Facebook
Twitter
YouTube

Informacije (RSS)

21. 6. 2019
Sporočilo o izvajanju ukrepov vezanih na požar v podjetju Fragmat
Agencija RS za okolje in Nacionalni inštitut za javno zdravje sporočata, da na podlagi pridobljenih podatkov obstaja možnost onesnaženja pitne vode na virih zajetje Rak, črpališče RŠ 3/94 in zajetje Malni. Za vira Rak Rak in vrtino RŠ3/94 je bil podan ukrep omejene uporabe vode (pitje in priprava hrane). Za dolgoročno zagotavljanje ustrezne pitne vode, smo danes temu ukrepu dodali priporočilo namestitve učinkovitih filtrov. Rezultati dosedanjih vzorčenj kažejo, da so vsebnosti parametrov pod mejo določljivosti. Vsi sprejeti ukrepi so preventivne nerave. Ob zaznanih odstopanjih, ki bi lahko vplivala na kvaliteto vode iz vodarne Malni, bo takoj sprožen ustrezen mehanizem priprave vode za zagotavljanje največje varnosti omenjenega vodnega vira.
20. 6. 2019
Obvestilo o preklicu ukrepov zaradi posledic požara
Uprava za varno hrano sporoča, da je na podlagi analize vzorcev iz območja, ki ga je zajel dim požara "Podskrajnik" prenehala veljava nasveta kmetovalcem glede omejitve paše in košnje travinja.
29. 1. 2015
JAVNA OBJAVA PREDLOGA REGIJSKEGA NAČRTA ZiR OB POTRESU
Javna objava predloga regijskega načrta zaščite in reševanja ob potresu za notranjsko, verzija 3.0.
10. 9. 2014
POVZETKI REGIJSKIH OCEN OGROŽENOSTI
Obveščamo vas, da smo pripravili povzetke regijskih ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami za območje Notranjske in vam jih prilagamo.
   

ČASOVNO OBDOBJE