Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (26. 11. 2012)

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2013

V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (dopis URSZR, št. 094-2/2012-1-DGZR, z dne 21. 11. 2012, ki bodo podeljena praviloma ob dnevu Civilne zaščite. V skladu s sklepom 17. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 2. 2. 2012, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2013 podelil skupno 181 priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota je v letu 2013 predvidena podelitev naslednjih priznanj:
- 2 priznanje – zlati znak Civilne zaščite
- 1 priznanji – srebrni znak Civilne zaščite
- 5 priznanja – bronasti znak Civilne zaščite.


1. Kriteriji za oblikovanje predlogov:

• Pri oblikovanju predlogov je potrebno upoštevati vse posameznike in skupine, ki se vključujejo v dejavnost zaščite, reševanja in pomoči, tudi društva in druge nevladne organizacije.

• Postopnost: dosledno je treba upoštevati postopnost pridobivanja priznanj (od bronastega znaka naprej)! Če je posameznik ali organizacija na primer predlagan za srebrni znak, mora že predhodno imeti bronasti znak.

• Periodičnost: med posameznimi priznanji istemu posamezniku ali organizaciji morajo preteči najmanj 3 leta.

• Enkratna dejanja: za enkratna dejanja se podeljuje bronasti znak, in sicer tistim posameznikom in organizacijam, ki so se s svojimi dejanji posebej izkazali ob naravnih in drugih nesrečah v preteklem letu. Število bronastih znakov za enkratna dejanja, ki jih lahko podajajo predlagatelji, ni omejeno in se predlagajo izven razpisane kvote. Zanje prav tako ne velja kriterij periodičnosti (posameznik ali organizacija je za bronasti znak za enkratno dejanje lahko prelagan/-a več let zapovrstjo).

• Bronasti, srebrni in zlati znak se lahko posameznikom in organizacijam podelijo tudi večkrat (glej Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 76/01)).

• Prostovoljnim gasilskim društvom, ki praznujejo obletnice, se priznanja lahko podelijo po naslednjih kriterijih:
– 100- in 110-letnica: srebrni znak Civilne zaščite
– 120-letnica: zlati znak Civilne zaščite
– 130-letnica: plaketa Civilne zaščite
– 140-letnica: plaketa Civilne zaščite.
Vendar pri podeljevanju teh priznanj ni avtomatizma. Društvo mora biti aktivno. Vsak predlog za priznanje ustrezno utemeljen.

• Gasilskim zvezam, ki praznujejo obletnice, se lahko priznanja podelijo po naslednjih kriterijih:
– 50-letnica: srebrni znak Civilne zaščite;
– 60-letnica: zlati znak Civilne zaščite;
– 70-letnica: plaketa Civilne zaščite.
Tudi tukaj ni avtomatizma, zato mora biti predlog za priznanje ustrezno utemeljen.

• Poleg razpisanega števila priznanj in nagrad na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko predlaga kandidate tudi komisija za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade in poveljnik Civilne zaščite RS.

• Predloge, ki navedenim kriterijem ne bodo ustrezali, bo komisija znižala oziroma zavrnila.

• Komisija lahko posamezen predlog, kljub temu da ustreza vsem kriterijem, po svoji presoji zavrne.


2. Zbiranje predlogov, selekcija in vnos v evidenco

Zbiranje predlogov za priznanja in nagrade se je začelo z objavo razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje. Predlog za priznanja in nagrade mora poleg osnovnih podatkov o kandidatu vsebovati tudi predlog za vrsto priznanja oziroma nagrade ter ustrezno utemeljitev predloga, kateremu so lahko priložena tudi mnenja ustanov in organizacij, ki podpirajo predlog.

Razpisu sta priložena obrazca »Predlog za priznanje ali nagrado (A – posameznik in B – skupine, občine,…)«. Prosimo vas, da izpolnite vse rubrike ter podate ustrezno obrazložitev. Prosimo, da so podatki o predlaganih posameznikih in organizacijah napisani čitljivo, natančno in točno.

Naša izpostava bo zbrala predloge predlagateljev, naredila selekcijo predlogov v okviru razpisane kvote in jih vnesla v Evidenco prejemnikov priznanj Civilne zaščite. 

Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade Civilne zaščite v papirni obliki (na obrazcu A in/oz. B) posredujte na naš naslov: Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota in v elektronski obliki ( *.doc, *.docx   -  v urejevalniku teksta Microsoft Word) na našo e-pošto: gp.ms@urszr.si, najkasneje do ponedeljka, 7. januarja 2013.

Priznanja, ki ne bodo podeljena na državni slovesnosti 1. marca 2012, bodo podeljena na regijski prireditvi, ki jo bo organizirala naša izpostava v mesecu marcu 2013. Priznanja za obletnice prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez pa se bodo podelila na prireditvah ob njihovih obletnicah.

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Klavdijo Lebar-Gerebic, svetovalko za zaščito in reševanje, (tel. 535 22 32; e-pošta: klavdija.lebar@urszr.si). Prosimo vas, da z razpisom seznanite tudi občinskega poveljnika Civilne zaščite ter vašo gasilsko zvezo oz. občinsko gasilsko poveljstvo.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Obrazec A (Word datoteka)

Obrazec B (Word datoteka)

Razpis za podelitev priznanj in nagrad CZ za leto 2013 (PDF datoteka)

Razpisano število priznanj (PDF datoteka)