Facebook
Twitter
YouTube

USPOSABLJANJA ČLANOV KOMISIJ ZA OCENJEVANJE ŠKODE (12. 11. 2014)

Usposabljanje je razdeljeno v dva modula, prvi je namenjen članom občinskih, regijskih in državne komisije za ocenjevanje na stvareh, drugi pa članom občinskih, regijskih in državne komisije za ocenjevanje v kmetijski proizvodnji.

Cilji programa usposabljanja so:
– seznaniti udeležence z organizacijo, delovanjem in normativno ureditvijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter z ogroženostjo zaradi naravnih in drugih nesreč;
– seznaniti udeležence z organiziranostjo, vlogo ter nalogami občinskih in regijskih komisij ter državne komisije za ocenjevanje škode;
– udeležencem posredovati temeljno znanje in veščine za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah na stvareh in v kmetijski proizvodnji;
– usposobiti udeležence za pripravo poenotenih ocen poškodovanosti na stvareh in v kmetijski proizvodnji;
– predstaviti udeležencem dolžnosti in pravice, ki jih imajo kot člani komisij za ocenjevanje škode;
– poučiti udeležence o vrstah škode in vedenju ljudi ob nesrečah;
– usposobiti udeležence za strokovno delo v komisijah, za uporabo predpisanih cenikov in obrazcev ter za delo z aplikacijo AJDA;
– seznaniti udeležence s čim boljšo organizacijo ocenjevanja škode pri večjem teritorialnem obsegu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Program usposabljanja (PDF datoteka)