapis na observatoriju na Golovcu v Ljubljani
Peter Sinčič, Izidor Tasič

202

Protipožarne gozdne prometnice in namenska vozila
Jaša Saražin

207

Reševanje na smučišču
Leon Ločičnik, Anton Koželj

215

Plazovi na slovenskih smučiščih
Leon Ločičnik, Maja Strauss, Anton Koželj

221

Primerjava kakovosti različnih trikotnih rut
Eva Dolenc, Patricija Kukec, Damjan Slabe

229

Dvostranska metalizirana folija kot možni pripomoček za izdelavo improviziranih nosil
Damjan Slabe, Dajana Tatar, Uroš Kovačič

233

Gasilske enote širšega pomena so dobile novo opremo za RKB-zaščito
Zvone Čadež

239

IX. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, IN PREVERJANJE
   
Vaji na temo potresa v Breginju in požara na potniški ladji v Kopru
Bojan Kuntarič

242

Mednarodna doktorska poletna šola v okviru projekta Erasmus+ varovanje okolja in naravne nesreče
Mojca Šraj, Klaudija Sapač, Andreja Žgajnar Gotvajn, Franc Lobnik, Mitja Brilly, Matjaž Lobnik, Roberto Ranzi, Johannes Hübl

252

X. PSIHOLOŠKI VIDIK NESREČ
   
Ravnanje reševalca z otrokom med nesrečo
Andreja Lavrič

258

XI. TUJE IZKUŠNJE
   
Reševanje v Pallavicinijevem žlebu na Velikem Kleku (Grossglocknerju)
Jurij Gorjanc

263

XII. PREGLEDI LITERATURE
   
Potresi v letu 2015
Andrej Gosar

266