Facebook
Twitter
YouTube

Natečaj naravne in druge nesreče (29. 8. 2018)

V šolskem letu 2018/2019 URSZR razpisuje že 23. natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino. Tema natečaja je »Neurje«. Razpis natečaja je v prilogi.

Vzgojitelji in učitelji naj izdelke pošljejo na izpostavo URSZR Ljubljana do 4. februarja 2019, kjer bomo do konca februarja opravili regijski izbor. Na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95//46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov), je URSZR dolžna zaprositi za privolitev, da lahko zbira in uporablja osebne podatke vsakega sodelujočega otroka in mentorja na natečaju. V prilogi sta tudi obrazca privolitve za sodelujočega otroka in za mentorja, ki ju morajo podpisati starši ali zakoniti skrbniki vsakega sodelujočega otroka na natečaju ter tudi vsak sodelujoči mentor. Podpisane privolitve nam posredujte skupaj z izdelki. Privolitve se bodo hranile na izpostavah URSZR.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Privolitev mentor (Word datoteka)

Privolitev otrok (Word datoteka)

Tabela s podatki (Word datoteka)

Natečaj (PDF datoteka)