Facebook
Twitter
YouTube

Kamnik prejel priznanje Urada OZN za zmanjšanje tveganj nesreč (5. 12. 2014)

V okviru Urada Organizacije združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč od leta 2010 poteka pobuda Odporni na nesreče – moje mesto se pripravlja z namenom, da se lokalne skupnosti čim bolj vključijo v prizadevanja za zmanjšanje tveganj za naravne in druge nesreče. Kamnik se je priključil tej iniciativi in danes kot prvo slovensko mesto prejel priznanje Mesto in občina, odporna na nesreče ter se pridružil več kot 2.200 mestom na svetu, ki so takšno priznanje že prejela.

V četrtek, 4. decembra, je na priložnostni slovesnosti v Kamniku Biljana Markova, predstavnica Urada Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč, priznanje izročila Marjanu Šarcu, županu Občine Kamnik.

V okviru Organizacije združenih narodov, Urada Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč, že od leta 2010 poteka iniciativa Odporni na nesreče – moje mesto se pripravlja. Njen namen je večja vključitev lokalne ravni v prizadevanja za zmanjšanje tveganj za naravne in druge nesreče. Pobuda temelji na Hjoškem okvirnem akcijskem načrtu za obdobje 2005–2015: Krepitev odpornosti držav in skupnosti proti naravnim nesrečam, ki ga je leta 2005 sprejelo 168 držav, med njimi tudi Slovenija. Omenjeni akcijski načrt se leta 2015 izteka in na 3. svetovni konferenci na temo zmanjšanja tveganja nesreč, ki bo potekala marca prihodnje leto v Sendaiju na Japonskem, ga bo nasledil nov Hjoški akcijski okvir po letu 2015: Obvladovanje tveganj za doseganje odpornosti.

Pobuda Odporni na nesreče – moje mesto se pripravlja se bo nadaljevala tudi po letu 2015, in sicer v smeri krepitve sodelovanja med mesti in lokalnimi skupnostmi, predvsem z izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks na področju zmanjšanja tveganja nesreč. Poleg tega imajo mesta in lokalne skupnosti možnost, da skozi redno samoocenjevanje prek enotnega vprašalnika spremljajo svoj napredek na tem področju in tako hitreje napredujejo v smeri izgradnje družbe, odporne na nesreče.

Tudi na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje se zavedamo – ne nazadnje so dogodki v letošnjem letu to (pre)večkrat dokazali – da je lokalna raven ključna nosilka dejavnosti zmanjšanja tveganja nesreč, zato smo se letos v pobudo tudi aktivno vključili in Kamnik je postal prvo mesto in občina s certifikatom Mesto in občina, odporna na nesreče (http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/cities/view/4020).  

Ni naključje, da je prvi slovenski prejemnik certifikata prav Kamnik, saj je ta podalpska občina z zgodovinskim mestom s svojimi aktivnostmi na področju zmanjšanja tveganja nesreč lahko zgled in spodbuda drugim slovenskim mestom in občinam, kako strokovno in organizirano pristopiti k izgradnji družbe, odpornejše na nesreče.

Kamnik je občina, ki učinkovito in uspešno izvaja različne naloge vezane na obvladovanje naravnih in drugih nesreč (pripravljenost, odziv, blaženje posledic). Učinkovitost odziva se izkazuje pri številnih ujmah, ki so jo v zadnjem obdobju občino prizadele (poplave, vetrolom, žled). Na področju pripravljenosti je primer občine, ki aktivno razvija sisteme za spremljanje stanja nevarnosti (poplavna nevarnost, potresna nevarnost) in jih vključuje v različne procese – tako preventivnega delovanja, kakor tudi v priprave na učinkovitejši odziv na nesreče. Poleg učinkovite prostovoljne gasilske službe je potrebno izpostaviti tudi vlogo, ki jo imajo ostale enote zaščite in reševanja, še posebej gorska reševalna služba, ki ima zaradi gorskega zaledja tudi dolgoletno tradicijo.

Več informacij o iniciativi  in postopku prijave je na voljo na spletnem naslovu  http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/ in na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje čestita Kamniku za priznanje in vabi tudi ostale slovenske občine in mesta, da se mu na seznamu mest in občin, odpornih na nesreče, čim prej pridružijo in tako prispevajo svoj delež k izgradnji Slovenije kot države, odpornejše na nesreče.

 

 

 

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE