Facebook
Twitter
YouTube

Odstranjevanje plavja (13.2.2014)

Odstranjevanje in čiščenje podrte in polomljene vegetacije, ki je bila poškodovana v nedavni ujmi, se je začelo. Velike količine lesenega plavja ali veliki posamezni kosi lahko povzročijo zamašitve na naravnih zožitvah, pri infrastrukturnih objektih (cevni prepusti, mostovi, prečni objekti), na sotočjih ali na mestih, kjer se v strugo odloži plazovina zemeljskega ali snežnega plazu.

Zamašitev pretočnih profilov lahko vodi do preusmeritve vodnih tokov ali ojezeritve, ki se lahko razvije v porušitve bregov in v poplavni val. Nekatere zamašitve lahko povzročijo tudi spremembo toka struge in pojav poplavne nevarnosti tam, kjer je sicer ni pričakovati.

Podajamo priporočila vsem, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem posledic nedavne ujme:
- poskrbite za svojo varnost in varnost drugih udeležencev,
- za delo morate biti ustrezno opremljeni in usposobljeni,
- pri delu v območju vodotokov je treba spremljati hidrološka opozorila glede povišanega vodostaja vodotokov,
- deponije odstranjene hlodovine, delov drevnine in sečnih ostankov naj se nahajajo izven območij, ki jih vodotoki poplavljajo,
- odstranjenega materiala ne odlagajte na brežine vodotokov in ne mečite v struge,
- očistiti je treba mesta, na katerih zastaja in se nabira plavje (zagotoviti je treba prevodnost svetlih pretočnih odprtin na prepustih in mostovih).

Upoštevati je treba tudi preventivne protierozijske ukrepe v primeru popravil in izdelav gozdnih vlak, zlasti tistih, ki imajo lahko neposredni vpliv na hidrološki režim vodotokov.

Več o tej temi lahko preberete na spletni strani podjetja Hidrotehnik, d. d., na podlagi katere je bila pripravljena objavljena novica.

Foto: Hidrotehnik, d. d.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE