Facebook
Twitter
YouTube

Označevanje nevarnih snovi po novem

V podatkovni zbirki nevarnih kemičnih snovi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je trenutno vpisanih 4.250 nevarnih snovi. Zbirka je namenjena reševalcem, predvsem tistim, ki prvi pridejo na kraj nesreče, da jim pomaga pri posredovanju, in sicer skladno s t. i. določili PIRS – prepoznati, izolirati, rešiti in sanirati. V tej bazi podatkov so informacije, kako ravnati ob stiku z nevarno kemično snovjo. V Evropski uniji velja enoten sistem označevanja nevarnih kemičnih snovi, to so t.i. primarne oznake na embalaži, ki opozarjajo na nevarnost in tudi te se bodo postopno spremenile.
Podatkovna zbirka je javno dostopna na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje in jo dnevno uporabljajo predvsem gasilci, ko posredujejo ob  prometnih nesrečah, nesrečah v industrijskih objektih, ob požarih…
 

Zakonodaja Evropske unije uvaja nov sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij, ki je enoten za cel svet in so ga uskladili pod okriljem OZN. To je globalno usklajen sistem GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).
 Na osnovi tega sistema je Evropska unija delno prenovila sistem razvrščanja, označevanja in pakiranja nevarnih snovi z uredbo CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures regulation).
 
Ta uredba določa, katere kemične snovi in zmesi so nevarne, na kak način in kako mora biti javnost o nevarnostih obveščena. Novi način razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij je podoben staremu sistemu, ki je veljal v EU, po novem so nekoliko drugačni simboli in tudi nevarne snovi so drugače razvrščene.
 
Glavni cilj pa ostaja, in sicer, da je treba informacijo o nevarnosti kemikalije z etiketo in varnostnim listom posredovati uporabniku.
Novi način označevanja se že uporablja; uvajal se bo postopno, dokončno pa  bo povsem zamenjal starega leta 2017.
 
 
Kaj bo drugače?
 
 Namesto 10 starih skupin nevarnosti imamo po novem 28 skupin, od tega je 16 skupin, ko gre za fizikalno-kemijske nevarnosti, 10 skupin nevarnosti za zdravje ter 2 skupini nevarnosti za okolje.
 
Spreminjajo se tudi simboli. Namesto 7 starih simbolov za nevarnosti je po novem 9 novih, t. i. piktogramov. Po novem so nevarnosti tudi drugače sistematizirane. 15 kategorij za nevarnost je nadomestilo 28 razredov nevarnosti s približno 80 kategorijami nevarnosti. Po novem pri označevanju ne bo več starih stavkov R (risk) in S (safety), ki so opozarjali na nevarnost in previdnost; nadomestili jih bodo H - in P-stavki. 68 opozorilnih stavkov (R-stavki) bo nadomestilo 70 stavkov o nevarnosti H -stavki ("Hazard statements") in dodatno 25 H-stavkov, ki bodo v veljavi le v EU. 73 obvestilnih S-stavkov bo nadomestilo 135 previdnostnih P-stavkov (“Precautionary Statements").
 
 
Natančnejše informacije najdete na spletni strani Urada Republike Slovenije za kemikalije:
http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/razvrscanje_pakiranje_in_oznacevanje_kemikalij/
 
 
Novosti so že upoštevane v Podatkovni zbirki nevarnih kemičnih snovi »NevSnov«, ki jo najdete na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje:
http://nevsnov.sos112.si/nevsnov/
 
 
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE