Facebook
Twitter
YouTube

Pozeba 2017 (2. 8. 2017)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med  21. in 22. aprilom  2017  (Uradni  list  RS,  št.  40/17) izdala Sklep za ocenjevanje škode zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017.

Potencialni oškodovanci (nosilci kmetijskega gospodarstva) so prejeli na dom predtiskane obrazce za prijavo škode zaradi posledic pozebe (2PT), ki jih morajo dopolniti z odstotki poškodovanosti posameznih kultur in podatki o površini poškodovane kulture ter priložiti dokazila (slike, cenilni listi zavarovalnic itd.). Za podlago so upoštevani vhodni podatki o prizadetih območjih in poškodovanosti kmetijskih kultur, ki so jih ugotovili Javna služba kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, podatki o poljščinah in površinah iz uradnih evidenc Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter karte dnevnih minimalnih temperatur zraka za celotno območje Slovenije Agencije Republike Slovenije za okolje, ki so se obdelali v aplikaciji Ajda. Končni rezultat obdelave podatkov je seznam kmetijskih gospodarstev, ki imajo svoje trajne nasade na območjih, kjer je pričakovati poškodovanost po pozebi. Ker je določena območja prizadela tudi toča, je zaradi zahtev predpisov EU za priglasitev pomoči po pozebi v letu 2017, potrebno natančno ločiti škodo, ki je nastala zaradi pozebe, od škode zaradi toče.

Nosilec kmetijskega gospodarstva dostavi izpolnjen obrazec z odstotki poškodovanosti posamezne kulture in podatki o površini poškodovane kulture ter podpisan obrazec s priloženimi dokazili na pristojno občino najkasneje do 23. 8. 2017. Pristojna občina bo sprejem obrazca 2 PT potrdila z datumom prejema

Po sedaj zbranih podatkih o količini pridelka v posameznih regijah so si določene kmetijske kulture ponekod opomogle in ne presegajo praga  poškodovanosti.

Občinske in regijske komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah bodo v sodelovanju s kmetijskimi inšpektorji opravile kontrolne oglede poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu do 15. 9. 2017. 

Prijava škode je predpogoj za vključitev površin kmetijskega gospodarstva v končno oceno škodo, na podlagi katere se potem lahko uveljavlja ukrepe za pomoč po pozebi v letu 2017.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE