Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrti zaščite in reševanja

Regijski načrti zaščite in reševanja ter dopolnjeni regijski načrti zaščite in reševanja za Gorenjsko regijo, ki jih izdeluje Izpostava URSZR Kranj ob:

1.

množični nesreči na avtocesti za Gorenjsko regijo, dopolnjena verzija 2.3_3,

2.

jedrski ali radiološki nesreči za Gorenjsko regijo, dopolnjena verzija 3.1,

3.

poplavah za Gorenjsko regijo, dopolnjena verzija 3.1_4,

4.

potresu za Gorenjsko regijo, dopolnjena verzija 5.1_2,

5.

nesrečah v daljših avtocestnih in cestnih predorih za Gorenjsko regijo, verzija 4.1

6.

izlitju nevarne snovi za Gorenjsko regijo, dopolnjena verzija 1.1_3,

7.

oskrbi z vodo za Gorenjsko regijo, dopolnjena verzija 3.1_4,

8.

uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi za Gorenjsko regijo, dopolnjena verzija 3.1_3,

9.

železniški nesreči za Gorenjsko regijo, dopolnjena verzija 4.0_3,

10.

pojavu posebno nevarnih bolezni živali za Gorenjsko regijo, dopolnjena verzija 3.0_3,

11.

nesreči zrakoplova za Gorenjsko regijo, dopolnjena verzija 3.1_5,

12.

pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh za Gorenjsko regijo, verzija 2.0,

13.

velikem požaru v naravnem okolju, verzija 1.0


Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Načrti zaščite in reševanja, nosilci načrtovanja, vsebina, merila za izdelavo in način izdelave načrtov zaščite in reševanja ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja ob naravnih in drugih nesrečah se urejajo z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12).

Načrt temelji na:

Z načrtom se določijo:

Dodatki in priloge k načrtu so:

Kdo izdela temeljni načrt, načrt, del načrta ali načrtov oziroma dokumente za izvajanje določenih zaščitnih ukrepov ter določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči: