Facebook
Twitter
YouTube

Informacije javnega značaja (RSS)

SEJE ODBORA ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA
V prilogi so zapisniki sej Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
LETNI NAČRTI IN POROČILA O PORABI SREDSTEV POŽARNEGA SKLADA
V prilogi so letni načrti in poročila o porabi sredstev požarnega sklada.
RAZDELILNIKI POŽARNE TAKSE LOKALNIM SKUPNOSTIM
V prilogi so razdelilniki požarne takse lokalnim skupnostim.
Delitev sredstev POŽARNEGA SKLADA
Sredstva požarnega sklada se delijo na podlagi sklepa Vlade (št. 423-03/2001-5 z dne 30. 4. 2002), ki določa, da se najmanj 70 % mesečno zbranih sredstev nameni za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih.

Sredstva požarne takse se v skladu s tretjim odstavkom 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/1997-UPB) namenijo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Merila, na podlagi katerih se izračunajo sredstva požarne takse za posamezno lokalno skupnost so:

35 % - število poklicnih gasilcev 
20 % - število prebivalcev v občini
15 % - ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč 
10 % - velikost občine
10 % - število operativnih gasilcev 
10 % - število požarnih in drugih intervencij v zadnjih dveh letih

Ostalih 30 % zbranih sredstev se nameni za izvajanje nalog (programov) širšega družbenega pomena, ki jih določa Zakon o varstvu pred požarom opredeljenih v 5., 6., 7., in 8. točki 58. člena zakona.

1. 2. 2005
Imenovanje uradne osebe
Imenovanje uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja
18. 6. 2014
Seznam pooblaščenih uradnih oseb URSZR
Seznam pooblaščenih uradnih oseb Uprave RS za zaščito in reševanje, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe
 1 2 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE