Facebook
Twitter
YouTube

Mednarodni in evropski projekti (11. 1. 2016)

Uprava RS za zaščito in reševanje je v preteklem letu intenzivno sodelovala v evropskih in mednarodnih projektih. Poleg tega, da je bila vključena v 12 projektov, je bila uspešna tudi na razpisih za evropska sredstva, pri čemer je pridobila šest novih projektov, ki bodo potekali leta 2016. Sodelovanje v mednarodnih projektih omogoča izboljšanje slovenskega sistema za zaščito in reševanje, pridobivanje novih izkušenj, nakupe dodatne opreme in povečanje pripravljenosti na nesreče na obmejnem območju in v regiji ter širše v EU.

Uprava RS za zaščito in reševanje je leta 2015 sodelovala v 12 evropskih ali mednarodnih projektih. Najbolj izstopa uspešno končan projekt Program EU za krepitev sodelovanja z državami kandidatkami in potencialnimi kandidatkami na področju civilne zaščite v okviru instrumenta IPA – 2. faza (IPA CZ 2). Dveletni projekt (2013–2015) je bil namenjen povečanju odpornosti držav Zahodnega Balkana in Turčije na naravne in druge nesreče. URSZR je kot vodilni partner v projektu organizirala 68 dogodkov, na katerih je sodelovalo približno 2000 strokovnjakov. Več o projektu http://2.ipacivilprotection.eu/.

Leta 2015 se je URSZR kot partnerica vključila v projekt Programu EU za preventivo, pripravljenost in odziv na poplave v državah Zahodnega Balkana in Turčije (IPA FLOODS). Projekt je namenjen povečanju odpornosti držav Zahodnega Balkana in Turčije na poplave. Razdeljen je na dva dela: v prvem (2015–2016) bo v državah upravičenkah oblikovana mednarodna enota za reševanje na vodi s čolni, prav tako bo državam upravičenkam omogočena pomoč pri uvajanju evropske poplavne direktive, v drugem delu (2015–2018) pa bosta oblikovani enoti za prečrpavanje vode in za odziv na poplave.Več o projektu http://ipafloods.ipacivilprotection.eu/.

 URSZR je kot partnerica dodatno sodelovala v štirih projektih mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

V prvem projektu Praktična vaja MURA 2015 (trajanje 2014–2015)se je slovenska enota za reševanje ob poplavah udeležila mednarodne vaje na Hrvaškem. Več o projektu http://mura2015.eu/.

V drugem projektu Vzpostavitev mednarodnih enot za ukrepanje po potresu (MATILDA, trajanje 2015–2016)bodo oblikovane tri mednarodne enote za ukrepanje po potresu: za temeljno ocenjevanje poškodovanosti stavb po potresu, za zahtevnejše ocenjevanje poškodovanosti stavb po potresu in za podpiranje stavb kulturne dediščine po potresu. Oktobra 2015 so se strokovnjaki iz Slovenije v Italiji udeležili prvih usposabljanj. Usposabljanje za podpiranje stavb po potresu bo aprila 2016 v ICZR na Igu.

Tretji projekt Tečaji za module in tehnične strokovnjake (tečaji MBC/TEC, trajanje 2012–2016)je namenjenusposabljanju strokovnjakov za delovanje v mednarodnih intervencijah. V projektu MBC/TEC je URSZR v ICZR vsako leto izvedla dva tečaja za slovenske in mednarodne strokovnjake. Poleg tega je s svojimi predavatelji sodelovala pri izvedbi enakih tečajev na Švedskem in v Angliji.

V četrtem projektu Štabne vaje za module civilne zaščite (ModTTX, trajanje 2014–2015) je bilo v dveh letih organiziranih pet štabnih vaj in dve praktični. Na vajah so sodelovali strokovnjaki URSZR, s čimer so pridobivali znanje za organizacijo podobnih vaj v Sloveniji.

 Prav tako je URSZR kot končna upravičenka sodelovala v dveh projektih Sklada za notranjo varnost. V prvem projektu Razvoj in implementacija sistema psihosocialne pomoči reševalcem in prebivalcem po nesrečah (PSYCIV, trajanje 2015–2017)je bilo izvedenih več usposabljanj za strokovnjake, ki ob nesrečah dajejo ali organizirajo psihosocialno pomoč. Prav tako je bila pripravljena vsebina priročnika Psihosocialna pomoč ob nesrečah in drugih kriznih dogodkih, ki bo izšel v prihodnosti.

V drugem projektu Posodobitev štabne sobe za ukrepanje ob nesrečah (COMASIR, trajanje 2015) je bila na URSZR opremljena štabna soba, in sicer z video steno, projektorji in računalniki.

 URSZR je sodelovala tudi v raziskovalnem projektu Sedmega okvirnega razvojnega programa FP 7 (projekt EPISECC za vzpostavitev Panevropskega informacijskega prostora za povečanje varnosti), v projektu Evropskega teritorialnega sodelovanja (projekt GOAL za krepitev čezmejnega sodelovanja z Avstrijo), v projektu Instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020 (projekt I_HeERO za uvajanje storitev e-klica v sili na številko 112 za vozila) in v projektu Mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije (Podpora razvoju prostovoljnih reševalnih organizacij v Srbiji).

 Dodatno je uspešno pridobila šest novih evropskih projektov, ki se bodo začeli leta 2016. Med novimi najbolj izstopa projekt Tečaji za module in tehnične strokovnjake (MBC/TEC, trajanje 2016–2020)v katerem bo URSZR v vlogi vodilnega partnerja organizirala 11 tečajev na leto ali sodelovala pri njihovi organizaciji. Tečaji bodo v ICZR na Igu, v Avstriji, na Švedskem in v Veliki Britaniji, namenjeni pa bodo usposabljanju strokovnjakov za delo na mednarodnih intervencijah.

 Dva izmed pridobljenih projektov bosta omogočala nakup nove opreme (s kohezijskimi sredstvi nakup 96 siren in nakup dodatnih podlag za 3D GIS s sredstvi Sklada za notranjo varnost).

Več informacij: Oddelek za evropske projekte, lucija.jereb@urszr.si.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE