Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS - XXIV. IRPUEPPCZRK - POMURJE 2018 (20. 4. 2018)

Razpis XXIV. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju v letu 2018

1. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa (v nadaljnjem besedilu: regijsko preverjanje) bo izvedeno v soboto, 2. junija 2018 v Radencih.

2. Regijsko preverjanje organizirata Uprava RS za zaščito in reševanje – Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Gornja Radgona. Izvedeno bo na podlagi predpostavke delovanja ekip prve pomoči ob naravnih nesrečah in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih, ki lahko prizadenejo pomursko regijo in širše.

3. Regijsko preverjanje se organizira in izvaja v skladu s Pravili za preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa (Ljubljana, april 2018).

4. Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči obolelim in poškodovanim na različnih real¬istično prikazanih situacijah.

5. V sklopu preverjanja je obvezna uporaba radijskih zvez ZARE, javljanje in poročanje sodelujočih ekip na vseh delovnih in prikaznih točkah. Ena delovna točka vsebuje tudi ocenjevanje uporabe radijske postaje ZARE in transport poškodovancev ali obolelih.

6. Ekipa je sestavljena iz največ šestih članov/pripadnikov, ki imajo opravljen Temeljni program usposabljanja članov ekip za prvo pomoč (št: 604-46/2011-3-DGZR z dne 30.6.2011) ali Tečaj za bolničarja prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije (Strokovni center za prvo pomoč pri RKS, dne 13. 6. 2011) ali Program temeljnega usposabljanja iz prve in nujne medicinske pomoči za prve posredovalce (Delovna skupina za izobraževanje na predbolnišničnem nivoju Ministrstva za zdravje, št. 604-47/2013/3 z dne 25. 7. 2011). Kot član ekipe, na preverjanju usposobljenosti, ne more sodelovati predavatelj prve pomoči, ki ima licenco Strokovnega centra za prvo pomoč pri RKS.

7. Člani oziroma pripadniki ekipe morajo imeti najmanj 18 let. V ekipi prve pomoči, ki jo organizirajo prostovoljne organizacije (RKS, PGD, ZTS, ZSKSS, GRZS, GZ, KZS, JRS, ZRPS, idr.) lahko prostovoljno sodelujejo tudi moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let.

8. Ekipa, ki sodeluje na preverjanju usposobljenosti CZ in RK, mora biti opremljena in usposobljena v skladu s Pravilnikom o kadrovski in materialni formaciji enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 104/08) ter Merili za organiziranje, usposabljanje in opremljanje ekip prve pomoči RKS (5.1.2009).

9. Člani oziroma pripadniki ekipe, ki sodelujejo na preverjanju usposobljenosti morajo biti oblečeni v predpisano uniformo Civilne zaščite ali Rdečega križa oziroma druge nevladne organizacije, ki ekipo organizira.

10. Na preverjanju lahko ekipo spremlja tudi fotograf oziroma snemalec (v nadaljevanju pridružena oseba, ki ne more biti predavatelj prve pomoči) in mora biti opremljen z jasno vidno identifikacijsko izkaznico. V času opravljanja naloge pridružena oseba stoji izven označenega mesta dogodka, ekipi v tem času ne sme pomagati, ji nositi opremo ali z njo komunicirati. Dovoljeno je snemanje in
fotografiranje ekipe s strani pridružene osebe, vendar z mesta, ki ga določijo ocenjevalci ali vodja ocenjevalcev na delovni točki.

11. Na regijskem preverjanju usposobljenosti, sodelujejo ekipe prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekipe prve pomoči Rdečega križa, ekipe stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa ter ekipe prve pomoči drugih nevladnih organizacij (PGD, ZTS, ZSKSS, GRZS, GZ, KZS, JRS, ZRPS, idr.).

12. Ekipe za prvo pomoč oz. člani/pripadniki (kategorija A) morajo biti vpisani v evidenco ECZ in prostovoljcev v skladu s Pravilnikom o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 40/09).

13. Na regijskem preverjanju usposobljenosti sodelujejo ekipe za prvo pomoč v treh kategorijah:

A. kategorija – ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne organizacije, ki so organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) ter Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08); – ekipe za prvo pomoč Rdečega križa ter kipe za prvo pomoč iz sestave stacionarija in nastanitvenih enot Rdečega križa, organizirane v skladu s Sklepom o določitvi in ustanavljanju enot prve pomoči Rdečega križa za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju RS (GO RKS na 18. seji, dne 27. 1. 2009); – ekipe za prvo pomoč oz. člani/pripadniki, ki so vpisane v evidenco ECZ in prostovoljcev v skladu s Pravilnikom o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 40/09);

B. kategorija – ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa iz Slovenije;

C. kategorija – ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav. Ekipe izvajajo preverjanje po enotnem programu.


Pravico do udeležbe na državnem preverjanju imajo le ekipe iz skupine »A«, ostale ekipe sodelujejo »izven konkurence«.

14. Prvouvrščena ekipa regijskega preverjanja usposobljenosti ima pravico sodelovanja na XXIV. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo izvedeno v Notranjski regiji, predvidoma oktobra 2018, v občini Postojna.

15. Pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ima tudi najboljše drugo-uvrščena ekipa regijskih preverjanj. Kot merilo za določitev ekipe se upošteva najvišji dosežen odstotek uspešnosti vseh drugo-uvrščenih ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa regijskih preverjanj usposobljenosti v letu 2018, na podlagi rezultatov vnesenih v internetno aplikacijo za izračun rezultatov, Prva pomoč (https://pp.rks.si).

16. Odpoved sodelovanja prvouvrščene ekipe regijskega preverjanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki se poda pisno na naslov RKS in v vednost pristojni izpostavi, je možna najkasneje do 31.8.2018.

17. Ustanovitelji ekip prve pomoči vrnejo izpolnjeno prijavnico na naslov: Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, najkasneje do srede, 9. maja 2018. Po prejetju prijavnice bodo prijaviteljem posredovane dodatne informacije v zvezi z regijskim preverjanjem.

18. Za dopolnitev in obnovitev znanja članov ekip, ki bodo sodelovale na preverjanju usposobljenosti, se priporoča organiziranje urjenja oziroma dodatnih priprav.

19. Potrebna finančna sredstva za organizacijo ter izvedbo regijskega preverjanja usposobljenosti ekip dogovorno zagotovita Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Rdeči križ Slovenije.

20. Stroške sodelujočih ekip vezane na opremo, urjenja oziroma dodatnih priprav in udeležbo na preverjanju usposobljenosti krijejo njihovi ustanovitelji.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis_2018 (PDF datoteka)

Prijavnica_2018 (PDF datoteka)

Pravila_2018 (PDF datoteka)

Priloga 1 (PDF datoteka)

Priloga 2 (PDF datoteka)

Priloga 3 (PDF datoteka)

Priloga 4 (PDF datoteka)

Priloga 5 (PDF datoteka)

Priloga 6 (PDF datoteka)

Priloga 7 (PDF datoteka)

Priloga 8 (PDF datoteka)

Priloga 9 (PDF datoteka)

Priloga 10 (PDF datoteka)