Facebook
Twitter
YouTube

Projekt ENRAS, Interreg V- A Slovenija Hrvaška (15. 4. 2019)

Danes je na Institutu Jožef Štefan potekala tiskovna konferenca o projektu ENRAS (ENsuring RAdiation Safety). Glavni cilj projekta je krepitev čezmejnega sodelovanja med subjekti, ki delujejo na področju varnosti, za bolj učinkovito reševanje in intervencijo v primeru jedrskih ali radioloških nesreč ter povečanje njihove usposobljenosti in znanja ter vzpostavitev prvega sistema za skupno varno posredovanje na čezmejnem območju.

Projekt bo razvil čezmejne storitve na področju zagotavljanja varnosti (civilne zaščite) v primeru jedrske ali radiološke nesreče. Usposabljanje gasilcev je ključnega pomena za njihovo varnost, predvsem v primeru nesreč radioaktivnega sevanja. Koristniki aktivnosti bodo neposredno enote, ki so po zakonu odgovorne za reševanje v primeru tovrstnih nesreč (gasilske enote, policija, medicinsko osebje, itd.), posredno pa celotno prebivalstvo. Izbrane intervencijske enote, ki imajo licenco za delo z nevarnimi snovmi bodo izboljšali spretnosti in kompetence v primeru jedrskih in radioloških nesreč in čezmejno strukturo za intervencije v primeru tovrstnih nesreč.

URSZR bo partnerjem v projektu nudila strokovno pomoč pri izvedbi projekta in skrbela za usklajenost aktivnosti z nacionalno zakonodajo s področja gasilstva ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. URSZR bo, poleg pridruženega partnerja URSJV, nudila partnerstvu institucionalno podporo in zlasti strateške usmeritve pri oblikovanju in snovanju projektnih aktivnosti, skladno z evropsko in mednarodno zakonodajo na področju varnosti pred jedrskimi in radiološkimi nesrečami. Vloga URSZR v projektu je strateške narave, saj bo s čezmejnim sodelovanje vzpostavljeno vertikalno institucionalno povezovanje, kar bo znatno pripomoglo k dvigu kakovosti javnih storitev na celotnem čezmejne območju, ki je po svoji naravi visoko tvegano območje za nesreče tovrstne narave.

V primeru radioloških nesreč v letih 1986 in 1987 so bili “GASILCI PRVI POSREDOVALCI IN PRVE ŽRTVE”- v določeni meri je bilo to neizogibno, s pravilnimi ukrepi pa bi lahko ohranili življenja teh.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE