Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS - XXIII. IRPUEPPCZRK - POMURJE 2017 (31. 3. 2017)

Razpis XXIII. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju v letu 2017

1. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa (v nadaljnjem besedilu: regijsko preverjanje) bo izvedeno v soboto, 10. junija 2017 v Murski Soboti.

2. Regijsko preverjanje organizirata Uprava RS za zaščito in reševanje – Izpostava Murska Sobota in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Murska Sobota. Izvedeno bo na podlagi predpostavke delovanja ekip prve pomoči ob naravnih nesrečah in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih, ki lahko prizadenejo pomursko regijo in širše.

3. Regijsko preverjanje se organizira in izvaja v skladu s Pravili za preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa (Ljubljana, marec 2017).

4. Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju prve pomoči obolelim in poškodovanim na različnih real¬istično prikazanih situacijah.

5. V sklopu preverjanja je obvezna uporaba radijskih zvez ZARE, javljanje in poročanje sodelujočih ekip na vseh delovnih in prikaznih točkah. Ena delovna točka vsebuje tudi ocenjevanje uporabe radijske postaje ZARE in transport poškodovancev ali obolelih.

6. Ekipa je sestavljena iz največ šestih članov oz. pripadnikov, ki imajo opravljen Temeljni program usposabljanja članov ekip za prvo pomoč (št: 604-46/2011-3-DGZR z dne 30.6.2011) ali Tečaj za bolničarja prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije (Strokovni center za prvo pomoč pri RKS, dne 13. 6. 2011) ali Program temeljnega usposabljanja iz prve in nujne medicinske pomoči za prve posredovalce (Delovna skupina za izobraževanje na predbolnišničnem nivoju Ministrstva za zdravje, št. 604-47/2013/3 z dne 25. 7. 2011). Kot član ekipe, na preverjanju usposobljenosti, ne more sodelovati učitelj ali predavatelj prve pomoči, ki ima licenco Strokovnega centra za prvo pomoč pri RKS.

7. Člani oz. pripadniki morajo imeti najmanj 18 let. V ekipi prve pomoči, ki jih organizirajo prostovoljne organizacije (RKS, ZTS, ZSKSS, GRZS, GZ, idr.) lahko prostovoljno sodelujejo tudi moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let.

8. Ekipa, ki sodeluje na preverjanju usposobljenosti CZ in RK, mora biti opremljena in usposobljena v skladu s Pravilnikom o kadrovski in materialni formaciji enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. l. RS, št. 104/08) ter Merili za organiziranje, usposabljanje in opremljanje ekip prve pomoči RKS (5.1.2009).

9. Člani ekip, ki sodelujejo na preverjanju usposobljenosti morajo biti oblečeni v predpisano uniformo Civilne zaščite ali Rdečega križa oziroma druge nevladne organizacije, ki ekipo organizira.

10. Na preverjanju lahko ekipo spremlja tudi fotograf oziroma snemalec (v nadaljevanju pridružena oseba, ki ne more biti predavatelj prve pomoči) in mora biti opremljen z jasno vidno identifikacijsko izkaznico. V času opravljanja naloge pridružena oseba stoji izven označenega mesta dogodka, ekipi v tem času ne sme pomagati, ji nositi opremo ali z njo komunicirati. Dovoljeno je snemanje in fotografiranje ekipe s strani pridružene osebe, vendar z mesta, ki ga določijo sodniki.

11. Na regijskem preverjanju usposobljenosti, sodelujejo ekipe prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov, ekipe prve pomoči Rdečega križa, ekipe stacionarija in nastavitvenih enot Rdečega križa ter ekipe prve pomoči drugih nevladnih organizacij.

12. Ekipe za prvo pomoč oz. člani/pripadniki (kategorija A) morajo biti vpisani v evidenco ECZ in prostovoljcev v skladu s Pravilnikom o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 40/09).

13. Na regijskem preverjanju usposobljenosti sodelujejo ekipe za prvo pomoč v treh kategorijah:

A. kategorija
– ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite, ki jih organizirajo občine, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi ter druge nevladne organizacije, ki so organizirane v skladu z 3. členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) ter Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08);
– ekipe za prvo pomoč Rdečega križa ter kipe za prvo pomoč iz sestave stacionarija in nastanitvenih enot Rdečega križa, organizirane v skladu s Sklepom o določitvi in ustanavljanju enot prve pomoči Rdečega križa za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju RS (GO RKS na 18. seji, dne 27. 1. 2009);
– ekipe za prvo pomoč oz. člani/pripadniki, ki so vpisane v evidenco ECZ in prostovoljcev v skladu s Pravilnikom o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 40/09);

B. kategorija
– ekipe mladih prostovoljcev Rdečega Križa iz Slovenije;

C. kategorija
– ekipe za prvo pomoč Civilne zaščite in Rdečega križa iz sosednjih držav.

Ekipe izvajajo preverjanje po enotnem programu. Pravico do udeležbe na državnem preverjanju imajo le ekipe iz skupine »A«, ostale ekipe sodelujejo »izven konkurence«.

14. Prvouvrščena ekipa regijskega preverjanja usposobljenosti ima pravico sodelovanja na XXIII. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo izvedeno predvidoma v soboto, 7. oktobra 2017, v občini Kobarid.

15. Pravico sodelovanja na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ima tudi najboljše drugo-uvrščena ekipa regijskih preverjanj. Kot merilo za določitev ekipe se upošteva najvišji dosežen procent uspešnosti vseh drugo uvrščenih ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa regijskih preverjanj usposobljenosti v letu 2017, na podlagi rezultatov vnesenih v internetno aplikacijo za izračun rezultatov, Prva pomoč (https://pp.rks.si).

16. Ustanovitelji ekip prve pomoči vrnejo izpolnjeno prijavnico na naslov: Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, najkasneje do petka, 28. aprila 2017. Po prejetju prijavnice bodo prijaviteljem posredovane dodatne informacije v zvezi z regijskim preverjanjem.

17. Za dopolnitev in obnovitev znanja članov ekip, ki bodo sodelovale na preverjanju usposobljenosti, se priporoča organiziranje predhodnega dopolnilnega usposabljanja.

18. Potrebna finančna sredstva za organizacijo ter izvedbo regijskega preverjanja usposobljenosti ekip dogovorno zagotovita Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Glavni odbor Rdečega križa Slovenije.

19. Stroške sodelujočih ekip vezane na opremo, izobraževanje in udeležbo na preverjanju usposobljenosti krijejo njihovi ustanovitelji.


KL-G

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis2017 (PDF datoteka)

Pravila2017 (PDF datoteka)

Prijavnica2017 (PDF datoteka)