Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrti zaščite in reševanja

Regijski načrti zaščite in reševanja

Regijski načrti zaščite in reševanja ter dopolnjeni regijski načrti zaščite in reševanja za PODRAVSKO regijo v letu 2015, ki jih izdeluje Izpostava URSZR PTUJ ob:

 

 

 

Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Načrti zaščite in reševanja, nosilci načrtovanja, vsebina, merila za izdelavo in način izdelave načrtov zaščite in reševanja ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja ob naravnih in drugih nesrečah se urejajo z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12).

Načrt temelji na:

Z načrtom se določijo:

Dodatki in priloge k načrtu so:

Kdo izdela temeljni načrt, načrt, del načrta ali načrtov oziroma dokumente za izvajanje določenih zaščitnih ukrepov ter določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči: