Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

5. 7. 2012
PROGRAM VODENJE IN SKUPINSKA DINAMIKA
Usposabljanje je namenjeno predvsem vodjem, ki operativno-strokovno vodijo Civilno zaščito (v nadaljnjem besedilu: CZ) ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč. Udeleženci usposabljanja so:
− poveljniki CZ, njihovi namestniki ter člani štabov,
− poverjeniki za CZ,
− vodje enot, služb in drugih operativnih sestav društev ter drugih nevladnih organizacij oziroma gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči, ter njihovi namestniki,
− javni uslužbenci v zaščiti in reševanju, ki opravljajo vodstvene naloge.

Glede na potrebe pošiljateljev se lahko v usposabljanje vključijo tudi drugi posamezniki, ki niso našteti med udeleženci v prejšnjem odstavku.
   

ČASOVNO OBDOBJE