Facebook
Twitter
YouTube

vaja STAROŠINCE 2011 (14. 6. 2011)

Z namenom, da se celovito preveri pripravljenost za ukrepanje veterinarske službe in sil za zaščito, reševanje in pomoč zaradi izbruha posebno nevarnih bolezni živali, se je izvedla vaja državnega pomena »Starošince 2011«, ki je bila dvodnevna, napovedana in kombinirana.
Vaja se je pripravila in izvedla na podlagi predpostavke, da je na območju, ki ga pokriva Območni urad Veterinarske uprave Republike Slovenije Ptuj, prišlo do pojava aviarne influence. Bolezen se je pojavila na več gospodarstvih. Okoli vsakega okuženega gospodarstva se je določilo okuženo območje s polmerom najmanj 3 km in ogroženo območje s polmerom najmanj 10 km. Na okuženih gospodarstvih in na cestah na izhodu z okuženega območja so se postavile razkuževalne bariere za prevozna sredstva. Postavile so se tudi dekontaminacijska točke za ljudi. Zaprle so se vse ostale ceste, ki vodijo z okuženega območja.

Namen oz. cilji vaje so bili:
– preveriti ustreznost in usklajenost rešitev iz načrtov ukrepov Veterinarske uprave Republike Slovenije in načrtov zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali na vseh ravneh načrtovanja. Načrti se preverijo v delih, ki se nanašajo na koncept odziva in aktiviranje načrtov, opazovanje in obveščanje, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, upravljanje in vodenje ter izvajanje ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči;
– preveriti obvladovanje žarišč posebno nevarnih bolezni živali;
– preveriti operativno usposobljenost in opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali za izvajanje zaščitnih ukrepov s poudarkom na dekontaminaciji ljudi in materialnih sredstev.

V vaji je v skladu s cilji vaje bila namenjena posebno pozornost:
– sodelovanju in koordinaciji med različnimi organi in službami, ki opravljajo naloge ob pojavu posebno nevarne bolezni živali;
– preverjanju postopkov aktiviranja in obveščanja pristojnih organov in služb, ki so določeni z načrti ukrepov Veterinarske uprave Republike Slovenije in načrti zaščite in reševanja;
– postopkom in načinu sprejema odločitev o izvajanju zaščitnih ukrepov in nalog.

Načrt za izvedbo vaje je pripravila skupina za pripravo načrta vaje in sicer pod vodstvom: Dragomirja Murko, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Ptuj, poveljnik CZ za Podravje-vodja in mag. Aleksandra Hari, Veterinarska uprava Republike Slovenije, namestnica vodje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE