Facebook
Twitter
YouTube
URSZR: Literatura: UJMA: vsebina - letnik 2000

UJMA št. 16 / letnik 2002

Na začetno stran revije Ujma

Vsebina

Vsebina

Stran

PDF

I. UVODNIK

 

 
 36 kb

 

Kaj prinašajo novi dokumenti o nacionalni varnosti Republike Slovenije?
Bojan Ušeničnik 

7

II. VREMENSKE, VODNE IN DRUGE RAZMERE LETA 2001

 

 

 

 
1241 kb

 

 

Globalne klimatske razmere leta 2001
Tadeja Ovsenik Jeglič 

8

Podnebne razmere leta 2001
Tanja Cegnar

12

Visoke in nizke vode v Sloveniji leta 2001
Janez Polajnar 

24

Močni vetrovi leta 2001
Renato Bertalanič 

29

III. NARAVNE IN DRUGE NESREČE LETA 2001 V SLOVENIJI

 

 

 

 

 

 
5365 kb

 

 

 

 

 

 

Naravne in druge nesreče v Sloveniji leta 2001
Slavko Šipec 

36

Potresi v Sloveniji leta 2000
Martina Torkar, Ina Cecić, Mladen Živčić, Tamara Jesenko 

40

Plaz nad Kosečem - geografski pogled na ujmo
Blaž Komac, Matija Zorn 

52

Neurja s točo leta 2001
Mojca Dolinar 

61

Neurje s točo v Ljubljani 30. maja 2001
Gregor Gregorič, Mateja Iršič, Tone Zgonc 

68

Suša leta 2001
 
Iztok Matajc 

74

Spomladanska pozeba aprila 2001
Ana Žust, Andreja Sušnik 

81

Rudniška nesreča v jami Ojstro v Hrastniku
Ivan Kenda 

85

Požar na ladji Atlantic Start v ladjedelnici Izola
Vilij Bržan 

91

Analiza nesreč in reševalnega dela v letih 2000 in 2001
Pavle Podobnik 

103

Živalske kužne bolezni leta 2001
Tina Arič, Zoran Kovač 

109

IV. VEČJE NARAVNE IN DRUGE NESREČE V TUJINI  

 

 

 
2452 kb

 

Večje nesreče po svetu leta 2001
Nataša Horvat 
113

Potres 26. januarja 2001 v Indiji
Renato Vidrih, Matjaž Godec 

120

Gradbeno-tehnični vidiki terorističnega napada na zgradbi WTC
Matej Fischinger 

134

V. NEVARNOSTI IN OGROŽENOST    

 

 

 


4235 kb

 

 

 

 

 
Karta geološko pogojene ogroženosti na primeru občine Bovec
Tomaž Budkovič
141

Gravitacijski zdrsi ob spodnji Savinji
Ladislav Placer

146

Spremeljivost padavin, temperature zraka in sončnega sevanja
v Prekmurju

Mateja Nadbath

149

Žled v notranjskih gozdovih in njegove posledice
Edvard Rebula

156

Razlitja nevarnih snovi in njihov vpliv na podzemno vodo
Mihael Brenčič, Saška Vidmar

167

Kras, onesnaževanje vode in preventiva
Ivan Gams

173

Onesnažen zrak in gozd
Primož Simončič, Robert Mavsar

182

Legionarska bolezen
Miha Likar

191

Analiza okuženosti in obolelosti zaposlenih
na Zavodu za gozdove Slovenije z boleznimi, ki jih prenašajo klopi
Jurij Beguš

195

Pregled stanja obremenjenosti delovnega okolja z neioniziranimi elektromagnetnimi sevanji
Peter Gajšek

203

Koncentracija suspendiranega materiala v slovenskih rekah
Florjana Ulaga

211
VI. RAZISKAVE IN RAZVOJ    

 


2788 kb

 

 

 

 

 

EUROCODE 8 - trendi v razvoju in uporaba v Sloveniji
Matej Fischinger, Peter Fajfar

216

Seizmične raziskave litosfere na območju jugovzhodnih Alp - projekt ALP 2002
Andrej Gosar

220

Modeliranje dinamike zemeljskega plazu Stože pod Mangartom
Matjaž Četina, Rudi Rajar, Tomaž Hojnik, Majda Zakrajšek, Mario Krzyk

226

Obremenjenost okolja v Idriji z živim srebrom
Mateja Gosar, Robert Šajn

239

Podnebne spremebe v kvartarju
Miloš Bavec

246

Zavarovanje tveganj pred naravnimi nesrečami
Marko Pavliha, Sandi Oblak, Rok Moljk, Patrick Vlačič

250

Požarna statistika
Jože Šrekl

256

Uvajanje profesionalnih sistemov radijskih zvez druge generacije
Boštjan Tavčar

260
VII. PREVENTIVA    


815 kb

 

Vpliv zasnove konstrukcije na potresno odpornost objektov
Vojko Kilar, Tomaž Slak

264

Kombinirana uporaba radarsko izmerjenih količin padavin in lokacij atmosferskih razelektritev ter možnost napovedovanja atmosferskih razelektritev
Janko Kosmač, Aleš Poredoš, Jasna Vehovar, Uroš Strajnar, Tone Zgonc

274

Snežni plazovi - opozarjanje, reševanje in preprečevanje
Roland Meister

279
VIII. PRIPRAVLJENOST NA NESREČE  
1462 kb

Mreža potresnih opazovalnic okoli JE Krško
Renato Vidrih, Matjaž Godec, Andrej Gosar,Peter Sinčič, Izidor Tasič, Mladen Živčiĺ

284
IX. UKREPANJE OB NESREČAH IN ODPRAVLJANJE POSLEDIC    

 


3951 kb

 

 

 

 

Avtomatsko določanje lokacije žarišča potresa in obveščanje javnosti
Izidor Tasič

294

Popotresna obnova v Posočju
Radovan Tavzes

300

Tehnični pristop in ekonomski vidik prenove stanovanjskih objektov v Posočju
Igor Janežič, Blaž Dolinšek, Jože Kos

307

Zmanjšanje ogroženosti po plazu Stože
Bojan Majes, Sonja Beseničar

313

Analiza erozije tal v porečju Koritnice
Matjaž Mikoš, Gregor Petkovšek, Mojca Šraj, Mitja Brilly

319

Hidrološke analize na plazu Stože pod Mangartom
Matjaž Mikoš, Andrej Vidmar, Mojca Šraj, Mira Kobold,Mojca Sušnik, Jože Uhan, Jože Pezdič, Mitja Brilly

326

Izračun volumnov in sanacija plazu Slano blato nad Lokavcem pri Ajdovščini
Mihael Ribičič

335
X. OPREMA IN SREDSTVA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE    

 

 


1857 kb

 

 

Avtomatizacija delovanja omrežja inštrumentov za močne potrese
Bojan Uran

346

Standardizacija gasilske opreme
Petra Lončar, Bojan Grm

350

Enote Civilne zaščite za radiološko, kemijsko in biološko zaščito
Zvone Čadež

357

Baza nevarnih snovi NevSnov
Danijel Zimšek

369

Analiza izvedenih ukrepov požarnega varstva v novih zgradbah
Aleš Jug, Bojan Grm

375

Odvod dima in toplote iz podzemnih garaž
Bojan Grm, Iztok Furlan, Damjan Zajc

380
XI. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE  
1535 kb

 

Vaja Vlak 2001
Jože Čibej

385

Mednarodna vaja Vrtina 2001
Martin Smodiš

391
XII. SOCIALNI IN PSIHOLOŠKI VIDIKI NESREČ    


481 kb

 

 

Teorija kriznega upravljanja
Marjan Malešič

401

Psihološki vidiki kriznega upravljanja
Renata Kranjčec, Marko Polič

409

Normalne in organizacijske nezgode: nevarnosti, obrambe in izgube
Marko Polič, Renata Kranjčec

415

Socialni precepi in okoljske krize: na poti do katastrofe in naprej
Marko Polič

422
XIII. MEDNARODNO SODELOVANJE    


630 kb

 

 

 

Sodelovanje Slovenije in Hrvaške na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Milena Dobnik Jeraj

428

Države Višegrajske pobude aktivne tudi na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Milena Dobnik Jeraj

432

Evropska akademija za krizni menedžment
Julij Jeraj

434

Razminiranje in pomoč žrtvam min v regiji jugovzhodna Evropa v letu 2001
Eva Veble

438

Mednarodno raziskovalno združenje Interpraevent
Matjaž Mikoš

443
XIV. TUJE IZKUŠNJE  
709 kb

Humanitarno razminiranje na Kosovu
Matjaž Bizjak

446
XV. POROČILA S STROKOVNIH SREČANJ    

 


899 kb

 

 

 

Sodelovanje z ZDA na področju varstva pred nesrečami v okviru Programa vojska vojski
Milena Dobnik Jeraj, Gregor Volaj

453

Konferenca o praktičnih izkušnjah kriznega upravljanja ob poplavah v državah članicah EU in nekaterih kandidatkah
Iztok Prezelj, Gregor Volaj

456

Poročilo s sestanka skupine strokovnjakov za sisteme opazovanja, obveščanja in alarmiranja Nata in vaje INTEX 2002
Katja Banovec Juroš

458

Uresničevanje pobude za pripravljenost in preventivo pred naravnimi in drugimi nesrečami v okviru Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo
Milena Dobnik Jeraj, Nataša Horvat

460

Vaja Europa 2001
Andreja Ferlin Lubi

464

Postavitev spominske plošče in odprtje stalne razstave v spomin na prvega slovenskega seizmologa dr. Albina Belarja
Renato Vidrih

467
XVI. PREGLEDI LITERATURE    


2245 kb

 

 

Potresi v letu 1999
Renato Vidrih

472

Potresi v letu 2000
Renato Vidrih

474

Branje o snegu in plazovih
Pavle Šegula

475
Devetdeset let Gorske reševalne službe Slovenije 481