Facebook
Twitter
YouTube

Organiziranost in delovanje centra  


sedež ReCO PTUJ na Slomškovi uluci 10. Ptuj

Organiziranost in delovanje centra

Regijski center za obveščanje ima za klic v sili na enotno evropsko številko 112 stalno dežurstvo skozi vse leto, s čimer prebivalcem Slovenije zagotavlja pomoč v primeru vseh naravnih ali drugih nesreč. Naloge centra so določene z zakoni in drugimi predpisi in so, na kratko, naslednje:

 • sprejema klice v sili in druge klice na številko 112;
 • posreduje klice za pomoč gasilcem in pripadnikom drugih reševalnih služb, pripadnikom Civilne zaščite in drugim službam v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter jih, skladno z načrti in predvidenimi  postopki, aktivira;  
 • posreduje klice za pomoč službi nujne medicinske pomoči, veterinarski službi in tudi policiji;
 • razglaša nevarnosti, izvaja javno alarmiranje (testiranje sistema vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri) in ob nesrečah ali nevarnostih posreduje prebivalcem napotke za ravnanje;
 • upravlja s sistemi radijskih zvez (ZARE, ZARE+, ZARE DMR) in s sistemom osebnega klica za potrebe sil za zaščito in reševanje ter zagotavlja komunikacijsko podporo enotam na terenu;
 • sooblikuje baze podatkov o intervencijah sil za zaščito, reševanje in pomoč ter o naravnih in drugih nesrečah in njihovih posledicah;
 • zbira, obdeluje in posreduje podatke o naravnih in drugih nesrečah (meteoroloških, hidroloških, seizmoloških, radioloških, ekoloških, zdravstvenih, prometnih ali prevoznih in drugih razmer preko opazovalnih omrežij ali sistemov, javno dostopnih podatkov pristojnih organov in služb ter na podlagi prispelih sporočil organov in služb, ki opravljajo ta opazovanja);
 • obveščajo državne, regijske in občinske organe, organizacije in službe, pristojne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, tudi inšpekcijske službe, o nevarnostih naravnih in drugih nesreč ter drugih pojavih ali dogodkih, pomembnih za varstvo pred nesrečami.

ReCO PTUJ pokriva področje Podravske regije in sicer:

 • območje 2 (dveh) upravnih enot: Ptuj in Ormož
 • območje 19 občin: (CIRKULANE, DESTRNIK, DORNAVA, GORIŠNICA, HAJDINA, JURŠINCI, KIDRIČEVO, MAJŠPERK, MARKOVCI, ORMOŽ, PODLEHNIK, MO PTUJ, SREDIŠČE OB DRAVI, SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, SVETI TOMAŽ, TRNOVSKA VAS, VIDEM, ZAVRČ, ŽETALE)

 Državna meja: z Hrvaško

Područni uredi za zaštitu i spašavanje: Čakovec, Varaždin, Krapina
             Županijski centar 112; Čakovec, Varaždin, Krapina. 


ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE CENTRA

V Regijskem centru PTUJ, številka 112, operaterji dežurajo 24 ur na dan celo leto. S tem so vsem prebivalcem na območju Podravske regije vedno na razpolago v primeru naravnih in drugih nesreč. Regijski center PTUJ:

 • sprejema klice v sili in sprejema druge klice na številko 112;
 • sprejema in obdeluje klice za pomoč gasilcem in drugim službam v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki se jih skladno z načrti in postopki aktivira;
 • posreduje klice za pomoč služb nujne medicinske pomoči (PTUJ, ORMOŽ)
 • posreduje nujne klice na policijo
 • upravlja s sistemi radijskih zvez in s sistemom osebnega klica za potrebe sil za zaščito in reševanju in zagotavlja komunikacijsko podporo enotam na terenu;
 • izvaja javno alarmiranje ob nevarnostih in vsako prvo soboto v mesecu, ko se izvaja testiranje sistema javnega alarmiranja in testiranje radijskih zvez;
 • aktivira enoto NUS v sodelovanjem z ReCO Maribor;
 • obvešča državne, regijske in občinske organe po predpisih o nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter drugih pojavih ali dogodkih, pomembnih za varstvo pred nesrečami;
 • zbira, obdeluje in posreduje podatke o naravnih in drugih nesrečah;
 • obvešča lovske družine o mrtvi ali poškodovani divjadi
 • izvaja tiho aktiviranje vseh enot zaščite in reševanja


Zmogljivosti na operativnem področju ob nesrečah v Podravski regiji:

 • 82 prostovoljnih gasilskih društev z 1.754 operativnimi gasilci (po uredbi (15-23-32-54)), ki se povezujejo v 12 gasilskih zvez in sicer:
 • GZ DESTRNIK
 • GZ OBČINE DORNAVA
 • GZ GORIŠNICA
 • GZ OBČINE JURŠINCI
 • GZ KIDRIČEVO
 • GZ MAJŠPERK
 • GZ ORMOŽ
 • OBMOČNA GZ PTUJ (ZA občine MO PTUJ, CIRKULANE, ZAVRČ, HAJDINA, MARKOVCI)
 • GZ TRNOVSKA VAS-VITOMARCI
 • GZ VIDEM
 • GZ SVETI TOMAŽ
 • GZ SREDIŠČE OB DRAVI
 •  1x prostovoljno industrijsko gasilsko društvo

 Na območju ReCO PTUJ delujeta dve gasilski enoti širšega pomena:

 • gasilci PGD Ptuj
 • gasilci PGD Ormož, GEŠP PGD PTUJ izvaja naloge zaščite in reševanja ob:
- prometnih, industrijskih, drugih nesrečah, kjer so prisotne  nevarne snovi
- naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu
- naloge  ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah
- reševanje iz vode

  GEŠP PGD ORMOŽ izvaja naloge zaščite in reševanja ob:
- prometnih, industrijskih, drugih nesrečah, kjer so prisotne  nevarne snovi,
- naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu

Regija ima 2 službe nujne medicinske pomoči:

 • NMP Ptuj
 • NMP Ormož