Facebook
Twitter
YouTube

Skupni odbor Slovenije in Furlanije - Julijske krajine (11. 5. 2016)

V Novi Gorici je bilo 10. maja drugo zasedanje Skupnega odbora Slovenije in Furlanije - Julijske krajine, ki je osrednje telo za sodelovanje med Slovenijo in italijansko pokrajino. V okviru skupnega odbora deluje tudi delovno omizje za Civilno zaščito, ki mu predseduje Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zasedanja, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve, so se udeležili namestnik generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Branko Dervodel s sodelavci ter predstavnik Občine Nova Gorica, pristojen za področje Civilne zaščite. Branko Dervodel je izpostavil dolgoletno in učinkovito obmejno sodelovanje med italijansko in slovenskimi obmejnimi regijami na področju zaščite in reševanja ter načrte za sodelovanje v prihodnje.  

 

Branko Dervodel je predstavil dolgoletno, tradicionalno dobro sodelovanje na področju zaščite in reševanja na državni, regijski oz. deželni in lokalni ravni. Že leta 2006 je bil podpisan Protokol o čezmejnem sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Civilno zaščito avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine na področjih  napovedovanja, preprečevanja in vzajemne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, oktobra 2015 pa so bile sprejete tudi tehnične priloge k protokolu, ki podrobneje urejajo postopke medsebojnega obveščanja in nudenja vzajemne pomoči.

Izpostavil je, da se sodelovanje med regijami in državami zadnja leta krepi tudi prek skupnih projektov Evropske unije. V preteklosti sta bila uspešno končana dva projekta: projekt AlpSAR (sodelovanje gorskih reševalnih služb Slovenije in Furlanije - Julijske krajine (2011–2013)) in projekt  GEP (skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih (2011–2014)). V letih 2016–2017 bo v okviru projekta NEIFLEX potekalo sodelovanje pri pripravi in izvedbi skupne vaje na temo poplav v Furlaniji - Julijski krajini, leta 2016 pa smo na razpis skupaj prijavili projekt ALPDRIS (nadaljevanje projekta AlpSar), katerega namen je vzpostavitev napredne komunikacijske tehnologije pri reševanju v gorah in tudi v drugih okoljih, rezultate prijave še čakamo. Predvideno je tudi sodelovanje v novi finančni perspektivi v letih 2014–2020 v projektih čezmejnega sodelovanja (Interreg SI-IT 2014–2020), kjer se Slovenija prednostno zavzema za izboljšanje čezmejnega sodelovanja na področju preventive, pripravljenosti in odziva na požare v naravnem okolju.

Poudaril je tudi aktivnosti v letu 2016 ob 40. obletnici katastrofalnega potresa v Posočju in Furlaniji - Julijski krajini, ki naj bi prispevale k izboljšanju pripravljenosti in medsebojnega sodelovanja. Za 28. maj je predvidena udeležba predstavnikov Civilne zaščite Furlanije - Julijske krajine na praktični vaji s scenarijem potresa v Breginju, septembra letos pa bodo slovenske enote za zaščito in reševanje sodelovale na vaji v Furlaniji - Julijski krajini, ki jo bo organizirala Civilna zaščita te pokrajine.

V prihodnje so načrtovane naslednje oblike sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: krepitev sodelovanja med pristojnimi organi in centri za obveščanje na obmejnem območju – medsebojna seznanitev osebja v centrih na obeh straneh meje;  načrtovanje in izvajanje skupnih ukrepov v primeru večjih nesreč, med drugim na področju gašenja gozdnih požarov na področju, kjer so prisotna neeksplodirana ubojna sredstva; organizacija skupnih vaj reševalnih enot; izmenjava strokovnih znanj in dobrih praks (strokovni obiski, seminarji); sodelovanje v projektih evropskega teritorialnega sodelovanja v letih 2014–2020 in projektih Mehanizma Civilne zaščite Evropske unije.

 

Sektor za mednarodne in evropske zadeve

 

 

 

 

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE