Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

17. 5. 2013
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA ZA VODJE EKIP PRVE POMOČI
Namen programa je, da udeleženci pridobijo strokovno znanje, spretnosti in veščine, ki so nujni za učinkovito vodenje ekip prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite (CZ) in Rdečega križa (RK). Udeleženci se usposobijo za izvajanje postopkov, kot so prihod ekipe na delovišče, zagotavljanje varnosti, triaža, razporejanje dela in učinkovito komuniciranje v timu.
1. 3. 2013
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA PREDAVATELJEV IN MENTORJEV
Predavatelji, ki izvajajo usposabljanje v izobraževalnem centru morajo imeti ustrezno andragoško usposobljenost. Za izvajanje usposabljanja morajo imeti opravljen program temeljnega usposabljanja predavateljev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, na podlagi katerega pridobijo, skladno z določili pravilnika o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pooblastilo za delo kot predavatelji. V nadaljevanju pa se morajo vsaka tri leta udeležiti dopolnilnega andragoškega usposabljanja po tem programu. Če so predavatelji pridobili ustrezno andragoško usposobljenost oziroma dopolnilna znanje in veščine, primerljive temu programu, kje drugje, se jim na podlagi predloženega potrdila lahko prizna dopolnilna usposobljenost.
1. 3. 2013
PROGRAM USPOSABLJANJA IZVAJALCEV IZBIRNEGA PREDMETA
Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vsebuje Učni načrt za obravnavo vsebin o varstvu pred nesrečami v sedmem ali osmem razredu v obsegu 35 ur ter v devetem v obsegu 32 ur. Učenec lahko obiskuje izbirni predmet le eno leto. Cilji in vsebine predmeta se povezujejo z vsebinami, ki jih učenci obravnavajo pri obveznih predmetih od prvega do devetega razreda in pri zunajšolskih dejavnostih. Učni načrt je oblikovan tako, da učenci pri izbirnem predmetu razširjajo in poglabljajo svoje znanje.
1. 3. 2013
PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA ZA OPRAVLJANJE NALOG ZAŠČITE
Prenova dosedanjega programa je nujna zaradi dopolnitve programa z novima moduloma A/1 in C/1, ki bosta namenjena usposabljanju zdravnikov letalcev in vodnikov reševalnih psov ter inštruktorjev letalskega reševanja pri Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS). Izvedba usposabljanj z uporabo zrakoplovov je pokazala, da je potrebno dosedanji program nadgraditi s specifičnimi znanji, ki jih potrebujejo zdravniki letalci in vodniki reševalnih psov, prav tako pa je potrebno pripraviti poseben modul za usposabljanje inštruktorjev letalskega reševanja. Program je potrebno uskladiti tudi z metodologijo priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč.
26. 2. 2013
PROGRAM USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV POKLICA GASILEC
Usposabljanje je namenjeno posameznikom, ki želijo poklicno opravljati operativne naloge gasilstva v formacijskih sestavah gasilskih enot (poklicne gasilske enote, prostovoljne gasilske enote, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije). Udeleženec s tem programom ne pridobi stopnje strokovne izobrazbe, ampak nov poklic ter razširi oziroma poglobi posebno znanje, potrebno za opravljanje tega poklica.
25. 2. 2013
PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA VODNIKOV TER REŠEVALNIH PSOV
Usposabljanje je namenjeno vodnikom in reševalnim psom iz držav JV Evrope. Program bo na razpolago kot slovenski prispevek v Program izobraževanja in usposabljanja v okviru Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za JV Evropo (Disaster Preparednes and Prevention Initiative for South-Eastern Europe – DPPI SEE).
   

ČASOVNO OBDOBJE