Facebook
Twitter
YouTube

Informacija o statusu društva in plačilom upravne takse (4. 2. 2008)

Informacija v zvezi s statusom društva, ki deluje v javnem interesu na področju gasilstva in plačilom upravne takse

V zvezi s podaljšanjem statusa društvom, ki delujejo v javnem interesu na področju gasilstva sporočamo, da odločbe, s katerim je minister za obrambo podelil status društvom, ki delujejo v javnem interesu prostovoljnim gasilskim društvom, nimajo časovne omejitve in so zato še vedno veljavne.

V Uradnem listu RS, št. 61/06 je bil dne 13.6.2006 objavljen Zakon o društvih, ki v 35. členu opredeljuje pridobitev statusa s posebnim zakonom. Z navedenim členom je zakonodajalec opredelil, da če je društvu s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi njegove splošno koristne dejavnosti, priznan poseben status ali je določeno, da je njegova dejavnost humanitarne narave, ali mu zakon na drug način neposredno ureja opravljanje in financiranje dejavnosti, ki je v javnem interesu, se šteje, da je tako društvo društvo v javnem interesu na podlagi tega zakona.

Prostovoljna gasilska društva so humanitarne in nepridobitne organizacije, ki delujejo na področju varstva pred požarom in področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ker uresničujejo naloge, ki so v javnem interesu in so predpisane z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1) ter Zakonom o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05-UPB1), kjer je v drugem odstavku 2. člena definirano gasilstvo kot humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu.

Iz obrazložitve sledi, da imajo prostovoljna gasilska društva pridobljen status organizacij, ki delujejo v javnem interesu na podlagi 35. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06), in jim ni potrebno pridobiti dodatne odločbe, s katero bi jim podeljevali tak status.

24. člen Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07) določa oprostitve plačevanja taks v določenih zadevah. V tretji točki navedenega člena je določena oprostitev plačila takse za društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE