Facebook
Twitter
YouTube

Informacija o poteku XVI. IRPUEPPCZRK 2010 (27. 5. 2010)

Informacija ustanoviteljem na razpis prijavljenih ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa o poteku XVI. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, v Gornji Radgoni, 5. junija 2010.

Obveščamo vas, da bo XVI. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa izvedeno v soboto, 5. junija 2010 na širšrm območju mesta Gornja Radgona. Preverjanje se bo odvijalo po priloženem programu:

Preverjanje bo potekalo v skladu z razpisom in po Pravilih za preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK, ki sta jih sprejela Uprava RS za zaščito in reševanje ter Glavni odbor RKS, februarja 2010 in so objavljena na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota: http://www.sos112.si/murska sobota (naš dokument št. 603-55/2010-16 in 603-55/2010-17 z dne 19. 3. 2010).
Po opravljeni prijavi in verifikaciji ekip, bo vsaki ekipi dodeljen spremljevalec ekipe, ki bo ves čas preverjanja sodelujočo ekipo spremljal in vodil na delovna mesta in počivališče. Spremljevalci ekip skrbijo za pravočasen prihod in odhod ekip na delovna mesta ter počivališča. Prav tako je pooblaščen za nadzor ekipe ter prijavljanje eventualnih kršitev Pravil, ki jih ekipa eventualno zagreši.
Člani ekipe in spremljevalci med preverjanjem usposobljenosti ekip ne smejo uporabljati mobilnih telefonov ter komunicirati z nikomer, ki ni v sestavu ekipe, ocenjevalec ali član razsodišč. Za nespoštovanje pravil ali kršitve, bo ekipa kaznovana skladno s Pravili.

Med nastopom ekipe na delovnem mestu, vodi in usmerja delo članov ekipe, vodja ekipe. Glede na konkretno situacijo razporedi člane ekipe k posameznim poškodovancem, določi vrsto in način triaže ter evakuacije poškodovanih in pregleda teren ter poišče vse poškodovance. O poteku dela ekipe stalno poroča vodji ocenjevanja na delovnem mestu.

Prosimo, da se nastopajoči dosledno drže časovnega razporeda, še zlasti pravočasnega prihoda v Gornjo Radgono, da bodo pravočasno opravili vse potrebne formalnosti (prijava, verifikacija, idr.).
Parkiranje za udeležence preverjanja in vabljene goste bo urejeno pri nekdanji vojašnici v Gornji Radgoni.

Preverjanje usposobljenosti bo izvedeno v vsakem vremenu, za to priporočamo vsem sodelujočim, da so primerno opremljeni tudi za take razmere (topla oblačila in obutev, ustrezna zaščita v primeru dežja ipd.).

V času aktivnosti XVI. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju, se bodo na območju mesta Gornja Radgona odvijale predstavitve dejavnosti in opreme gasilcev, potapljačev, Civilne zaščite, policije, kinologov, skavtov, RKS, službe nujne medicinske pomoči ter drugih, ki sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Tako si bodo lahko udeleženci preverjanja in drugi zaiteresirani ogledali tudi omenjene predstavitve.

Vse dodatne informacije lahko dobite na naši izpostavi, telefon: (02) 535 22 00 ali na e-naslovu: izpostava.ms@urszr.si.

S spoštovanjem, v imenu organizacijskega odbora,
Martin Smodiš
podsekretar
vodja izpostave

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE