Facebook
Twitter
YouTube

Informacija o poteku XVI. DPUEPPCZRK 2010 (1. 10. 2010)

Informacija ustanoviteljem sodelučujočih ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa o poteku XVI. državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, v Murski Soboti, 9. oktobra 2010.

XVI. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa bo v soboto, dne 9. oktobra 2010, v Murski Soboti.

Preverjanje se bo odvijalo po naslednjem programu:
07:00 – 08:15 - Grad Murska Sobota, Trubarjev drevored 4: ... Prihod ekip, prijava in verifikacija ekip ter žrebanje za določitev vrstnega reda nastopa
08:15 – 08:45 - Ploščad pred gradom Murska Sobota: ... Zbor tekmujočih ekip, pozdravni nagovor, otvoritev preverjanja ter obrazložitev poteka preverjanja
09:45 – 9:15 - Murska Sobota: ... Odhod na delovna mesta, prikazne točke in počivališča
09:20 – 14:00 -  Murska Sobota: ... Preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči
12:00 – 17:00 - Restavracija Zvezda Trg zmage 8, Murska Sobota: ...  Kosilo
15:30 - Ploščad pred gradom Murska Sobota: ...  Razglasitev rezultatov in zaključna slovesnost

Preverjanje bo potekalo po Pravilih za preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK, ki sta jih sprejela Uprava RS za zaščito in reševanje ter Glavni odbor RKS, februarja 2010.

Po opravljenih formalnostih v Gradu Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, bo vsaki ekipi, ki sodeluje na preverjanju, dodeljen spremljevalec ekipe. Spremljevalec bo ekipo vodil in spremljal od otvoritve preverjanja, na delovna mesta, prikazna mesta oz. počivališča, do zaključka preverjanja. Zaradi oddaljenosti bo med delovnimi mesti 5, 6 in 7 za ekipe organiziran prevoz.

Vse ekipe bodo pričele z nastopom oz. delom na delovnih mestih, prikaznih točkah oz. počivališčih ob 09:20 uri. Ekipo lahko spremljala tudi rezerva in fotograf oz. snemalec (če je prijavljen sočasno s prijavo ekipe). Posebej želimo opozoriti, da člani posamezne ekipe med preverjanjem ne smejo komunicirati z gledalci in člani drugih ekip, med posredovanjem na delovnem mestu pa tudi ne s spremljevalci (rezerva, fotograf). Poleg vodstva preverjanja je za nadzor spoštovanje pravil ter prijavljanje morebitnih kršitev pravil, pooblaščen tudi spremljevalec ekipe.

Vodja ekipe za prvo pomoč, med nastopom na delovnem mestu, ekipo vodi in usmerja delo celotne ekipe. Glede na konkretno situacijo razporedi člane ekipe k posameznim poškodovancem, določi vrsto in način triaže ter evakuacije poškodovanih in pregleda teren ter poišče vse poškodovance. O poteku dela ekipe stalno poroča vodji ocenjevanja na delovnem mestu. Na delovnih mestih se imitatorjem (poškodovanci in oboleli, ki imitirajo poškodovance) ne daje nikakršnih zdravil ipd., razen če ima poškodovanec zdravila pri sebi. Pripadniki oziroma člani ekipe za prvo pomoč so dolžni skrbeti za lastno varnost ter varnost imitatorjev poškodb.

Prosimo, da ustanovitelji še enkrat obvestite ekipe, ki sodelujejo na državnem preverjanju usposobljenosti, da morajo biti opremljeni v skladu s Pravilnikom o kadrovski in materialni formaciji enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. l. RS, št. 104/08) ter Merili za organiziranje, usposabljanje in opremljanje ekip prve pomoči RKS (januar 2009). Ekipi na državno preverjanje ni potrebno nositi s seboj skupne in dodatne opreme ekipe (nosila in defibrilator), ker bodo zagotovljena na delovnih mestih. Pripadniki oziroma člani ekip, ki sodelujejo na preverjanju usposobljenosti morajo biti oblečeni v predpisano uniformo Civilne zaščite ali Rdečega križa oziroma gasilske ali druge nevladne organizacije, ki ekipo organizira.

Prosimo, da se nastopajoči dosledno drže časovnega razporeda, še zlasti pravočasnega prihoda v Mursko Soboto, da bodo pravočasno opravili vse potrebne formalnosti (prijava,verifikacija, žreb). Parkirni prostor je zagotovljen (glej prilogo) in sicer za: 1. Sodelujoče ekipe prve pomoči parkirajo na urejenem javnem parkirišču pri Zdravstvenem domu Murska Sobota na Grajski ulici (P-2) ter na delu nekategorizirane ceste – dovozna pot do gradu Murska Sobota (P-3). 2. Vodstvo preverjanja in ocenjevalci parkirajo na parkirišču Osnovne šole I. Murska Sobota, Ul. Štefana Kovača 32 (P-1). Po opravljenem sestanku se ocenjevalci peš oziroma z svojimi vozili odpravijo na delovna mesta. 3. Maskerji parkirajo na parkirišču Osnova šola I., Ul. Štefana Kovača 32, Murska Sobota (P-1) oziroma za potrebe DM 2 na na delu nekategorizirane ceste – dovozna pot do gradu Murska Sobota (P-3) in za potrebe DM 7 na javnem parkirišču pred trgovino Mercator na Lendavski cesti 19 (P-5).

Preverjanje usposobljenosti bo izvedeno v vsakem vremenu, za to priporočamo vsem sodelujočim, da so primerno opremljeni tudi za take razmere (topla oblačila in obutev, ustrezna zaščita v primeru dežja ipd.).

Vse dodatne informacije lahko dobite na URSZR, kontaktna oseba: - Janez MELANŠEK, telefon: (01) 47132 20, e-naslov: janez.melansek@urszr.si , - Darja Horvat, telefon: (01) 241 43 50, e-naslov: darja.horvat@rks.si. - Martin Smodiš, telefon: 02 535 22 00, e-naslov: martin.smodis@urszr.si.


MaSm

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Ureditev parkiranja (PDF datoteka)

VABILO - XVI. DPUEPPCZRK 2010 (PDF datoteka)

Zloženka XVI. DPUEPPCZRK (PDF datoteka)