Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2008 (10. 12. 2007)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2008

V skladu s 13. členom uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/2001) objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite, ki bodo podeljena praviloma ob svetovnem dnevu Civilne zaščite.

Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Murska Sobota je predvidena podelitev naslednjih priznanj:
• 1 priznanje – plaketa Civilne zaščite,
• 1 priznanje – zlati znak Civilne zaščite,
• 2 priznanji – srebrni znak Civilne zaščite,
• 5 priznanj – bronasti znak Civilne zaščite.

V okviru posamezne izpostave URSZR je kriterij za določitev števila posameznih priznanj število prebivalcev v regiji, pri organizacijah in društvih pa število operativnih članov.
Poleg razpisanega števila priznanj in nagrad na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predlaga kandidate tudi komisija za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade in poveljnik Civilne zaščite RS.

Drugi kriteriji so naslednji:
• Pri oblikovanju predlogov je potrebno upoštevati vse posameznike in skupine, ki se vključujejo v dejavnost zaščite, reševanja in pomoči, tudi društva in druge nevladne organizacije. Znak Civilne zaščite iz 9., 10. in 11. člena uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/2001) se posamezniku, skupini ali organizaciji za hrabra dejanja ter izjemne enkratne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah, lahko podeli tudi večkrat.

• Pri prostovoljnih gasilskih društvih, ki praznujejo 100, 110, 120 ali 130 letnico obstoja, so kriteriji naslednji:
 - pri podeljevanju teh priznanj ni avtomatizma; kriterij ni samo dejstvo o obstoju društva, predvsem njegova aktivnost naj bo tisto, kar daje težo predlogu. Vsak predlog mora vsebovati obrazložitev (GZS lahko poda skupno obrazložitev za PGD, ki so predlagana za srebrne in zlate znake ter plakete).

Za obletnice PGD-jev se podeljujejo naslednji znaki:
– 100 in 110 letnica: srebrni znak Civilne zaščite,
– 120 letnica: zlati znak Civilne zaščite,
– 130 letnica: plaketa Civilne zaščite.

PGD-jem, ki sicer praznujejo okroglo obletnico, se ne podeli znak, ki jim pripada za obletnico, če le-tega že imajo; lahko pa se jim podeli nižji znak.

• Gasilskim zvezam, ki praznujejo obletnice in so predlagane za priznanje Civilne zaščite, se lahko podelijo priznanja po naslednjem kriteriju:
– 50 letnica: srebrni znak Civilne zaščite,
– 60 letnica: zlati znak Civilne zaščite,
– 70 letnica: plaketa Civilne zaščite.

• Za enkratno dejanje se lahko podeli le bronasti znak Civilne zaščite.

• Predlog za priznanja in nagrade mora poleg osnovnih podatkov o kandidatu vsebovati tudi predlog za vrsto priznanja oziroma nagrade ter utemeljitev predloga, kateremu so lahko priložena tudi mnenja ustanov in organizacij, ki podpirajo predlog.

• V skladu s sklepom 8. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite št. 840-02-7/2002-38 z dne 28. 1. 2003, bo pristojna izpostava URSZR zbrala predloge predlagateljev in jih, preden jih bo posredovala na Upravo RS za zaščito in reševanje, rangirala. Nerangiranih predlogov žal komisija ne bo mogla upoštevati.

Komisija za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade bo upoštevala le predloge, ki bodo prispeli na priloženih obrazcih do podanega roka.
Razpisu (tudi spodaj v priponki) sta priložena obrazca »Predlog za priznanje ali nagrado (A – posameznik in B - skupina)« in vas prosimo, da izpolnite vse rubrike ter podate obrazložitev. Prosimo, da so podatki o predlaganih posameznikih in organizacijah napisani čitljivo, natančno in točno.
Omenjen obrazec je v elektronski obliki dosegljiv tudi na naši spletni strani: (http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=3&id=2084 oz. http://www.sos112.si/slo/izpostava.php?IzpostavaID=7). Prosimo vas, da z razpisom seznanite tudi vašo gasilsko zvezo oz. gasilsko poveljstvo.

Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade posredujte na sedež Izpostave URSZR Murska Sobota najkasneje do vključno ponedeljka, 14. januarja 2008.

MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE