Facebook
Twitter
YouTube

Civilna zaščita

 


Enote in službe Civilne zaščite se praviloma organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni mogoče opravljati s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami. Sodelovanje v enotah, organih in službah Civilne zaščite Republike Slovenije je organizirano po načelu državljanske dolžnosti.

Za opravljanje različnih nalog zaščite, reševanja in pomoči so organizirane naslednje enote ter službe Civilne zaščite:

   
1. Enote za prvo pomoč

Prva pomoč obsega:

   
2. Enote za prvo veterinarsko pomoč  

Veterinarska pomoč obsega:

   
3. Tehnične reševalne enote

Tehnično reševanje obsega:

   
4. Enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito

Radiološko, kemijska in biološka zaščita obsega:

   
5. Enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi

Enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi organizira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje kot enotno službo na območju države.

Naloge službe za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so odkrivanje, odstranjevanje in uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev v okolju, ki so ostala kot posledica preteklih vojaških spopadov in drugih vojaških aktivnosti.

   
6. Enote za uporabo zaklonišč

Službe za uporabo zaklonišč se organizirajo v povečani nevarnosti napada na državo.

Naloge služb za uporabo zaklonišč so:

   
7. Služba za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah na morju

Služba za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah na morju je predvidena tudi za iskanje na morju. Koordinacijski center za reševanje in iskanje na morju, ki spada k Upravi RS za pomorstvo, je zadolžen za usklajevanje različnih služb in ustanov, ki bi ob ekološki ali drugih nesrečah posredovale in ukrepale (na primer pri iskanju na morju). To so Služba za varstvo obalnega morja, Obalni štab Civilne zaščite, Uprava RS za zaščito in reševanje itn.

   
8. Služba za proženje snežnih plazov

Službo za proženje snežnih plazov organizira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje kot enotno službo na območju države. Naloge službe za proženje snežnih plazov so preventivno proženje snežnih plazov, razstreljevanje nevarnih snežnih pasti in ledu na vodotokih.

   
9. Službe za podporo

Naloge služb za podporo so zlasti: zagotavljanje nastanitve in oskrbe pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, vzdrževanje delovnih sredstev, zagotavljanje prevoza, omogočanje informacijske in administracijske podpore organom vodenja, zagotavljanje psihološke pomoči, sodelovanje pri evakuaciji, sprejem ali razdeljevanje sredstev mednarodne pomoči in druge podporne naloge.Naloge služb za podporo so zlasti: zagotavljanje nastanitve in oskrbe pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, vzdrževanje delovnih sredstev, zagotavljanje prevoza, omogočanje informacijske in administracijske podpore organom vodenja, zagotavljanje psihološke pomoči, sodelovanje pri evakuaciji, sprejem ali razdeljevanje sredstev mednarodne pomoči in druge podporne naloge.

   
10. Informacijski centri

Naloge informacijskih centrov so posredovanje informacij o posledicah nesreče, zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov o mrtvih in poškodovanih, omogočanje psihološke in duhovne pomoči, sodelovanje z zdravstveno službo, policijo in drugimi, prevajalske storitve itn.

   
11. Logistični centri

Naloge logističnih centrov so skladiščenje in razdeljevanje opreme ter sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, sprejem in oskrba sil za zaščito in reševanje ter zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje humanitarne ter mednarodne pomoči.

   
12. Poveljniki Civilne zaščite in njihovi namestniki ter štabi Civilne zaščite

Organizirajo se za operativno strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter za strokovno pomoč pri vodenju in za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči.

   
13. Poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki  

Naloge poverjenikov so spremljanje razmer in opozarjanje na nevarnosti, usmerjanje izvajanja osebne in vzajemne zaščite, usklajevanje zaščitnih ukrepov, organiziranje izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ter pomoč pri izvajanju umika in drugo.


     
foto: arhiv URSZR