Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrti zaščite in reševanja

Na?rti zaš?ite in reševanja, nosilci na?rtovanja, vsebina, merila za izdelavo in na?in izdelave na?rtov zaš?ite in reševanja ljudi, ?ivali, premo?enja, kulturne dediš?ine in okolja ob naravnih in drugih nesre?ah se urejajo z Uredbo o vsebini in izdelavi na?rtov zaš?ite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16).

Na?rt zaš?ite in reševanja je raz?lenjena zamisel izvajanja zaš?ite, reševanja in pomo?i ob naravnih in drugih nesre?ah.
Ve? o samih na?rtih in na?rtovanju pa tukaj: Na?rtovanje

Izpostava Ljubljana je izdelala in sprejela naslednje regijske na?rte zaš?ite in reševanja:

NA?RTI ZAŠ?ITE IN REŠEVANJA V LJUBLJANSKI REGIJI

- Na?rt zaš?ite in reševanja ob potresu v ljubljanski regiji
- Na?rt zaš?ite in reševanja ob poplavah v ljubljanski regiji
- Na?rt zaš?ite in reševanja zaradi jedrske ali radiološke nesre?e
- Na?rt zaš?ite in reševanja ob ?elezniški nesre?i v ljubljanski regiji
- Na?rt zaš?ite in reševanja ob nesre?i zrakoplova v ljubljanski regiji
- Na?rt zaš?ite in reševanja ob nesre?ah v cestnih predorih Trojane in Podmilj
- Na?rt zaš?ite in reševanja ob nesre?ah v cestnih predorih Golovec in Šentvid
- Na?rt zaš?ite in reševanja ob mno?i?ni nesre?i na avtocesti v ljubljanski regiji
- Na?rt zaš?ite in reševanja ob pojavu posebno nevarni bolezni ?ivali v ljubljanski regiji
- Nacrt zascite in resevanja ob pojavu epidemije_pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh

Sprejeti dr?avni na?rti pa se nahajajo na tej povezavi: http://www/slo/page.php?src=os121.htm