Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2016 (19. 11. 2015)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v leto 2016.

V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite, ki bodo podeljena praviloma ob dnevu Civilne zaščite.

V skladu s sklepom 20. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 27.1.2015, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2015 podelil skupno 181 priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota je v letu 2014 predvidena podelitev naslednjih priznanj: 


1. Kriteriji za oblikovanje predlogov: 

            Prostovoljnim gasilskim društvom, ki praznujejo obletnice, se priznanja lahko podelijo po naslednjih kriterijih:


Vendar pri podeljevanju teh priznanj ni avtomatizma. Društvo mora biti aktivno. Vsak predlog za priznanje mora biti ustrezno utemeljen.

Gasilskim zvezam, ki praznujejo obletnice, se lahko priznanja podelijo po naslednjih kriterijih:

Tudi tukaj ni avtomatizma, zato mora biti predlog za priznanje ustrezno utemeljen.

Predloge, ki ne bodo ustrezali navedenim kriterijem, bo komisija znižala oziroma zavrnila. Komisija lahko posamezen predlog, kljub temu da ustreza vsem kriterijem, po svoji presoji zavrne.

Poleg razpisanega števila priznanj in nagrad na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko predlaga kandidate tudi komisija za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade in poveljnik Civilne zaščite RS.


2. Zbiranje predlogov, selekcija in vnos v evidenco

Zbiranje predlogov za priznanja in nagrade se je začelo z objavo razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje. Predlog za priznanja in nagrade mora poleg osnovnih podatkov o kandidatu vsebovati tudi predlog za vrsto priznanja oziroma nagrade ter ustrezno utemeljitev
predloga, kateremu so lahko priložena tudi mnenja ustanov in organizacij, ki podpirajo predlog.

Predloge priznanj Civilne zaščite za enkratna dejanja označite pri obrazložitvi kot »za enkratno dejanje«.

Razpisu sta priložena obrazca »Predlog za priznanje ali nagrado (A – posameznik in B – skupine, občine,…)«. Prosimo vas, da izpolnite vse rubrike ter podate ustrezno obrazložitev. Prosim, da ste pri vnosu imen, priimkov in nazivov organizacij v obrazec natančni. V obrazec za posameznika v rubriko »Akademski naslov« dosledno vpisujete tudi njihove morebitne akademske nazive.

Naša izpostava bo zbrala predloge predlagateljev, naredila selekcijo predlogov v okviru razpisane kvote in jih vnesla v Evidenco prejemnikov priznanj Civilne zaščite.

Razpis je skupaj z obrazci objavljen na naši spletni strani na naslovu: http://www.sos112.si/murska sobota.

Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade Civilne zaščite v papirni obliki (na obrazcu A in/oz. B) posredujte na naš naslov: Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota in v elektronski obliki (v urejevalniku teksta Microsoft Word) na našo e-pošto: izpostava.ms@urszr.si, najkasneje do ponedeljka, 4. januarja 2016.

Priznanja, ki ne bodo podeljena na državni slovesnosti ob 1. marcu 2016, bodo podeljena na regijski prireditvi, ki jo bo organizirala naša izpostava v začetku meseca marca 2016.

Priznanja za obletnice prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez pa se bodo podelila na prireditvah ob njihovih obletnicah. Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na naš e-naslov: izpostava.ms@urszr.si ali na telefon 535 22 00.


MaSm


nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE