Facebook
Twitter
YouTube

Naloge lokalnih skupnosti

Naloge lokalnih skupnosti v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Temelj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je v občinah, saj občine samostojno urejajo in izvajajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. Le-te so skladno z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi med drugim zadolžene za opravljanje nalog na področju gospodarskega razvoja, načrtovanja prostorskega razvoja, opravljanja nalog na področju posegov v prostor in graditve objektov, urejanje prometa v občini, urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti, vzdrževanje vodovodnih in energetskih komunalnih objektov, požarne varnosti in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pomoči in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč ... Prav tako občina opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.

Posebej je treba opozoriti, da so konkretne naloge in pristojnosti občin določene predvsem z zakoni, ki urejajo posamezna področja (na primer Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o graditvi objektov idr.). Za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so naloge občin opredeljene v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakonu o varstvu pred požarom, Zakonu o varstvu pred utopitvami, Zakonu o gasilstvu in Zakonu o Rdečem križu ter na njihovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov.

Več o občinah in njihovih pristojnostih pa na naslednji povezavi: http://www/slo/page.php?src=sv7.htm