Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev izpostave

     foto: arhiv Izpostave URSZR Novo mesto

Izpostava URSZR Novo mesto z Regijskim centrom za obveščanje je ena izmed trinajstih izpostav URSZR, ki opravlja naloge zaščite in reševanja na podroćju Dolenjske in Bele krajine. Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, preprečevanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč, mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, reševanje in pomoč, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, itd.

Izpostava URSZR Novo mesto s svojim delovanjem pokriva območje 15. občin in sicer: Novo mesto, Črnomelj, Trebnje, Metlika, Šentjernej, Semič, Straža, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Škocjan, Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice, Šentrupert in Mirna.