Facebook
Twitter
YouTube

Izobraževalni center za zaščito in reševanje republike slovenije

   
foto: arhiv URSZR

Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije je bil ustanovljen leta 1992 pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, in sicer za izobraževanje in usposabljanje državljanov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Izobraževalni center ima sedež na Igu ter enote v Logatcu, Pekrah in Sežani. V okviru izobraževalnega centra so organizirani oddelki: oddelek za izobraževanje in usposabljanje, oddelek za podporo, oddelek za gasilstvo – Gasilska šola in Višja gasilska šola.


Oddelek za izobraževanje in usposabljanje


Oddelek za gasilstvo - Gasilska šola


Oddelek za podporo

Oddelek za podporo zagotavlja logistiko ter skrbi za namestitev in prehrano udeležencev usposabljanja, zagotavlja materialno-tehnične pogoje za izvedbo vseh aktivnosti, skrbi za tekoče vzdrževanje objektov in opreme ter nabavo sredstev, opreme in prehrambnih artiklov.


Višja gasilska šola

Višja gasilska šola je v ustanavljanju in bo izvajala višješolski študijski program za gasilstvo po družbeno verificiranem študijskem programu. Študij bo trajal dve leti in omogočal pridobiti višjo strokovno izobrazbo in z njo naziva inženir, oziroma inženirka gasilstva. Temeljni cilj tega programa je izobraziti inženirje s širokim strokovno-tehničnim in praktično uporabnim znanjem za področje gasilstva.

Višja gasilska šola bo praktično usposabljala študente in tudi druge.

   
foto: arhiv URSZR