Facebook
Twitter
YouTube

Danes CORS pošilja bilten na 153 elektronskih naslovov (18. 4. 2014)

Na današnji novinarski konferenci so Darko But, generalni  direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, prvi urednik biltena  Slavko Šipec  in vodja Centra za obveščanje RS Boštjan Tavčar  predstavili razvoj dnevnoinformativnega biltena Centra za obveščanje (CORS) od začetkov pred 20 leti do danes, ko lahko vsak na spletnih straneh www.sos112 sprotno, takoj ko so sporočeni na klic v sili 112, spremlja katere nesreče so se pripetile v Sloveniji.     

Dnevnoinformativni bilten Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je prvič izšel natanko pred 20 leti, 18. aprila 1994. Pobudo zanj je dal tedanji direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Bojan Ušeničnik, namen pa je bil na enem mestu kratko in jedrnato predstaviti državnim organom in javnosti, s kakšnimi nesrečami in intervencijami se dnevno srečuje sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V dvajsetih letih je izšlo več kot 7.000 izvodov dnevnoinformativnega biltena.
 
V dnevnoinformativnem biltenu, ki ga je pripravljal Oddelek za spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč na Upravi za zaščito in reševanje, so sprva prevladovale informacije o požarih in eksplozijah, nato pa se je vsebina postopno razširila na dogodke o onesnaženju okolja, hujše prometne nesreče in dogodke ob vremenskih ujmah. Ko so leta 1995 prišli pod okrilje uprave regijski centri za obveščanje (pred tem so bili del uprav za obrambo), so bilten dopolnili z novimi informacijami in danes zajema naslednje skupine dogodkov s področja zaščite in reševanja: naravne nesreče, druge nesreče, nesreče v prometu, požare in eksplozije, onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi, jedrske in druge dogodke, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, motnje oskrbe in poškodbe objektov ter tehnično in drugo pomoč. Poleg informacij o nesrečah, ki so se zgodile v Sloveniji,  so del dnevnoinformativnih biltenov tudi opozorila na nevarnosti, predvsem na vremensko pogojene nevarnosti, ki jih je mogoče napovedati in jih centrom za obveščanje sporoča Agencija Republike Slovenije za okolje, sprva jih je pošiljal Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije.
 
Ob večjih naravnih ujmah in drugih nesrečah poleg dnevnoinformativnega biltena Center za obveščanje RS izda tudi več izrednih informativnih biltenov (na primer ob letošnji hudi naravni ujmi z žledom je izšlo 11 izrednih informativnih biltenov v času od 30. januarja do 15. februarja).
Poglavitni vir informacij v biltenu so informacije, sporočene na klic v sili 112, ter informacije reševalnih služb in drugih enot, ki intervenirajo ob naravnih in drugih nesrečah, sprejemajo pa jih v 13 regijskih centrih za obveščanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Na začetku je Oddelek za spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč dnevnoinformativne biltene po telefaksu posredovali ministrstvom, nekaterim drugim državnim organom, lokalnim skupnostim in medijem. Čim je bilo mogoče, je prešel na elektronsko pošiljanje biltenov in danes dnevnoinformativni bilten pošilja na 153 elektronskih naslovov. Bilten je od leta 1994 vsak dan objavljen tudi na Teletekstu TV Slovenija in od leta 1999 na spletnih straneh Uprave Republike za zaščito in reševanje.
 
Zaradi potreb po sprotnem seznanjanju javnosti z vsebinami s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je dnevni bilten dobil še jutranjo in večerno izdajo, ki jo Center za obveščanje pripravlja za medije in pošilja vsak dan do 6. ure zjutraj in do 18. ure popoldne.
Leta 2005 je Center za obveščanje uvedel elektronski način beleženja dogodkov in s tem avtomatiziral način pisanja dnevnoinformativnih biltenov, z razvojem novih tehnologij (RSS – Rich Site Summary) pa  prek spleta omogočil tudi takojšnje spremljanje dogodkov.  Informacije o dogodkih so takoj, ko so sporočene v regijske centre za obveščanje, javno objavljene na grafičnem prikazu dogodkov http://spin.sos112.si/spin2/Javno/GIS/GraficniPrikaz.aspx.
 
Od elektronskega beleženja do danes je v biltene zapisanih že več kot 77.500 dogodkov, ki so kategorizirani po času, občini nastanka in vrsti dogodka, sistem pa omogoča statistično obdelavo in prikaz podatkov, kar je javno dostopno na : http://spin.sos112.si/SPIN2/Javno/Porocila/.
Vsebino dnevnoinformativnega biltena si lahko ogledate na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=3&id=6910 oziroma tedenski pregled po dnevih na http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=3&id=6797.
 
Ob koncu je Boštjan Tavčar predstavil še nagrado, ki jo je  Evropsko združenje številke za klic v sili 112 EENA dodelilo  Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje za najbolj inovativno storitev na področju klica v sili 112.  Nagrado za inovativnost  je uprava prejela  za t.i. pametni lokator, ki omogoča, da  operaterji v klicnih centrih 112 s podatki, ki jih imajo  v 3D-GIS sistemu in povratnim klicem lastnika pametnega telefona, zelo  natančno ugotovijo lokacijo kličočega iz mobilnega telefona  in zato lahko  v najkrajšem času pošljejo pomoč. To rešitev je uprava  razvila skupaj s podjetjem XLAB iz Ljubljane, prejela pa nedavno na konferenci EENA, ki je bila  od 2. do 4. aprila  v  Varšavi.
 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE