Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev izpostave

Predstavitev izpostave
foto: arhiv Izpostave URSZR Murska Sobota


Izpostava URSZR Murska Sobota
s centrom za obveščanje je ena izmed trinajstih izpostav URSZR. Naloge opravlja na nivoju Pomurja. Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, preprečevanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč, mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, reševanje in pomoč, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, itd. 

Pomurje obsega območje 27 občin, 346 naselij in 239 gasilskih enot. Po površini obsega 1.337 km2, kjer živi 116.670 prebivalcev. Področje neposredno meji na tri države in sicer na severu na Avstrijo, na vzhodu na Madžarsko in jugu na Hrvaško. Pomurje je tipična obmejna regija s skupno 244 km državne meje, od tega 72 km z Republiko Avstrijo, 102 km z Republiko Madžarsko in 70 km z Republiko Hrvaško.

Pomurje leži na petem evropskem transportnem koridorju, ki povezuje Barcelono in Kijev, železniški povezavi med Slovenijo in Madžarsko ter avtocestni povezavi Lendava – Ljubljana – Koper. Pomurje je najbolj ravninska regija Slovenije, skozi pokrajino potekajo številne pomembne mednarodne prometne poti. To področje je edini del Slovenije, ki je potresno manj aktiven. Prepredeno je z vodnim potmi. Največja reka v regiji je Mura. Med večje vodotoke spadajo še reka Ščavnica, Ledava, Krka in manjši vodotoki.

Izpostava URSZR Murska Sobota s svojim delovanjem pokriva območje 27 občin in sicer: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.