Facebook
Twitter
YouTube

Informacije javnega značaja (RSS)

Delitev sredstev POŽARNEGA SKLADA
Sredstva požarnega sklada se delijo na podlagi sklepa Vlade (št. 423-03/2001-5 z dne 30. 4. 2002), ki določa, da se najmanj 70 % mesečno zbranih sredstev nameni za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih.

Sredstva požarne takse se v skladu s tretjim odstavkom 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/1997-UPB) namenijo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Merila, na podlagi katerih se izračunajo sredstva požarne takse za posamezno lokalno skupnost so:

35 % - število poklicnih gasilcev 
20 % - število prebivalcev v občini
15 % - ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč 
10 % - velikost občine
10 % - število operativnih gasilcev 
10 % - število požarnih in drugih intervencij v zadnjih dveh letih

Ostalih 30 % zbranih sredstev se nameni za izvajanje nalog (programov) širšega družbenega pomena, ki jih določa Zakon o varstvu pred požarom opredeljenih v 5., 6., 7., in 8. točki 58. člena zakona.

   

ČASOVNO OBDOBJE