Facebook
Twitter
YouTube
URSZR: Literatura: UJMA: vsebina - letnik 2013

UJMA št. 27 / letnik 2013

Na začetno stran revije Ujma

Vsebina

Naslovna stran

Vsebina

Stran

Tip datoteke
I. UVODNIK
   
Uvodnik
Blaž Komac

7

V spomin
MIRAN TRONTELJ (1940-2012)

8

II. VREMENSKE, VODNE IN DRUGE RAZMERE
   
Podnebne razmere v svetu leta 2012
Gregor Vertačnik

10

Podnebne razmere v Sloveniji leta 2012
Tanja Cegnar

21

III. NARAVNE IN DRUGE NESREČE V SLOVENIJI    
Visoke vode v Sloveniji leta 2012
Janez Polajnar

33

Obilne padavine od 26. oktobra do 5. novembra 2012
Gregor Vrtačnik

36

Poplave konec oktobra in v začetku novembra 2012
Mira Kobold

44

Poplave 5. novembra 2012 v porečju Drave
Janez Polajnar

52

Neugodni vplivi vremena na kmetijstvo leta 2012
Andreja Sušnik, Ajda Valher

62

Suša v vodonosnikih leta 2012
Urška Pavlič

71

Viharni vetrovi v Sloveniji leta 2012
Renato Bertalanič

78

Potresi v Sloveniji leta 2012
Tamara Jesenko, Barbara Šket Motnikar, Mladen Živčić, Martina Čarman, Tatjana Prosen

94

Potres 3. decembra 2012 pri Zgornjem Tuhinju
Matjaž Godec, Martina Čarman, Barbara Šket Motnikar, Mladen Živčić

102

IV. VEČJE NARAVNE IN DRUGE NESREČE V TUJINI
   
Močnejši potresi po svetu leta 2012
Tamara Jesenko

106

Katastrofalni vetrovi v svetu leta 2012
Renato Bertalanič

112

Poplave po svetu leta 2012
Peter Frantar

127

Največje naravne nesreče leta 2012 glede na povzročeno škodo in žrtve
Rok Ciglič, Matija Zorn, Blaž Komac

141

V. NEVARNOSTI IN OGROŽENOST
   
Potresna mikrorajonizacija Ljubljane
Polona Zupančič

148

Uporaba evidence vrednosti nepremičnin za ocenjevanje škode zaradi naravnih nesreč v Sloveniji
Blaž Komac, Matija Zorn, Domen Kušar

153

Kavitacija kot alternativa za odstranjevanje bakterije legionele - tihe nevarnosti v vodovodnih sistemih
Martin Petkovšek, Andrej Šarc, Matevž Dular, Brane Širok

159

Tveganje za posameznika v okolici merilnih in merilno-regulacijskih postaj za zemeljski plin
Tom Bajcar, Franc Cimerman, Brane Širok

165

VI. RAZISKAVE IN RAZVOJ
   
Poznavanje možnosti za klic v sili med gluhimi in naglušnimi
Eva Dolenc, Doroteja Žitnik, Boštjan Tavčar, Damjan Slabe

174

eKlic - klic v sili iz vozil
Boštjan Tavčar

181

Prispevek ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v sistemu zašite in reševanja
Damjan Slabe, Romana Mahne, Janez Melanšek

184

Krajevna spremenljivost nihanja tal ob potresu
Izidor Tasič

191

Potresi v Tuhinjski dolini leta 1840
Ina Cecić

198

Model stopnje zakraselosti za območje Slovenije
MArko Komac, Janko Urbanc

203

VODPREG - stanje slovenskih vodnogospodarskih pregrad
Nina Humar, Pavel Žvanut, Igor Detela, Andrej Širca, Marko Polič, Mojca Ravnikar-Turk, Andrej Kryžanowski

208

Satelitske meritve vetra nad morjem ob zelo močni burji
Mateja Iršič Žibert, Boštjan Muri

222

Analiza visokovodnih valov Save v Litiji
Mojca Šraj, Nejc Bezak

228

VII. PRIPRAVLJENOST NA NESREČE
   
Informacija o raziskovalnem projektu Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče
Marjan Malešič

236

Evakuacija v primeru nesreče v Nuklearni elektrarni Krško
Marjan Malešič, Marko Polič, Jelena Juvan, Iztok Prezelj, Samo Uhan, Boštjan Bajec

240

Mednarodni konzorcij za zemeljske plazove - ICL
Matjaž Mikoš

248

VIII. UKREPANJE OB NESREČAH IN ODPRAVLJANJE POSLEDIC
   
Uporaba alkohola v prvi pomoči nekoč in danes
Sabina Dornik, Rok Fink, Damjan Slabe

255

Prenovljen spletni vprašalnik Ali ste čutili potres?
Barbara Šket Motnikar, Matej Cerk, Ina Cecić, Anita Jerše

262

IX. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, IN PREVERJANJE
   
Številna gasilska izobraževanja in usposabljanja
Bojan Kuntarič

268

Vaja Potres 2012 in 18. državno preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK
Bojan Kuntarič

282

Potapljaška jamarska reševalna vaja Najdena jama 2012
Maks Merela

291

X. TUJE IZKUŠNJE
   
Obsodba znanstvenikov po rušilnem potresu v L'Aquili
Andrej Gosar

303

XI. OBLETNICE, PRIZNANJA IN NAGRADE
   
Gorska reševalna služba - 100 let organiziranega gorskega reševanja v Sloveniji
Dušan Polajnar

309

Šestdeseta obletnica ustanovitve Evropske seizmološke komisije (ESC)
Andrej Gosar

316

XII. PREGLEDI LITERATURE
   
Potresi v letu 2011
Andrej Gosar

319