Facebook
Twitter
YouTube
URSZR: Literatura: UJMA: vsebina - letnik 2000

UJMA št. 14-15 / letnik 2000-2001

Na začetno stran revije Ujma

Vsebina

Naslovna stran

Vsebina

Stran

PDF
I. UVODNIK
   
Globalizacija tveganj in globalna varnost
Bojan Ušeničnik
7
55 Kb
II. PODNEBNE,VREMENSKE,VODNE IN DRUGE RAZMERE
   
Globalne podnebne razmere leta 1999 in 2000
Tadeja Ovsenik - Jeglič
9
150 Kb
Podnebne značilnosti leta v Sloveniji v letih 1999 in 2000 v primerjavi z obdobjem 1961 - 1990
Tanja Cegnar
14
260 Kb
Naravne in druge nesreče v Sloveniji v letu 1999
Slavko Šipec
26
70 Kb
Naravne in druge nesreče v Sloveniji v letu 2000
Slavko Šipec
29
72 Kb
Obilne padavine v letih 1999 in 2000
Mojca Dolinar
32
225 Kb
Visoke vode v Sloveniji v letih 1999 in 2000
Janez Polajnar
39
383 Kb
Vročina poleti 1999 in 2000
Tanja Cegnar
46
72 Kb
Potresi v Sloveniji leta 1999
Ina Cecić, Mladen Živčić, Manferd Deterding, Martina Torkar
51
518 Kb
III. NARAVNE IN DRUGE NESREČE V SLOVENIJI
   
Geografski vidiki nesreče
Blaž Komac
60
340 Kb
Posledice in ukrepanje ob nesreči
Bojan Ušeničnik
67
680 Kb
Analiza plazu in možnosti njegove sanacije
Bojan Majes
80
1494 Kb
Hudourniški izbruh izpod Mangarta
Aleš Horvat
92
295 Kb
Geološke značilnosti plazu
Borut Petkovšek
98
265 Kb
Značilnosti drobirskega toka Stože pod Mangartom
Mihael Ribičič
102
490 Kb
Geološke geotehnične raziskave plazu Stože
Ana Petkovšek
109
400 Kb
Mobilni sistem javnega alarmiranja v Logu pod Mangartom
Boštjan Tavčar
118
255 Kb
Plaz Slano blato nad Lokavcem pri Ajdovščini
Mirko Kovač, Marko Kočevar
122
466 Kb
Močnjejši potresi po svetu leta 1999
Griša Močnik, Renato Vidrih
130
307 Kb
Obilne padavine in visoke vode novembra 2000
Janez Markošek, Janez Polajnar
137
191 Kb
Neurje s točo v Logatcu 22. julija 1999
Ana Žust
142
140 Kb
Posledice neurij na hudourniških območjih Slovenije 6. in 7. novembra 2000
Aleš Horvat, Jože Papež
145
341 Kb
Obilno sneženje februarja 1999
Andrej Velkavrh
151
61 Kb
Posledice obilnih snežnih padavin februarja 1999 v elektrogospodarstvu
Milan Kenda, Janez Zadravec
153
68 Kb
Značilnosti in posledice kmetijske suše leta 2000 v Sloveniji
Iztok Matajc
156

183 Kb
Suša leta 2000 v severovzhodni Sloveniji in njeni učinki na kmetijske rastline
Igor Žiberna
162
168 Kb
Poškodbe pri delu leta 1999
Saša Žebovec, Metka Teržan
167
130 Kb
Analiza nesreč in reševalnega dela v letu 1999
Pavle Podobnik
171
168 Kb
Značilnosti nalezljivih bolezni v Sloveniji v letih 1999 in 2000
Alenka Kraigher, Lilijana Pahor
175
88 Kb
Gibanje živalskih kužnih bolezni v letih 1999 in 2000
Breda Hrovatin, Zoran Kovač
179
124 Kb
IV. VEČJE NARAVNE IN DRUGE NESREČE V TUJINI
     
Potres 17. avgusta 1999 v Turčiji
Renato Vidrih, Matjaž Godec
182
683 Kb
Posledice potresa v Turčiji na gradbenih objektih
Matej Fischinger
194
170 Kb
Potres 7. septembra 1999 v Atenah
Renato Vidrih, Matjaž Godec
197
268 Kb
Potres 20. septembra na Tajvanu
Renato Vidrih, Matjaž Godec
202
350 Kb
Požara v montblanškem in turskem predoru
Karl Pucher
209
1367 Kb
V. NEVARNOSTI IN OGROŽENOST
   
Varnostna tveganja in grožnje v sodobnem svetu
Igor Kotnik-Dvojmoč
215
198 Kb
Varnostna razsežnost begunskega vprašanja
Marjan Malešič
224
137 Kb
Alkohol v prometu in prometna varnost
Bojan Žlender
205
124 Kb
Okoljska tveganja
Boris Kompare
211
75 Kb
Kakovost virov pitne vode v Sloveniji
Valentina Brečko Grubar, Dušan Plut
238
286 Kb
Neurejena odlagališča odpadkov v mestni občini Velenje in ogroženost vodnih virov
Natalija Špeh
245
271 Kb
Prenašanje tujerodnih in škodljivih vrst s pitno vodo
Patricija Mozetič, Matej David
252
240 Kb
Vpiv suše na debelinski prirastek dreves
Darko Ogrin
257
106 Kb
Preobrazba snega
Claude Sergent
261
432 Kb
VI. RAZISKAVE IN RAZVOJ
   
Daljinski senzorji za zdravje ljudi
Miha Likar
269
111 Kb
Uporaba meteorološko - hidrodinamičnih modelov pri zaščiti in reševanju ob nesrečah v obalnih morjih
Rudi Rajar, Dušan Žagar, Matjaž Četina
273
362 Kb
Informacija o raziskovalnem projektu Krizno upravljanje v Evropi
Marjan Malešič
278
73 Kb
Uvajanje direkrive SEVESO II v slovensko zakonodajo
Marko Gerbec, Marko Kontič
281
95 Kb
Informacijski sistem o posledicah potresov
Matej Fischinger
285
227 Kb
VII. PREVENTIVA
   
Izdelava karte geološko pogojene ogroženosti občine Bovec
(1:25000)

Bojan Jurkovšek
289
350 Kb
Značilnosti drobirskih tokov
Matjaž Mikoš
295
390 Kb
Uporaba sistemov za detekcijo streh za napovedovanje ogroženosti pred strelo
Janko Kosmač
300
178 Kb
Sledenje nevihtnega sistema 27. junija 1998
Gregor Gregorič
304
127 Kb
Načrtovanje gospodarjenja z vodami kot inštrument za zmanjšanje tveganj pri naravnih in ekoloških nesrečah
Marta Vahtar, Helena Matoz
307
210 Kb
Zmanjšanje tveganj pri gospodarjenju z vodami
Franci Steinman, Primož Banovec
313
132 Kb
Ukrepanje ob visokih vodah naj upošteva tudi ekonomsko ovrednotene poplavne škode
Primož Banovec, Franci Steinman, Roman Trček
319
580 Kb
Napovedovanje neviht
Gregor Gregorič, Aleš Poredoš
325
187 Kb
Načrtovanje varnih poti za umik
Ivo Gostiša
330
143 Kb
Kako povezati nosilce varstva pred snežnimi plazovi
Pavle Šegula
335
54 Kb
Izboljšanje varnosti pri delu med zasebnimi lastniki gozdov
Julij Beguš
337
220 Kb
VIII. UKREPANJE OB NESREČAH
   
Pripravljenost za ukrepanje ob ekoloških nesrečah
Olga Andrejek
343
96 Kb
Akcija Pozejdon '99
Zvezdan Božič
347
161 Kb
Požar v podjetju DAR v Kopru
Dorijan Maršič
351
84 Kb
Analiza ukrepanja ob prometni naesreči avtocisterne 6. decembra 1999 pri Črnem Kalu
Zvezdan Božič
355
111 Kb
IX. ODPRAVLJANJE POSLEDIC NESREČ
   
Geografske značilnosti potresov v Posočju
Milan Orožen Adamič, Mauro Hrvatin
358
219 Kb
X. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, IN PREVERJANJE
   
Izobraževanje civilnih obrambnih strokovnjakov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani
Ljublica Jelušič
364
108 Kb
Vaja Letalska nesreča '99
Rajko Simič
369
55 Kb
Vaja Požar '99
Franci Šink
371
197 Kb
Vaja Comprotex '99
Andreja Ferlin Lubi
375
183 Kb
Vaja Morje '99
Zvezdan Božič
378
112 Kb
Vaja Predori 2000
Rajko Simič
382
125 Kb
Mednarodna vaja Trans-Carpathia 2000
Cvetka Krajič Tomin
385
183 Kb
Sodelovanje Slovenije v vaji Trans-Carpathia 2000
Dorijan Maršič
390
96 Kb
XI. SOCIALNI IN PSIHOLOŠKI VIDIKI NESREČ
   
Analiza komuniciranja z javnostjo v zvezi z domnevnimi nevarnostmi milenijskega hrošča
Marko Polič, Miro Kline, Jože Bizjak, Barbara Prinčič Zajc, Olga Andrejek
392
119 Kb
Izjava nekdanjega direktorja URSZR Bojana Ušeničnika o ukrepanju URSZR za preprečitev morebitnih posledic delovanja milenijskega hrošča
396
27 Kb
Medijski hrošč
Sandra Bašič Hrvatin
397
27 Kb
Usposabljanje za krizno odločanje
Renata Kranjčec, Marko Polič
401
93 Kb
Pozabljena nevarnost: obremenitvene reakcije reševalcev
Germut Brauchle, Christian Hotzendorfer, Thomas Beck, Barbara Juen
406
107 Kb
Ravnanje z umrlimi v nesrečah
Marko Polič, Renata Kranjčec
409
150 Kb
XII. MEDNARODNO SODELOVANJE
   
Strategija Združenih narodov " Za varnejši svet v 21. stoletju: zmanjševanje tveganj in nesreč "
Peter Sinčič, Janez Lapajne, Renato Vidrih
415
45 Kb
Sistemi Evropske unije za civilno zaščito, ukrepanje ob onesnaženjih morja in humanitarno pomoč
Aleksander Nagode
417
96 Kb
Razminiranje in rehabilitacija žrtev min na območju JV Evrope v leu 2000
Jernej Cimperšek
421
129 Kb
Sodelovanje Slovenije in Madžarske na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Milena Dobnik Jeraj, Martin Smodiš
425
340 Kb
XIII. TUJE IZKUŠNJE
   
Naravne nesreče na Hrvaškem in vloga Hidrometeorološke službe pri zaščitnih ukrepih
Borivoj Čapka
433
118 Kb
Prva ocena potresa v Turčiji 438
72 Kb
Kaj se lahko naučimo iz reševalne akcije potresa v Turčiji
Anton Grad
441
55 Kb
Povečana požarna aktivnost v amazonskem deževnem gozdu
Darja Gros
443
316 Kb
Mine in tehnike miniranja, uporabljene na Kosovu
Matjaž Bizjak
447
248 Kb
XIV. STROKOVNA TERMINOLOGIJA
   
Mangartski plaz v luči plazovne terminologije
Ivan Gams
452
44 Kb
Prispevek k slovenskemu izrazoslovju za pobočna premiranja
Dragomir Skaberne
454
120 Kb
XV. POROČILA S STROKOVNIH SREČANJ
   
Mednarodno posvetovanje o požarni varnosti v cestnih predorih
Jasmina Karba
459
35 Kb
Fribourški forum
Bojan Ušeničnik
460
129 Kb
Seminar držav Srednjeevropske pobude o psiholoških vidikih nesreč
Marko Polič, Milena Dobnik Jeraj
463
97 Kb
Poročilo o delavnici DBAM Workshop
Slavko Šipec
465
50 Kb
XXVII. Generalna skubščina Evropske seizmološke komisije
Ina Cecič, Andrej Gosar
467
49 Kb
Konferenca o civilni varnosti in kriznem upravljanju v baltskih državah
Milena Dobnik Jeraj, Bojan Pipenbaher
469
75 Kb
XVI. PREGLEDI LITERATURE
   
Nove publikacije Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije
Miran Trontelj
471
147 Kb
Branje o snegu in plazovih
Pavle Šegula
474
132 Kb