Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (1. 12. 2014)

V skladu s 13.členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ( Uradni list RS, št.64795, 76/01) objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite, ki bodo podeljena praviloma ob dnevu Civilne zaščite. V skladu s sklepom 19. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 28.01.2014, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2015 podelil:
 1 nagrado - kipec Civilne zaščite,
 14 priznanj - plaketa Civilne zaščite,
 24 priznanj - zlati znak Civilne zaščite,
 48 priznanj - srebrni znak Civilne zaščite,
 94 priznanj - bronasti znak Civilne zaščite.

Zbiranje predlogov, selekcija in vnos v evidenco Predloge za dobitnike priznanj in nagrad Civilne zaščite morajo predlagatelji poslati na predpisanih obrazcih, najkasneje do 5.01.2015 na naslov : Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava URSZR Maribor p.p.19 , 2341 Limbuš (s pripisom priznanja CZ)

V prilogi dopisa vam pošiljamo obrazca »Predlog za posameznika« in »Predlog za organizacijo« in preglednico razpisanih priznanj. Prosimo vas, da izpolnjene obrazce zaradi vnosa v spletno aplikacijo prav tako pošljite na elektronski naslov: izpostava.mb@urszr.si

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE