Facebook
Twitter
YouTube

Civilna zaščita

CIVILNA ZAŠČITA

Enote in službe Civilne zaščite se praviloma organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni mogoče opravljati s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami. Sodelovanje v enotah, organih in službah Civilne zaščite Republike Slovenije je organizirano po načelu državljanske dolžnosti.

Orgniziranje enot Civilne zaščite je urejeno z naslednjimi pravnimi akti:

 • Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007)
 • Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov CZ (Uradni list RS, št. 104/08)
Evidenca, razporejanje in pozivanje pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč je urejena z naslednjimi pravnimi akti:
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS,  št. 51/06,97/10)
 • Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 40/09)
Za opravljanje različnih nalog zaščite, reševanja in pomoči se  organizirajo naslednje enote ter službe Civilne zaščite:
 • enote za prvo pomoč,
 • enote za prvo veterinarsko pomoč,
 • tehnične reševalne enote,
 • enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
 • enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
 • enote za uporabo zaklonišč,
 • služba za proženje snežnih plazov,
 • službe za podporo,
 • poveljniki Civilne zaščite in njihovi namestniki ter štabi Civilne zaščite,
 • poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki,
 • informacijski centri,
 • logistični centri,
 • druge enote in službe.