Facebook
Twitter
YouTube

Usposabljanje pripadnikov

Državljani imamo pravico in dolžnost, da se izobražujemo in usposabljamo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami predpisuje, da se morajo državljani usposabljati in pripravljati za osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje zaščitnih ukrepov pred nesrečami. Vsebine in oblike izobraževanja so določene z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, podrobneje pa razčlenjene v letnih načrtih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga vsako leto pripravi Uprava RS za zaščito in reševanje, potrdi pa Vlada Republike Slovenije.

Temeljna teoretična in praktična znanja o naravnih in drugih nesrečah ter zaščiti pred njimi državljani dobimo v procesu izobraževanja. Otroci se s tovrstnimi vsebinami srečajo že v osnovni šoli, v nadaljnjem poklicnem, srednje- in visokošolskem izobraževanju pa so vsebine o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami različne ter odvisne od vrste izobraževalnega programa. Poleg tega je neobvezno usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje zaščitnih ukrepov pred različnimi naravnimi in drugimi nesrečami morajo organizirano tudi v lokalnih skupnostih in na ravni države.

Pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč se usposabljajo in urijo po programih, ki jih potrdi pristojni minister, organizirajo pa ustanovitelji posameznih enot, služb in drugih operativnih sestav. Usposabljanje izvajajo Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije, pooblaščene izobraževalne organizacije in društva ter različne nevladne organizacije.

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč obsega uvajalno, temeljno in dopolnilno usposabljanje. Pri uvajalnem in temeljnem usposabljanju se udeleženci seznanijo s sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter z nalogami svoje formacije, pridobijo pa tudi osnovne spretnosti za izvajanje zaščitnih in reševalnih nalog. Dopolnilni programi usposabljanja so namenjeni izpopolnjevanju znanja ter seznanjanju z novo opremo in drugimi novostmi na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.