Facebook
Twitter
YouTube

STROKOVNO USPOSABLJANJE IN ŠTABNA VAJA (17. 11. 2006)

V skladu z določbami regijskega načrta ZIR ob jedrski nesreči ter Navodila za izdelavo dokumentov za načrtovanje izobraževanj in usposabljanj v obrambnem sistemu ter sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (MORS, št. 017-02-14/00 z dne 30.03.2000) je Izpostava URSZR Celje, dne 16.11.2006, na podlagi potrjenega Programa strokovnega usposabljanja za izvajanje načrta ZIR ob jedrski nesreči (številka 843-171/2006-1, z dne 19.10.2006) izvedla enodnevno usposabljanje zaposlenih ter štabno vajo.

Na usposabljanju in štabni vaji je sodeloval Poveljnik CZ ZŽ ter njegov namestnik, člani regijskega štaba, predstavnik občine Sl.Konjice in Šentjur, predstavnik Poklicne gasilske enote Celje ter delavci Izpostave URSZR Celje. Skupaj je bilo na usposabljanju in štabni vaji 32 udeležencev.

Usposabljanje in štabna vaja je potekala na različnih lokacijah in sicer:
-     sejna soba Izpostave URSZR Celje,
-     Hotemež pri Radečah, kjer je načrtovano regijsko zbirališče evakuiranih oseb iz Posavja,
-     objekt Nuklearne elektrarne Krško,
-     Podčetrtek, kjer je načrtovano regijsko zbirališče evakuiranih oseb iz Posavja.

Namen usposabljanja in štabne vaje je bil:
-     usposobiti delavce Izpostave URSZR Celje s centrom za obveščanje, štab CZ za Zahodno Štajersko ter vodjo regijskega
      oddelka za RKBizvidovanje za delo po regijskem načrtu zaščite in reševanja ob jedrski nesreči, ki se nanaša na
      sprejem evakuiranih oseb iz Posavske regije.
-     Seznaniti štab, vodjo oddelka za RKB izvidovanje ter delavce izpostave URSZR Celje z lokacijami regijskih zbirališč 
      evakuiranih oseb iz Posavja ob jedrski nesreči ter načrtovanimi nalogami na točkah regijskega zbirališča.
-     Na terenu preveriti ustreznost načrtovanih aktivnosti iz dodatka D-14 k regijskemu načrtu ZIR ob jedrski nesreči, ki se
      nanaša na  sprejem evakuiranih oseb na zbirališču Radeče in Podčetrtek.
-     V Nuklearni elektrarni Krško seznaniti udeležence s tehnologijo in varnostjo obratovanja elektrarne ter postopki ob
      morebitni nesreči, ko se  odredi evakuacija iz območja v polmeru do10 km od elektrarne.

Prva analiza:
-     strokovno usposabljanje in štabna vaja je pripravljena v primerni obliki in vsebini;
-     preverile so se načrtovane aktivnosti po načrtu ZIR ob jedrski nesreči, predvsem D-14, ki se nanaša na sprejem evakuiranih
      oseb iz Posavja ob jedrski nesreči ter so načrtovane aktivnosti ustrezne;
-    udeleženci so se seznanili s tehnologijo in varnostjo obratovanja NEK.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE