Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD CIVILNE ZAŠČITE (2. 12. 2013)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite.

 V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (dopis URSZR, št. 094-2/2012-1-DGZR, z dne 19. 11. 2013), ki bodo podeljena ob dnevu Civilne zaščite.

 
V skladu s sklepom 18. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 30. 1. 2013, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2014 podelil skupno 181 priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave KRANJ je v letu 2014 predvidena podelitev naslednjih priznanj:
·  zlati znak Civilne zaščite – 3 x
·  srebrni znak Civilne zaščite – 3 x
·  bronasti znak Civilne zaščite – 6 x
 
Kriteriji za oblikovanje predlogov:
-         Pri oblikovanju predlogov se upošteva vse posameznike in skupine, ki se vključujejo v dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči, tudi društva in druge nevladne organizacije.
-         postopnost: dosledno je treba upoštevati postopnost pridobivanja priznanj (od bronastega znaka naprej)! Če je posameznik ali organizacija na primer predlagan za srebrni znak, mora bronastega že imeti.
-         periodičnost: med posameznimi priznanji istemu posamezniku ali organizaciji morajo preteči najmanj 3 leta.
-         Bronasti, srebrni in zlati znaki se lahko posameznikom in organizacijam podelijo tudi večkrat (glej uredbo o spremembi in dopolnitvi uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.76/01).
-         enkratna dejanja: za enkratna dejanja se podeljuje bronasti znak, in sicer tistim posameznikom in organizacijam, ki so se s svojimi dejanji posebej izkazali ob naravnih in drugih nesrečah v preteklem letu. Število bronastih znakov za enkratna dejanja, ki jih lahko podajo predlagatelji, ni omejeno in se predlagajo izven razpisane kvote. Zanje ne velja kriterij periodičnosti (posameznik ali organizacija je za bronasti znak za enkratno dejanje lahko predlagan/-a tudi več let zapovrstjo).
-         obletnice PGD: PGD, ki praznujejo obletnice, se priznanja lahko podelijo po naslednjih kriterijih:
– 100- in 110-letnica: srebrni znak Civilne zaščite
– 120-letnica: zlati znak Civilne zaščite
– 130-letnica: plaketa Civilne zaščite
– 140-letnica: plaketa Civilne zaščite

Vendar pa pri tem ni avtomatizma. Društvo mora biti aktivno. Vsak predlog mora biti primerno obrazložen.

-         Gasilskim zvezam, ki praznujejo obletnice, se priznanja lahko podelijo po naslednjih kriterijih:
- 50-letnica: srebrni znak Civilne zaščite
- 60-letnica: zlati znak Civilne zaščite
- 70-letnica: plaketa Civilne zaščite

Tudi tukaj ni avtomatizma, zato mora biti predlog za priznanje utemeljen.

-        Poleg razpisanega števila priznanj in nagrad na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko predlaga kandidate tudi komisija za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade in poveljnik Civilne zaščite RS.
-         Predloge, ki navedenim kriterijem ne bodo ustrezali, bo komisija znižala oziroma zavrnila.
-         Komisija lahko posamezen predlog, kljub temu da ustreza vsem kriterijem, po svoji presoji zavrne.
 
 
Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade Civilne zaščite ali  v:
-  papirni obliki (na obrazcu A in/oz. B) posredujte na naš naslov: Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava KRANJ, Nazorjeva 1, 4000 KRANJ

- elektronski obliki (v urejevalniku teksta Word) na našo e-pošto: 
gp.kr@urszr.si, najkasneje do ponedeljka, 10. januarja 2014.
 
 PRILOGA
- predlog za posameznika
- predlog za organizacijo
- preglednice razpisanih priznanj CZ

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE