Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2006

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2006


V skladu s 13. členom uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite, ki bodo podeljena praviloma ob svetovnem dnevu Civilne zaščite.
Za območje Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota je predvidena podelitev naslednjih priznanj:

· 1 priznanje – plaketa Civilne zaščite
· 1 priznanje – zlati znak Civilne zaščite
· 2 priznanji – srebrni znak Civilne zaščite
· 5 priznanj – bronasti znak Civilne zaščite


Kriteriji so naslednji:
· Pri oblikovanju predlogov je potrebno upoštevati vse posameznike in skupine, ki se vključujejo v dejavnost zaščite, reševanja in pomoči, tudi društva in druge nevladne organizacije.

Znak Civilne zaščite iz 9., 10. in 11. člena te uredbe se posamezniku, skupini ali organizaciji za hrabra dejanja ter izjemne enkratne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah, lahko podeli večkrat (glej uredbo o spremembi in dopolnitvi uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 76/01)).

· Pri prostovoljnih gasilskih društvih, ki praznujejo 100-, 110-, 120- ali 130-letnico obstoja, kriterij ni samo dejstvo o obstoju društva, predvsem njegova aktivnost naj bo tisto, kar daje težo predlogu. Za obletnice PGD-jev se podeljujejo naslednji znaki:
– 100- in 110-letnica: srebrni znak Civilne zaščite
– 120-letnica: zlati znak Civilne zaščite
– 130-letnica: plaketa Civilne zaščite


· Predlog za priznanja in nagrade mora poleg osnovnih podatkov o kandidatu vsebovati tudi predlog za vrsto priznanja oz. nagrade ter utemeljitev predloga, kateremu so lahko priložena tudi mnenja ustanov in organizacij, ki podpirajo predlog.

· V skladu s sklepom 8. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite št. 840-02-7/2002-37 z dne 28. 1. 2003, bo pristojna izpostava URSZR zbrala predloge predlagateljev in jih, preden jih bo posredovala na Upravo RS za zaščito in reševanje, rangirala. Nerangiranih predlogov žal komisija ne bo mogla upoštevati.


Komisija za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade bo upoštevala le predloge, ki bodo prispeli na priloženih obrazcih do podanega roka.
Razpisu je priložen obrazec »Predlog za priznanje ali nagrado« in vas prosimo, da izpolnite vse rubrike ter podate obrazložitev. Prosimo, da so podatki o predlaganih posameznikih in organizacijah napisani čitljivo, natančno in točno. Na vašo željo vam lahko obrazec posredujemo tudi po e-pošti.

Prosimo vas, da z razpisom seznanite tudi vaša prostovoljna gasilska društva oziroma vašo gasilsko zvezo.

Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade posredujte na sedež Izpostave URSZR Murska Sobota do vključno 10. januarja 2006.

OPOMBA: V nadaljevanju je priložen dopis (razpis) ter obrazec v elektronski obliki!

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Obrazec (Word datoteka)

Razpis (Word datoteka)