Facebook
Twitter
YouTube

Evropski projekti in razvojno-raziskovalno delo (19. 12. 2016)

Uprava RS za zaščito in reševanje je v preteklem letu intenzivno sodelovala v evropskih in mednarodnih projektih. Poleg tega, da je bila vključena v izvajanje 12 projektov, je bila uspešna tudi na razpisih za evropska sredstva in pridobila 6 novih projektov, ki se bodo pričeli v 2017. Pred koncem leta je bil sestanek usklajevalne skupine za spremljanje evropskih projektov in razvojno-raziskovalnega dela na Upravi RS za zaščito in reševanje, na katerem  so pregledali opravljeno delo in načrte za leto 2017.  

Uprava RS za zaščito in reševanje je v letu 2016 skupno sodelovala v 12 evropskih ali mednarodnih projektih. Delo je bilo usmerjeno na štiri področja: a) izvajanje tekočih projektov, b) spremljanje razpisov ter oblikovanje novih prijav in projektov, s poudarkom na iskanju možnosti za investicijske projekte, c) pridobivanje in pretok informacij o razpisih zainteresiranim deležnikom (reševalne službe, lokalne skupnosti idr.) ter d) prepoznavi strateških projektov, na katere bi se URSZR prednostno osredotočila v prihodnje.   

URSZR je kot partnerica v projektu sodelovala v petih projektih mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

Najbolj izstopa projekt Tečaji za module in tehnične strokovnjake MBC/TEC (2016-2020), v okviru katerega je URSZR kot vodilni partner v sodelovanju z Avstrijo in Švedsko pridobila 3.473.392 EUR za izvajanje usposabljanj EU mehanizma za civilno zaščito. V štiri letnem obdobju trajanja projekta bo do l. 2020 skupaj organiziranih 44 tečajev za module (enote CZ) in za tehnične strokovnjake. Gre za nadaljevanje projekta Tečaji za module in tehnične strokovnjake MBC/TEC, ki ga je URSZR kot partner že izvajal v obdobju 2012-2016.

V sklopu projekta Praktična vaja NEIFLEX (trajanje 2016-2018)so potekale priprave napraktično vajo s scenarijem poplav v severni Italiji, ki bo organizirana oktobra 2018 in katere se bo udeležila tudi  slovenska enota za prečrpavanje vode.

V projektu Vzpostavitev mednarodnih enot za ukrepanje po potresu (kratica MATILDA, trajanje 2015-2016)so bile oblikovane mednarodne enote za ukrepanje po potresu: mednarodna enota za osnovno ocenjevanje poškodovanosti stavb po potresu, mednarodna enota za zahtevnejše ocenjevanje poškodovanosti stavb po potresu in mednarodna enota za podpiranje stavb po potresu. Enote so se v letu 2016 usposabljale na Hrvaškem ter v Sloveniji, junija pa so se preizkusile na mednarodni praktični vaji Tritolwerk v Avstriji. V sklopu projekta je bil v slovenski jezik preveden priročnik Vademecum STOP – Operativni postopki in predloge za začasno podpiranje stavb po potresu.

V projektu Štabne vaje za module civilne zaščite (kratica ModTTX, trajanje 2016-2017), bo v dveh letih organiziranih 5 štabnih vaj, od katerih bo ena potekala marca 2017 na Brdu pri Kranju, in 2 praktični vaji.  

V letu 2016 je URSZR kot partnerica v projektu Programu EU za preventivo, pripravljenost in odziv na poplave v državah Zahodnega Balkana in Turčije (kratica IPA FLOODS). Projekt je namenjen krepitvi odpornosti držav Zahodnega Balkana in Turčije na poplave. Razdeljen na 2 dela: v sklopu prvega dela (2015-2016) so bile v državah upravičenkah oblikovane, opremljene in usposobljene mednarodne enote za reševanje na vodi s čolni. Državam upravičenkam je bila nudena tudi tehnična pomoč pri uvajanju Evropske poplavne direktive. V sklopu drugega dela (2015-2018) bodo v državah upravičenkah oblikovne enote za prečrpavanje vode in za omejevanje poplav.  

URSZR je kot končna upravičenka sodelovala v dveh projektih Sklada za notranjo varnost. V sklopu prvega projekta Razvoj in implementacija sistema psihosocialne pomoči reševalcem in prebivalcem po nesrečah (kratica PSYCIV, trajanje 2015-2017) je bilo izvedenih več usposabljanj za strokovnjake, ki ob nesrečah nudijo ali organizirajo psihosocialno pomoč. Dokončno je bil oblikovan in natisnjen priročnik Psihosocialna pomoč ob nesrečah in drugih kriznih dogodkih, objavljen tudi na spletu: http://www.sos112.si/slo/tdocs/prirocnik_psihosocialna_pomoc.pdf .

V sklopu drugega projekta Razvoj zmogljivosti za dinamično in hitro zajetje 2D in 3D prostorskih podatkov, njihova obdelava in uporaba pri zaščiti kritične infrastrukture (kratica GIS-FASLOK, trajanje 2016) so bile v GIS URSZR vključene vektorske karte poti, ki regijskim centrom za obveščanje omogočajo hitro lociranje in usmerjanje ob nesreči. 

URSZR je sodelovala tudi v enem raziskovalnem projektu programa Obzorje 2020 (projekt EPISEC za vzpostavitev Pan-evropskega informacijskega prostora za povečanje varnosti), v enem projektu Evropskega teritorialnega sodelovanja (projekt FRISCO za zmanjševanje čezmejne poplavne ogroženosti na območju med Slovenijo in Hrvaško), v enem projektu Instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020 (projekt I_HeERO za uvajanje storitev e-klica v sili na številko 112 za vozila) in v enem projektu Mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije (Podpora pri uvajanju enotne številke za klic v sili 112).  

Dodatno je URSZR uspešno pridobila 6 novih evropskih projektov, ki se bodo začeli v letu 2017:

Seznam projektov, v katerih je ali še sodeluje URSZR, si lahko ogledate na povezavi:

http://www.sos112.si/slo/tdocs/eu_projekti.pdf

 Več informacij: Oddelek za evropske projekte, lucija.jereb@urszr.si

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE